1 VSOL 735/2015-A-12
KSOL 16 INS 13623/2015 1 VSOL 735/2015-A-12

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka CASINO No. 7 s.r.o. v likvidaci , se sídlem Zábřeh, 28.října 663/8c, PSČ 789 01, IČ: 26829142, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, ze dne 9.6.2015, č.j. KSOL 16 INS 13623/2015-A-6,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 108 odst. 1, odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), uložil dlužníku, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že dlužník se domáhá rozhodnutí o svém úpadku a jeho řešení konkursem, přičemž nemá pohotové finanční prostředky, vlastní pouze automobil tovární značky HUMMER H2 v odhadované ceně 500.000 Kč, a proto je třeba prostřednictvím zálohy na náklady insolvenčního řízení zajistit prostředky ke krytí nákladů insolvenčního správce, zejména nákladů souvisejících se zjišťováním (prověřováním) stavu majetku dlužníka, přezkoumáním přihlášek pohledávek věřitelů, a to do doby, než bude možné zpeněžit majetkovou podstavu. Výši zálohy soud prvního stupně odůvodnil minimální výší odměny insolvenčního správce při řešení dlužníkova úpadku konkursem, která činí dle vyhlášky č. 313/2007 Sb. 45.000 Kč bez hotových výdajů.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, v němž namítal, že vlastní dostatečný majetek-automobil tovární značky HUMMER H2 v odhadované ceně

500.000 Kč a výtěžek z jeho zpeněžení bude plně postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení včetně odměny insolvenčního správce. Finanční prostředky potřebné k úhradě nákladů insolvenčního řízení lze tedy zajistit jinak, a proto nejsou splněny podmínky pro uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 26.5.2015 insolvenčním návrhem dlužníka, jímž se dlužník domáhal rozhodnutí o svém úpadku a jeho řešení konkursem. V návrhu uvedl, že má 6 závazků vůči 6 věřitelům v celkové výši 1.130.732 Kč, všechny závazky jsou po splatnosti déle jak tři měsíce, přičemž závazek vůči věřiteli Okresní správa sociálního zabezpečení Šumperk byl splatný dne 3.8.2010 a závazek vůči věřiteli Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR byl splatný dne 26.5.2013. Dlužník vlastní osobní automobil HUMMER H2, jehož hodnota převyšuje výši zálohy na náklady insolvenčního řízení a nedisponuje žádnou hotovostí. K návrhu připojil seznam závazků opatřený podpisem s prohlášením, že je správný a úplný, v němž uvedl 6 peněžitých závazků vůči 6 věřitelům v celkové výši 1.130.732 Kč a seznam majetku opatřený podpisem s prohlášením, že je správný a úplný, v němž uvedl vlastnictví osobního automobilu HUMMER H2, SPZ 4M07222. K výzvě soudu prvního stupně sdělil dlužník podáním doručeným soudu dne 2.6.2015, že odhadovaná cena osobního automobilu HUMMER H2 je 500.000 Kč. Na tomto základě soud prvního stupně ve věci rozhodl odvoláním napadeným usnesením.

Podle § 108 odst. 1 IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Podle § 108 odst. 2 IZ, výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50 000 Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně.

Z údajů uvedených dlužníkem v insolvenčním návrhu lze předběžně uzavřít, že dlužník se nachází v úpadku, protože má závazky vůči více věřitelům déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopen splácet.

Uložení povinnosti zaplatit zálohu dlužníkovi, který podá insolvenční návrh, je odůvodněno zejména v případech, kdy úpadek dlužníka bude řešen konkursem a struktura dlužníkova majetku je taková, že po rozhodnutí o úpadku nebudou v majetkové podstatě dostatečné pohotové peněžní prostředky k zajištění činnosti insolvenčního správce, případně ani není zřejmé, zda majetek dlužníka postačuje k úhradě nákladů konkursu. V konkursu vznikají náklady řízení ve větší míře krátce po rozhodnutí o úpadku a hradí se právě z majetkové podstaty. Jedná se zejména o náklady spojené se zjištěním a oceněním majetku dlužníka, náklady na poštovné, správní poplatky, cestovní výdaje insolvenčního správce, náklady spojené se zpeněžením dlužníkova majetku apod.

Je sice skutečností, že dlužník vlastní osobní automobil HUMMER H2 dle jeho tvrzení v odhadované ceně 500.000 Kč, nutno však uvést, že v této fázi řízení nelze předjímat, zda a za jakou částku se skutečně podaří tento majetek zpeněžit, zda výtěžek ze zpeněžení bude postačovat také k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nadto je třeba zajistit pohotové prostředky již pro počáteční fázi insolvenčního řízení, tj. pro dobu bezprostředně po rozhodnutí o úpadku dlužníka.

V případě, že by pak výtěžek ze zpeněžení nebylo možno použít také pro úhradu nákladů insolvenčního řízení, podle ustanovení § 38 odst. 2 IZ by nároky správce (jeho odměnu a hotové výdaje) hradil stát, čemuž má předejít právě institut zálohy na náklady insolvenčního řízení. V tomto je možno odkázat na důvodovou zprávu k insolvenčnímu zákonu, v jejíž části týkající se ustanovení § 144 IZ zákonodárce výslovně uvedl, že obavám, že náklady vynaložené na další vedení insolvenčního řízení, u kterého je od počátku zřejmé, že zde není dostatečný majetek, bude zatěžován stát, lze předejít poukazem na institut zálohy na náklady insolvenčního řízení, z nějž plyne, že až na zákonem odůvodněné výjimky (jež nejsou nikterak četné a statisticky významné) postihuje případná povinnost k úhradě zálohy na náklady insolvenčního řízení každého insolvenčního navrhovatele .

S ohledem na shora uvedené je požadavek soudu prvního stupně na složení zálohy na náklady insolvenčního řízení důvodný. Smyslem zálohy je totiž umožnit činnost insolvenčního správce již od počátku jeho ustanovení do funkce, přičemž složená záloha správci umožní hradit náklady vzniklé při zjišťování majetku dlužníka, případně jiných osob, který by také mohl náležet do majetkové podstaty dlužníka.

Podle ustanovení § 38 odst. IZ, insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumávaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.

Podle ustanovení § 1 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, činí odměna insolvenčního správce součet odměny určené podle odstavce 2 a odstavce 3. Pro účely výpočtu odměny podle věty první zahrnuje výtěžek zpeněžení určený k vydání věřitelům i částku připadající na odměnu insolvenčního správce (odstavec 1). Odměna insolvenčního správce určená z výtěžku zpeněžení jednotlivého předmětu zajištění činí 9% z částky od 0-1 mil. Kč (odstavec 2) a odměna insolvenčního správce určená z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele činí 25% z částky od 0 do 500 tis. Kč (odstavec 3). Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, činí odměna správce nejméně 45.000 Kč (odstavec 5).

Podle § 2a citované vyhlášky, pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs nebo reorganizace, náleží insolvenčnímu správci dále odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů, která činí za každou přezkoumanou přihlášku pohledávky věřitele částku 1.000 Kč, nejvýše však 1.000.000 Kč celkem za přezkoumané přihlášky pohledávek. Za přezkoumanou přihlášku pohledávky věřitele se považuje taková přihláška pohledávky věřitele, kterou insolvenční správce zařadil do seznamu přihlášených pohledávek podle insolvenčního zákona. Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs a nedošlo-li ke zpeněžení, náleží insolvenčnímu správci odměna z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek věřitelů nejméně 45.000 Kč.

Z důvodů shora uvedených odvolací soud považuje zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč za přiměřenou a proto rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné dle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 16.července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu