1 VSOL 747/2013-A-19
KSBR 28 INS 9148/2013 1 VSOL 747/2013-A-19

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Vlasty anonymizovano , anonymizovano , bytem Strání, Sladkovská 620, PSČ 687 65, o insolvenčním návrhu dlužnice spojeném s návrhem na povolení oddlužení, k odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12.7.2013, č.j. KSBR 28 INS 9148/2013-A-12

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12.7.2013, č.j. KSBR 28 INS 9148/2013-A-12 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uložil dlužnici podle ustanovení § 108 odst. 1,2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. V odůvodnění uvedl, že dlužnice ani přes výzvu soudu nedoplnila svůj návrh na povolení oddlužení, neboť nepředložila požadovaný znalecký posudek na ocenění nemovitostí uvedených v seznamu majetku dlužnice, které slouží k zajištění. Dlužnice tak nesplnila jednu z podmínek pro povolení oddlužení vyjádřenou v ustanovení § 392 odst. 2 IZ, a proto jediným možným řešením jejího úpadku je prohlášení konkursu. Při tomto způsobu řešení úpadku činí minimální odměna insolvenčního správce 45.000 Kč bez DPH.

Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice odvolání, ve kterém pouze uvedla, že nesouhlasí se zálohou ve výši 50.000 Kč.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužnice se insolvenčním návrhem ze dne 11.2.2013, doručeným soudu dne 2.4.2013, domáhala rozhodnutí o svém úpadku a navrhovala, aby byl řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře. Návrh podala na předepsaném formuláři a v kolonce 06 uvedla, že má 2 vykonatelné závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění, a to vůči České spořitelně, a.s. z titulu nesplaceného úvěru ve výši 194.489 Kč a vůči společnosti PPF B18 s.r.o. ve výši 28.674 Kč, tedy závazky ve výši celkem 223.163 Kč. V kolonce 17 uvedla, že má majetek, který je předmětem zajišťovacích práv, a to jednu nemovitosti-pozemky ve zjednodušené evidenci v pořizovací ceně 30.000 Kč. V kolonce 20 mezi vykonatelné závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění, uvedla závazek ve výši 194.488 Kč (vůči České spořitelně, a.s.), který je vymáhán exekučně pod sp.zn. 108 EX 9588/11 a dále závazek ve výši 28.675 Kč (vůči PPF B18 s.r.o.), který je vymáhán exekučně pod sp.zn. 056 EX 8331/10-29. V seznamu majetku, který je přílohou tohoto návrhu dlužnice uvedla, že je spoluvlastnicí podílu ve výši 4/24 k nemovitostem zapsaným u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, na LV č. 225 pro obec a kat. území Kostelany nad Moravou , a to k pozemku parcela č. 894/18 o výměře 10 m-ostatní plocha, silnice a dále k pozemkům ve zjednodušené evidenci-parcely původní Pozemkový katastr ( PK), a to p.č.640/1-o výměře 204 m a p.č. 641/1-o výměře 2.652 m), tento seznam opatřila podpisem a prohlášením o úplnosti a správnosti. Na výzvu soudu ze dne 7.6.2013, č.j. 28 INS 91482/2013-A-7 k předložení znaleckého posudku o ceně shora uvedených nemovitostí reagovala dlužnice podáním ze dne 17.6.2013, ve kterém mimo jiné sdělila: nemovitost žádnou nevlastním, ale mám nějaké malé políčko, na které se dělí 5 lidí . Na opětovnou výzvu k předložení znaleckého posudku ze dne 24.6.2013, č.j. 28 INS 9148/2013-A-9 reagovala dlužnice podáním ze dne 8.7.2013, ve kterém sdělila, že vlastní dle výpisu katastru nemovitostí pouze nějaký travnatý porost, který nemá žádnou hodnotu, maximálně několik stovek Kč, což jí odmítl soudní znalec na tento travnatý porost zpracovat znalecký posudek. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 108 odst. 1, odst. 2, věty první IZ insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, jestliže je to nutné ke krytí nákladů a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000 Kč.

Podle ustanovení § 398 IZ oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře (odstavec 1). Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v konkursu (odstavec 2). Při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu pěti let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Tuto částku rozvrhne dlužník mezi nezajištěné věřitele podle poměru jejich pohledávek způsobem určeným v rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení oddlužení. Zajištění věřitelé se uspokojí z výtěžku zpeněžení zajištění; při tomto zpeněžení se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení zajištění konkursu (odstavec 3).

Podle ustanovení § 392 IZ k návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit a) seznam majetku a seznam závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve předložil, b) listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky, c) písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky (odstavec 1). V seznamu majetku dlužník kromě náležitostí uvedených v § 104 odst. 2 u každé položky tohoto seznamu uvede údaj o době pořízení majetku, o jeho pořizovací ceně a odhad obvyklé ceny majetku ke dni pořízení seznamu. Nejde-li o nemovitosti nebo o majetek, který slouží k zajištění, ocenění znalcem se nevyžaduje (odstavec 2).

Podle ustanovení § 393 IZ neobsahuje-li návrh na povolení oddlužení všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud usnesením vyzve osobu, která jej podala, k jeho opravě nebo doplnění v určené lhůtě, která nesmí být delší než 7 dnů. Současně ji poučí, jak má opravu nebo doplnění provést (odstavec 1). Podle odstavce 1 postupuje insolvenční soud i tehdy, nejsou-li k návrhu na povolení oddlužení připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti (odstavec 2). Návrh na povolení oddlužení insolvenční soud odmítne, není-li přes jeho výzvu řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo nejsou-li k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy anebo neobsahují-li tyto přílohy přes jeho výzvu stanovené náležitosti (odstavec 3).

Podle ustanovení § 396 odst. 1 IZ jestliže insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítne, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Odvolací soud z výpisu z katastru nemovitostí, vedeného Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště zjistil, že dlužnice je spoluvlastníkem podílu ve výši 4/24 k nemovitostem zapsaným na LV č. 225 pro obec a katastrální území Kostelany nad Moravou, a to parcely č. 894/18 o výměře 10 m-ostatní plocha, silnice a k pozemkům ve zjednodušené evidenci-parcely původ Pozemkový katastr (PK), a to p.č. 640/1 o výměře 204 m a p.č. 641/1 o ýměře v 2.652 m. Dále zjistil, že na t nemovitostech bylo zřízen ěchto o zástavní právo exekutorské pro pohledávku České spořitelny, a.s. ve výši 194.488,85 Kč s příslušenstvím, a to na základě exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti ze dne 6.2.2012, sp.zn. 108 EX-09588/2011-011 (dle exekuce 6 EXE 802/2011-13), které nabylo právní moci dne 16.2.2012.

Do majetkové podstaty dlužnice tedy náleží nemovitosti, které navíc ještě slouží k zajištění závazku zajištěného věřitele Česká spořitelna, a.s. (uvedeného dlužnicí v návrhu, jakož i seznamu závazků), a proto byla dlužnice povinna k návrhu na povolení oddlužení připojit ocenění těchto nemovitostí. Vzhledem k tomu, že toto ocenění ani přes výzvu soudu nepředložila a vytčené vady návrhu na povolení oddlužení neodstranila, bude-v souladu s poučením, kterého se jí dostalo ve výzvě k odstranění vad-její návrh na povolení oddlužení dle ust. § 393 odst. 3 IZ odmítnut a současně podle ust. § 396 IZ rozhodnuto o řešení jejího úpadku konkursem.

Uložení povinnosti zaplatit zálohu dlužníkovi, který podal insolvenční návrh, je odůvodněno zejména v případech, kdy dle předběžného závěru insolvenčního soudu bude úpadek dlužníka řešen konkursem a struktura dlužníkova majetku je taková, že po rozhodnutí o úpadku nebudou v majetkové podstatě dostatečné pohotové peněžní prostředky (v hotovosti nebo na účtu) k zajištění činnosti insolvenčního správce, případně ani není zřejmé, zda majetek dlužníka postačuje k úhradě nákladů konkursu. Je tomu tak proto, že v konkursu, na rozdíl od oddlužení plněním splátkového kalendáře jako v praxi převažující formy oddlužení, nejsou náklady řízení hrazeny postupně, ale vznikají ve větší míře krátce po rozhodnutí o úpadku a hradí se právě z majetkové podstaty. Totéž platí při oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty.

Na základě údajů uvedených v insolvenčním návrhu lze dospět k závěru, že dlužnice je v úpadku a s ohledem na shora uvedené je zřejmé, že její úpadek bude nutno řešit konkursem. Za těchto okolností je rovněž správný závěr soudu prvního stupně, že složení zálohy je třeba na krytí nákladů insolvenčního řízení, které vzniknou s prověřováním stavu dlužníkova majetku (§ 211 IZ), a s případným soupisem, s oceňováním a zpeněžováním tohoto majetku, jakož i nákladů na odměnu a další hotové výdaje insolvenčního správce, neboť správce bude k této své činnosti nutně potřebovat pohotové finanční prostředky, které ovšem dlužník v majetkové podstatě nemá, a proto prostředky na úhradu těchto nákladů nutno zajistit uložením povinnosti zaplatiti zálohu. Institut zálohy má především umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a překlenout tak nedostatek finančních prostředků bezprostředně po rozhodnutí o úpadku, a současně též poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno hradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ).

Rovněž uložení zálohy ve výší 50.000Kč považuje odvolací soud za důvodné, neboť podle ust. § 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb. (dále jen vyhláška ) činí při řešení dlužníkova úpadku konkursem minimální odměna insolvenčního správce 45.000,-Kč bez DPH. Nutno zdůraznit, že odměna insolvenčního správce se určí úvahou soudu dle ust. § 5 vyhlášky, aniž by se použil § 1 odst. 5 vyhlášky o minimální odměně insolvenčního správce, jen v případě, že v průběhu řízení správce nezpeněží vůbec žádný majetek (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.9.2010, sp. zn. MSPH 77 INS 8029/2009, 29 NSČR 27/2010, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS pod č. 64/2011). V posuzované věci dlužnice sama tvrdí, že vlastní rovněž nemovitý majetek (viz bod 17 insolvenčního návrhu), který bude v insolvenčním řízení zpeněžován, a navíc nelze vyloučit, že insolvenční správce při své činnosti zjistí majetek dlužníka, případně majetek dalších osob, který by z hlediska institutů neúčinnosti, odporovatelnosti a neplatnosti právních úkonů dlužníka mohl též náležet do majetkové podstaty dlužníka (§ 205 a násl. IZ). Výpočet odměny dle § 1 vyhlášky (včetně jeho odst. 5) se přitom uplatní též v případě, že majetek bude zpeněžován byť i v nepatrném rozsahu. Navíc ani při určení odměny insolvenčního správce dle ust. § 5 vyhlášky nelze předem vyloučit, že s ohledem na okolnosti případu bude přiměřená odměna správce určená insolvenčním soudem případně odpovídat minimální odměně insolvenčního správce dle § 1 odst. 5 vyhlášky nebo ji dokonce bude převyšovat (např. při větším počtu věřitelů a rozsáhlejší činnosti správce). Insolvenční správce má mimo to právo na úhradu hotových výdajů, jejichž výši nelze rovněž předem odhadnout (§ 7 vyhlášky) a je-li plátcem DPH náleží mu k odměně a náhradě hotových výdajů i částka odpovídající této dani (§ 38 odst. 1 IZ).

S ohledem na shora uvedené odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně je věcně správné dle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost

dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 23. září 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu