1 VSOL 75/2014-A-14
KSOL 10 INS 27667/2013 1 VSOL 75/2014-A-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Heleny anonymizovano , anonymizovano , bytem Benkov 57, PSČ 783 91, vedené u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci pod sp. zn. KSOL 10 INS 27667/2013, o insolvenčním návrhu dlužnice spojeném s návrhem na povolení oddlužení, rozhodl o odvolání dlužnice ze dne 19.12.2013 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 2. prosince 2013, č.j. KSOL 10 INS 27667/2013-A-8, t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 2. prosince 2013, č.j. KSOL 10 INS 27667/2013-A-8, se m ě n í takto:

Dlužnici se zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení n e u k l á d á.

O d ů v o d n ě n í: Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci s poukazem na ust. § 108 odst. 1, odst. 2, § 398 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) uložil dlužnici, aby ve stanovené lhůtě od právní moci tohoto usnesení zaplatila na poznačený účet soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000 Kč.

V důvodech soud prvního stupně uvedl, že dlužnice se svým insolvenčním návrhem, spojeným s návrhem na povolení oddlužení domáhala zjištění jejího úpadku a povolení oddlužení, přičemž jako formu oddlužení navrhla plnění splátkového kalendáře. Soud zjistil, že dlužnice je vedena na úřadu práce, její příjem tvoří odměna pěstouna ve výši 5.500 Kč měsíčně a příjem z darovací smlouvy uzavřené s dárcem Helenou Pelcovou dne 30.9.2013 ve výši 4.300 Kč měsíčně. Pokud jde o příspěvek na úhradu potřeb dítěte v měsíční výši 6.600 Kč tak ten náleží dítěti, nejedná se o osobní příjem dlužnice. Výpisem z katastru nemovitostí soud dále zjistil, že dlužnice vlastní nemovitost (bydlení) zapsanou na LV č. 40, pro kat. území Benkov u Střelic, obec Uničov. Cena nemovitosti byla stanovena znaleckým posudkem Ing. Jaromíra Kavky ze dne 20.11.2013 na 2.500.000 Kč (cena obvyklá). Nezajištěné závazky dlužnice činí 618.604 Kč, zajištěný závazek 950.000 Kč. V případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty by po uhrazení nákladů spojených se zpeněžením majetku a jeho správou (ust. § 298 odst. 3 IZ), po vydání výtěžku zajištěnému věřiteli ve výši 950.000 Kč a uhrazení odměny insolvenčního správce dle §1 odst. 2 a 3 vyhl. č. 313/2007 Sb., dosáhlo uspokojení nezajištěných věřitelů 100%. Jelikož v případě oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty se postupuje obdobně dle ustanovení v konkurzu (§ 398 odst. 2 IZ), jeví se důvodným složení zálohy na náklady insolvenčního řízení, když náklady řízení v tomto případě vznikají ve větší míře krátce po rozhodnutí o úpadku (jedná se např. o náklady inzerce, jízdné za účelem umožnění prohlídky nemovitosti zájemci o koupi, případně náklady dražby, náklady neúspěšné dražby aj.) a hradí se právě z majetkové podstaty (např. rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25.02.2011 č.j. KSBR 39 INS 11956/2010, 3 VSOL 100/2011-A11). Z předloženého seznamu majetku vyplývá, že v majetkové podstatě nebudou pohotové finanční prostředky v dostatečné výši, z nichž by mohly být výše uvedené náklady uhrazeny. Ačkoliv k okamžiku vydání tohoto rozhodnutí není zřejmé, zda bude úpadek dlužnice řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře, či zpeněžením majetkové podstaty, když konečná volba způsobu oddlužení závisí na rozhodnutí schůze věřitelů (§ 402 IZ), případně insolvenčního soudu, lze s ohledem na vyšší procento uspokojení věřitelů předpokládat řešení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. S ohledem na tuto skutečnost soud uložil dlužnici povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, a to ve výši 15.000 Kč z důvodu, že tato částka se jeví dostatečnou pro pokrytí počátečních nákladů insolvenčního správce souvisejících se zpeněžováním majetkové podstaty, uvedených výše.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání. Namítala, že v případě řešení jejího úpadku oddlužením formou splátkového kalendáře, budou hrazeny náklady insolvenčního správce v pravidelných měsíčních splátkách a v případě řešení úpadku oddlužením formou zpeněžení majetkové podstaty, bude dostatečný prostor pro úhradu nákladů správce minimálně ve výši 54.450 Kč a to vzhledem ke vzpomínané hodnotě jejích nemovitostí dle znaleckého posudku a k celkové výši jejích závazků 1.568.604 Kč. Proto považuje zálohu v požadované výši za nepřiměřenou. Navrhla zrušení napadeného usnesení a vrácení věci soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Především odvolací soud konstatuje, že po vydání napadeného usnesení byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů opět novelizován zákonem č. 294/2013 Sb., s účinností od 1.1.2014. Podle přechodného ustanovení v čl. II zák. č. 294/2013 Sb. platí, že zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (to je od 1.1.2014) platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle § 7 IZ v nyní platném znění platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, včetně řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 2 a odst. 5 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání, dospěl k závěru, že odvolání odvolatelky je důvodné, avšak z jiných než odvolatelkou uváděných důvodů.

Skutková zjištění, tak jak jsou uvedena v odůvodnění napadeného usnesení, jsou správná a úplná, proto odvolací soud v zájmu stručnosti tohoto rozhodnutí na tato zjištění zcela odkazuje. V době vydání napadeného usnesení měly rovněž závěry soudu prvního stupně oporu v ust. § 108 IZ ve znění platném do 31.12.2013. Avšak ustanovení § 108 IZ v nyní platném znění stanoví, že insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení (odst. 1).

Odvolací soud především uzavírá, že insolvenční návrh dlužnice, spojený s návrhem na povolení oddlužení, je projednatelný a vyplývá z něj, že dlužnice je v úpadku. Se soudem prvního stupně lze souhlasit i potud, že s ohledem na doloženou hodnotu nemovitého majetku dlužnice lze očekávat, že její úpadek bude řešen oddlužením a to zpeněžením majetkové podstaty. Nic proto nebrání soudu prvního stupně, aby o insolvenčním návrhu dlužnice rozhodl bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku dlužnice, s nímž spojí též rozhodnutí o povolení oddlužení. V takovém případě ustanovení § 108 odst. 1 IZ, poslední věta v nyní platném znění neumožňuje insolvenčnímu soudu požadovat po dlužníku zálohu na náklady insolvenčního řízení, pouze v ustanovení § 136 odst. 4 IZ v nyní platném znění mu ukládá v rozhodnutí o úpadku, s nímž je spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, uložit dlužníku, aby platil zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce. Dle důvodové zprávy k zákonu č. 294/2013 Sb., . Doplnění pravidla, podle kterého v rozhodnutí o úpadku, s nímž je spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, uloží insolvenční soud dále dlužníku, aby platil zálohy na odměnu insolvenčního správce (§ 136 odst. 4 věta třetí insolvenčního zákona), reaguje na potřeby praxe zajistit, aby insolvenční správce i v době mezi rozhodnutím o povolení oddlužení a jeho následným schválením mohl čerpat odměnu za výkon své činnosti a současně přimět insolvenční soudy k tomu, aby se při zajištění tohoto cíle nesoustřeďovaly v těchto insolvenčních řízeních na vlastní zálohu na náklady insolvenčního řízení (§ 108 insolvenčního zákona). Jeví se smysluplnějším nepodmiňovat v počátečních fázích insolvenčního řízení rozhodnutí o insolvenčním návrhu, jenž je spojen s návrhem na povolení oddlužení, složením zálohy na náklady insolvenčního řízení a zajistit pravidelný přísun částek, jež mají krýt aktivity insolvenčního správce způsobem, jenž lépe odpovídá majetkovým poměrům tohoto typu dlužníků .

Ze všech shora uvedených důvodů proto postupoval odvolací soud dle ust. § 220 odst. 1 o.s.ř. a napadené usnesení změnil tak, že se dlužnici zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 30. ledna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu