1 VSOL 742/2012-B-96
KSOS 31 INS 6348/2009 1 VSOL 742/2012-B-96

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka M+Z tisk servis s.r.o., se sídlem Český Těšín, Nová 1970/11, PSČ 737 01, IČ: 26849542, o schválení konečné zprávy a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce, o odvolání insolvenční správkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS 6348/2009-B-86 ze dne 16.8.2012,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS 6348/2009-B-86 ze dne 16.8.2012 se ve výroku II. m ě n í tak, že bývalému insolvenčnímu správci JUDr. Vlastimilu Burešovi připadá podíl na odměně ve výši 37.951 Kč (z toho DPH ve výši 6.325.20 Kč) a insolveční správkyni JUDr. Stanislavě Vohradské připadá podíl na odměně ve výši 157.877 Kč (z toho DPH ve výši 26.312,80 Kč).

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně schválil konečnou zprávu včetně vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce ze dne 29.2.2012 zveřejněnou v insolvenčním rejstříku dne 25.4.2012 s tím, že zpeněžení majetkové podstaty činí částku 1.769.327,72 Kč, odměna obou insolvenčních správců činí včetně částky odpovídající dani z přidané hodnoty celkem částku 195.828 Kč, hotové výdaje obou insolvenčních správců činí včetně částky odpovídající dani z přidané hodnoty celkem částku 30.256 Kč, z čehož hotové výdaje správkyně JUDr. Stanislavy Vohradské činí částku 27.784 Kč a hotové výdaje správce JUDr. Vlastimila Bureše činí částku 2.472 Kč, ostatní pohledávky za majetkovou podstatou činí částku 268.730,41 Kč, pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou činí částku 285.791 Kč, zajištěnému věřiteli byla vyplacena částka 251.929,41 Kč a přihlášeným věřitelům připadá částka 736.792,90 Kč (výrok I.) a dále přiznal insolvenční správkyni JUDr. Stanislavě Vohradské odměnu ve výši 157.877 Kč a insolvenčnímu správci JUDr. Vlastimilu Burešovi odměnu ve výši 37.951 Kč (výrok II.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že insolvenční správkyně JUDr. Stanislava Vohradská předložila soudu dne 3.4.2012 konečnou zprávu včetně vyúčtování své odměny a výdajů ze dne 29.2.2012, do které zahrnula i hotové výdaje insolvenčního správce JUDr. Vlastimila Bureše ve výši 2.472 Kč, který byl ze své funkce odvolán schůzí věřitelů a který vyúčtování svých výdajů soudu předložil dne 15.12.2009. Soud konečnou zprávu schválil s tím, že opravil nesprávný výpočet odměny připadající na oba insolvenční správce, která včetně částky odpovídající dani z přidané hodnoty činí po zaokrouhlení 195.828 Kč, částka určená k rozdělení nezajištěným věřitelům se v důsledku této změny snížila na 736.792,90 Kč. S odkazem na ustanovení § 6 vyhlášky č. 313/2007 Sb. soud rozdělil odměnu připadající na oba insolvenční správce tak, že správci JUDr. Vratislavu Burešovi, který funkci vykonával od 7.10.2009 do 1.12.2009 a který přezkoumal většinu přihlášených pohledávek a provedl soupis majetkové podstaty dlužníka, přiznal odměnu ve výši 37.951 Kč (včetně částky odpovídající dani z přidané hodnoty), což odpovídá 20 % odměny určené z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele (z částky 189.757,83 Kč). Správkyni JUDr. Stanislavě Vohradské, která zpeněžila majetek dlužníka a vykonává funkci dosud, soud přiznal odměnu ve výši 157.877 Kč (včetně částky odpovídající dani z přidané hodnoty), která představuje odměnu určenou z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěné věřitele ve výši 6.070,59 Kč a 80 % odměny určené z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele ve výši 151.806,22 Kč, tj. z částky 189.757,83 Kč.

Proti tomuto usnesení, výslovně do výroku II., podala odvolání insolvenční správkyně JUDr. Stanislava Vohradská. Namítla, že takto přiznaná odměna neodpovídá ani délce doby, po kterou funkci vykonávala, ani rozsahu a náročnosti její činnosti.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 6 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, bylo-li v insolvenčním řízení činných více insolvenčních správců, zástupce insolvenčního správce, oddělený insolvenční správce, zvláštní insolvenční správce nebo předběžný správce, náleží každému z nich podíl odměny odpovídající zejména délce doby, rozsahu a náročnosti jejich činnosti.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud vyplývá, že usnesením č.j. KSOS 31 INS 6348/2009-A-ze dne 7.10.2009 byl zjištěn úpadek dlužníka a insolvenčním správcem byl ustanoven JUDr. Vlastimil Bureš, se sídlem Habrová 393, Třinec 5. Podáním ze dne 16.11.2009 (doručeným dne 18.11.2009) insolvenční správce podal soudu zprávu o své činnosti, v rámci které předložil seznam přihlášených pohledávek a soupis majetkové podstaty dlužníka. Dne 1.12.2009 se konalo přezkumné jednání a schůze věřitelů, kterých byl insolvenční správce JUDr. Vlastimil Bureš přítomen, předmětem přezkumného jednání bylo přezkoumání přihlášených pohledávek věřitelů pod č. P1 až P2, P4 až P7, P10 až P14 a P16 až P18 s tím, že přihlášky č. P3, P8 a P9 budou přezkoumány na dalším přezkumném jednání z důvodu nesplnění výzev k jejich doplnění. Usnesením č.j. KSOS 31 INS 6348/2009-B-9 ze dne 3.12.2009 soud potvrdil usnesení schůze věřitelů ze dne 1.12.2009, kterým byl odvolán z funkce insolvenční správce JUDr. Vlastimil Bureš a do funkce insolvenční správkyně byla ustanovena JUDr. Stanislava Vohradská, se sídlem Zbraslavské nám. 461, Praha 5-Zbraslav, a současně uložil odvolanému insolvenčnímu správci předložit soudu zprávu o dosavadní činnosti s vyúčtováním odměny a hotových výdajů, předat bezodkladně veškeré doklady týkající se insolvenčního řízení nové insolvenční správkyni a řádně ji informovat o své činnosti. Podáním ze dne 14.12.2009 (doručeným dne 15.12.2009) insolvenční správce JUDr. Vlastimil Bureš podal soudu zprávu o své dosavadní činnosti a vyúčtoval odměnu a hotové výdaje, současně doložil, že je plátcem DPH. Usnesením čj. KSOS 31 INS 6348/2009-B-12 ze dne 15.12.2009 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs. Podáním ze dne 12.12.2010 (doručeným dne 16.2.2010) insolvenční správkyně doložila soudu aktualizovaný soupis majetkové podstaty. Podáním ze dne 15.1.2010 (doručeným dne17.2.2010) insolvenční správkyně požádala soud o souhlas s prodejem nemovitostí mimo dražbu, usnesením č.j. KSOS 31 INS 6348/2009-B-24 ze dne 2.3.2010 jí k tomuto soud udělil souhlas. Podáním ze dne 5.3.2010 (doručeným dne 8.3.2010) insolvenční správkyně doložila soudu aktualizovaný soupis majetkové podstaty. Podáním ze dne 8.3.2010 (doručeným dne 9.3.2010) insolvenční správkyně požádala o souhlas s prodejem nemovitostí mimo dražbu, usnesením č.j. KSOS 31 INS 6348/2009-B-29 ze dne 12.3.2010 jí byl tento souhlas udělen. Podáním ze dne 25.3.2010 (doručeným dne 1.4.2012) insolvenční správkyně podala soudu zprávu o zpeněžení majetku. Podáním ze dne 31.3.2010 (doručeným dne 9.4.2010) insolvenční správkyně podala soudu zprávu o stavu insolvenčního řízení a podáním ze dne 21.4.2010 (doručeným dne 22.4.2010) doplnil soupis majetkové podstaty. Podáním ze dne 23.4.2010 (doručeným dne 28.4.2010) insolvenční správkyně podala žádost o souhlas soudu s prodejem nemovitostí mimo dražbu, usnesením č.j. KSOS 31 INS 6348/2009-B-37 ze dne 3.5.2010 jí byl soudem tento souhlas udělen. Podáním ze dne 3.9.2010 (doručeným téhož dne) insolvenční správkyně požádala soud o souhlas s vydáním výtěžku zajištěnému věřiteli, usnesením č.j. KSOS 31 INS 6348/2009-B-43 ze dne 15.9.2010 jí byl tento souhlas udělen. Dne 18.10.2010 se konalo druhé přezkumné jednání, jehož byla insolvenční správkyně přítomna, předmětem přezkumného jednání bylo přezkoumání přihlášených pohledávek věřitelů č. P3, P8/2 a P9. Podáním ze dne 18.10.2010 (doručeným dne 19.10.2010) podala insolvenční správkyně žádost soudu o souhlas s prodejem pohledávky mimo dražbu, usnesením č.j. KSOS 31 INS 6348/2009-B-54 ze dne 22.10.2010 jí tento souhlas byl soudem udělen. Podáním ze dne 30.1.2011 (doručeným dne 31.1.2011) insolvenční správkyně podala zprávu o stavu insolvenčního řízení. Podáním ze dne 25.2.2011 (doručeným soudu dne 2.3.2011) insolvenční správkyně podala návrh na vynětí majetku z majetkové podstaty, usnesením č.j. KSOS 31 INS 6348/2009-B-62 ze dne 22.3.2011 jí byl soudem tento souhlas udělen. Podáním ze dne 26.4.2011 (doručeným soudu téhož dne) insolvenční správkyně podala návrh na vynětí majetku z majetkové podstaty, usnesením č.j. KSOS 31 INS 6348/2009-B-69 ze dne 20.6.2011 jí k tomu byl soudem udělen souhlas. Podáním ze dne 2.8.2011 (doručeným téhož dne) insolvenční správkyně podala návrh na vynětí majetku z majetkové podstaty, usnesením č.j. KSOS 31 INS 6348/2009-B-74 ze dne 29.8.2011 jí byl tento souhlas soudem udělen. Podáním ze dne 2.8.2011 (doručeným dne 3.8.2011) podala insolvenční správkyně soudu zprávu o stavu insolvenčního řízení. Podáním ze dne 27.9.2011 (doručeným dne 29.9.2011) insolvenční správkyně opravila soupis majetkové podstaty a doložila dohodu o narovnání ze dne 12.7.2011 uzavřenou se společností Hula s.r.o. Podáním ze dne 29.2.2012 (doručeným soudu dne 3.4.2012) insolvenční správkyně podala konečnou zprávu.

Z ustanovení § 6 vyhl. č. 313/2007 Sb. vyplývá, že bylo-li v insolvenčním řízení činných více insolvenčních správců, náleží každému z nich podíl odměny odpovídající zejména délce doby, rozsahu a náročnosti jejich činnosti. Délkou doby činnosti insolvenčního správce se rozumí doba, po kterou osoba, jež se má podílet na odměně insolvenčního správce, vykonávala funkci insolvenčního správce, přitom se nezohledňuje doba, po kterou byl příslušný insolvenční správce s plněním svých povinností v prodlení. Rozsahem činnosti se rozumí množství úkonů potřebných k naplnění účelu a cíle insolvenčního řízení, přitom je nutno vzít v úvahu i náročnost takovýchto úkonů (zejména z hlediska časového a obsahového).

Z výše uvedeného je zřejmé, že insolvenční správce JUDr. Vlastimil Bureš vykonával funkci insolvenčního správce od 7.10.2009 (ustanovení do funkce) do 3.12.2009 (potvrzení usnesení schůze věřitelů ze dne 1.12.2009, kterým byl odvolán ze své funkce), dále poté podal zprávu o své činnosti, včetně vyúčtování hotových výdajů, a svou funkci předal nové insolvenční správkyni JUDr. Stanislavě Vohradské.

V rámci své činnosti insolvenční správce dále provedl soupis majetkové podstaty, účastnil se přezkumného jednání a schůze věřitelů, přičemž přezkoumal téměř všechny přihlášky pohledávek s tím, že ve vztahu ke zbývajícím třem pohledávkám učinil výzvy k jejich doplnění. Byť tedy insolvenční správce působil ve své funkci krátkodobě, je nutno vzít v úvahu, že jeho přezkoumání pohledávek věřitelů bylo poměrně rozsáhlou a náročnou činností, rovněž tak soupis majetkové podstaty. Insolvenční správkyně JUDr. Stanislava Vohradská svoji funkci vykonává od 3.12.2009 doposud, v rámci své činnosti podala několik zpráv o své činnosti, průběžně aktualizovala soupis majetkové podstaty, majetkovou podstatu zpeněžovala, vydala výtěžek oddělenému věřiteli a část majetku z majetkové podstaty vyňala. Dále přezkoumala zbývající tři přihlášené pohledávky věřitelů a podala insolvenčnímu soudu konečnou zprávu. Lze předpokládat, že insolvenční správkyně podá i návrh na rozvrh a tento po jeho pravomocném schválení rozvrh i provede včetně podání zprávy o splnění rozvrhového usnesení. Za této situace odvolací soud shodně se soudem prvního stupně uzavírá, že s ohledem na délku doby, rozsah a náročnost činnosti obou správců shledává rozdělení celkové odměny insolvenčního správce schválené konečnou zprávou ve výši 195.828 Kč (včetně DPH) mezi bývalého insolvenčního správce JUDr. Vlastimila Bureše ve výši 37.951 Kč (z toho DPH ve výši 6.325,20 Kč) a současnou insolvenční správkyni JUDr. Stanislavu Vohradskou ve výši 157.877 Kč (z toho DPH ve výši 26.312,80 Kč) zcela odpovídající, když podíl na schválené odměně bývalého insolvenčního správce představuje přibližně 19,4 % a podíl na odměně současné insolvenční správkyně představuje přibližně 80,6 %.

Na základě shora uvedeného odvolací soud napadené usnesení ve výroku II. podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, že celkovou odměnu insolvenčního správce schválenou v konečné zprávě rozdělil mezi bývalého insolvenčního správce a insolvenční správkyni sice shodně se soudem prvního stupně, avšak taktéž vyčíslil u každé z nich příslušnou daň z přidané hodnoty, což soud prvního stupně neprovedl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 29. listopadu 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu