1 VSOL 741/2013-A-23
KSOS 8 INS 10280/2012 1 VSOL 741/2013-A-23

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Radky anonymizovano , anonymizovano , bytem Hovězí 164, PSČ 756 01, o insolvenčním návrhu dlužnice, rozhodl o jejím odvolání ze dne 8. června 2012 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. května 2012, č.j. KSOS 8 INS 10280/2012-A-5,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. května 2012, č.j. KSOS 8 INS 10280/2012-A-5, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě s poukazem na ustanovení § 103, § 104 a § 128 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ), odmítl insolvenční návrh dlužnice s odůvodněním, že dlužnicí připojené přílohy k jejímu insolvenčnímu návrhu nesplňovaly požadované náležitosti, seznam závazků dlužnice nepředložila vůbec, pouze v návrhu uvedla, že má mimo jiné závazky vůči věřitelům Home Credit, a.s. a REALBOHEMIA, a.s. Soud proto usnesením ze dne 4.5.2012, č.j. KSOS 8 INS 10280/2012-A-3 vyzval dlužnici, aby ve stanovené lhůtě návrh doplnila o povinné přílohy dle ust. § 104 IZ, tedy jmenovitě seznam závazků, majetku a zaměstnanců a byla poučena jak má návrh doplnit. Toto usnesení obsahovalo i poučení o odmítnutí insolvenčního návrhu, pokud návrh ve stanovené lhůtě nebude doplněn. Dlužnice na tuto výzvu reagovala podáním doručeným soudu 17.5.2012, v němž uvedla, že nemá, vyjma věcí osobní denní potřeby, žádný movitý ani nemovitý majetek, nemá žádné zaměstnance a připojila prohlášení, že uvedené údaje jsou správné a úplné. Dlužnice tak splnila pokyn soudu jen částečně, neboť seznam svých závazků, se stanovenými náležitostmi nepředložila.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, v němž pouze uvedla, že se domáhá zrušení napadeného usnesení a pokračování v zahájeném řízení.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Podle ustanovení § 104 odst. 1 IZ podává-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku, včetně svých pohledávek, s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Zákonem požadované náležitosti jednotlivých seznamů jsou pak vyjmenovány v ustanovení § 104 odst. 2, odst. 3, odst. 4 IZ, pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 IZ obdobně, předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné. V seznamech závazků je pak namístě uvést data splatnosti závazků, aby soud mohl provést úsudek dle ustanovení § 3 odst. 1 odst. 2, odst. 3 IZ o úpadku dlužníka.

Nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne (§ 128 odst. 2 IZ).

V dané věci se ze spisu soudu prvního stupně podává, že dlužnice ke svému insolvenčnímu návrhu (doručeném soudu 26.4.2012), který spojila s návrhem na povolení oddlužení (aniž však návrh na povolení oddlužení podala na předepsaném formuláři ve smyslu ust. § 391 odst. 3 IZ), nepředložila zákonem vyžadované seznamy dle ust. § 104 IZ. Pouze v návrhu uvedla, že má mimo jiných věřitele, vůči nimž neplní a není schopna plnit po dobu delší 30 dnů a označila věřitele Home Credit, a.s. (včetně sídla), vůči němuž má vykonatelný závazek ve výši více než 60.000 Kč, včetně příslušenství, s tímto závazkem je v prodlení od 26.10.2010, vůči dlužnici byla nařízena exekuce. Dále označila věřitele REALBOHEMIA, a.s. vůči němuž má vykonatelný závazek ve výši více než 35.000 Kč včetně příslušenství, s tímto závazkem je v prodlení, byla nařízena exekuce v roce 2011. Dále uvedla, že nemá žádný majetek, vyjma věcí běžné denní potřeby, nemá zaměstnance, je samoživitelkou s jedním nezletilým dítětem a v současné době je vedena na Úřadu práce ve Vsetíně.

Usnesením ze dne 4.5.2012 (č.d. A-3), doručeným 9.5.2012, byla dlužnice mimo jiné vyzvána, aby předložila seznam majetku, závazků, zaměstnanců a současně byla podrobně poučena jaké náležitosti (údaje) musí v těchto seznamech uvést, včetně toho, že musí v každém seznamu učinit prohlášení, zda jde o seznam správný a úplný a musí být opatřen jejím podpisem. Dlužnice byla rovněž poučena, že pokud v určené lhůtě seznamy nepředloží, případně pokud nebudou obsahovat potřebné náležitosti, soud její insolvenční návrh odmítne. Jak již uvedl soud prvního stupně v odůvodnění napadeného usnesení, dlužnice reagovala podáním ze dne 14.5.2012, v němž pouze uvedla, že nemá žádný movitý a nemovitý majetek, ani pohledávky, že nemá zaměstnance, není podnikatelkou, že její závazky nepochází z podnikání a učinila prohlášení o správnosti a úplnosti těchto údajů. Seznam závazků i přes podrobný pokyn soudu prvního stupně a poučení o následcích, k tomuto podání nepředložila.

Za dané situace shledal odvolací soud správným postup soudu prvního stupně, pokud insolvenční návrh dlužnice dle ust. § 128 odst. 2 IZ odmítl. Odvolací soud proto dle ust. § 219 o.s.ř. napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 20. září 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu