1 VSOL 732/2016-P67-12
KSBR 30 INS 18077/2012 1 VSOL 732/2016-P67-12

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Táni Šimečkové a JUDr. Karly Trávníčkové v insolvenční věci dlužníka IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s., identifikační číslo osoby 60722690, Brněnská 1027, 665 01 Rosice u Brna, zastoupeného JUDr. Lucií Ševčíkovou, advokátkou se sídlem Brno, Vinohrady 43, PSČ 639 00, o přihlášce pohledávky č. 67 věřitele České správy sociálního zabezpečení, identifikační číslo osoby 00006963, Křížová 25, 225 08 Praha 5, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5.2.2016, č.j. KSBR 30 INS 18077/2012-P67-2

t a k t o:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že přihláška pohledávky věřitele č. 66 České správy sociálního zabezpečení, identifikační číslo osoby 00006963, Křížová 25, 225 08 Praha 5 se co do výše 584.487,69 Kč neodmítá.

O d ů v o d n ě n í:

Soud prvního stupně odmítl pohledávku věřitele č. 66 České správy sociálního zabezpečení (dále věřitel) co do výše 584.487,69 Kč a v rozsahu této výše pohledávky ukončil účast věřitele v insolvenčním řízení podle ustanovení § 197 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále IZ ) ve spojení s § 198 odst. 1 IZ, § 335 odst. 2 IZ, (správně § 336 odst. isir.justi ce.cz

2 IZ) § 185 věty první IZ a § 187 IZ, neboť na přezkumném jednání dne 30.10.2012 byla přihlášená pohledávka věřitele popřena dlužníkem co do výše 584.487,69 Kč z důvodu absence právního důvodu. Věřitel se tohoto přezkumného jednání nezúčastnil a byl insolvenčním správcem vyrozuměn o popření pohledávky přípisem ze dne 1.11.2012, jímž byl vyrozuměn o popření pohledávky dlužníkem v souladu s ustanovením § 197 odst. 2 IZ. Vyrozumění o popření pohledávky bylo věřiteli doručeno dne 5.11.2012. Lhůta 30 dnů od přezkumného jednání k uplatnění popřené pohledávky žalobou uplynula dne 29.11.2012, lhůta 15 ti dnů od doručení řádného vyrozumění o popření pohledávky uplynula dne 21.11.2012. Žaloba na určení popřené pohledávky nebyla v zákonné lhůtě podána, proto soud k pohledávce v popřené výši 584.487,69 Kč nepřihlíží a pohledávka je nadále zjištěna ve výši 8.846.699,31 Kč.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel odvolání, v němž namítal, že ho považuje za bezpředmětné, neboť celá uplatněná částka v přihlášce věřitele ve výši 9.431.187 Kč byla na přezkumném jednání zjištěna. Navíc vzhledem k tomu, že předmětná pohledávka byla uplatněna jako vykonatelná, musel by žalobu na popření částky 584.487,69 Kč podat nikoliv věřitel, ale insolvenční správce , což neučinil a naopak vyzval věřitele k uplatnění žaloby. Za tohoto stavu se věřitel domáhal zrušení napadeného rozhodnutí.

Především je nutno uvést, že po zahájení předmětného insolvenčního řízení ve věci dlužníka (25.7.2012), byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů opakovaně novelizován, naposledy zákonem č. 294/2013 Sb. s účinností od 1.1.2014. Podle přechodného ustanovení v čl. II zák. č. 294/2013 Sb. platí, že zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle ust. § 7 IZ platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je tedy občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014 a rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je rovněž insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že jsou zde dány důvody ke změně.

Z obsahu spisu se podává, že -insolvenční řízení bylo zahájeno návrhem dlužníka doručeným soudu dne 25.7.2012 s pojeným s návrhem na povolení reorganizace. -Usnesením ze dne 8.8.2012 č.d. 12 soud rozhodl, že dlužník je v úpadku, insolvenčním správcem ustanovil Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., IČO 25589644, Doudlebská 5/1699, 140 00 Praha 4 a učinil výzvy věřitelům. -Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 31.8.2012, přihláška pohledávky č. P67, přihlásil věřitel č. 66 ČR-ČSSZ pohledávku sestávající z jistiny ve výši 7.500.622,58 Kč, důvod vzniku pohledávky dlužné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti dle zákona č. 589/1992 Sb., vyčíslené výkazem nedoplatků OSSZ Brno-venkov č.j. 47003/210-9013-17.8.2012-258/773 ze dne 17.8.2012. Pohledávka byla přihlášena jako vykonatelná pro celkovou částku 9.431.187 Kč dle § 104 písm. g) zákona č. 582/1991 Sb. Příslušenství pohledávky ve výši 1.930.564,42 Kč, dlužné penále, bylo vypočteno dle § 20 zákona č. 589/1992 Sb. Celková výše přihlášené nezajištěné pohledávky, nepodřízené, peněžité, nepodmíněné, splatné od 17.8.2012 činí 9.431.187 Kč. -Přezkumného jednání soudu prvního stupně č.d. B-29 dne 30.10.2012, se věřitel neúčastnil. Byly přezkoumány pohledávky věřitelů, včetně přihlášky P67. Soud poskytl přítomným poučení podle § 192-201 a § 336 IZ. Soud dále zjistil stanoviska dlužníka a insolvenčního správce ke každé jednotlivé přihlášené pohledávce s tím, že výsledek přezkumného jednání bude zapsán insolvenčním správcem do upraveného seznamu přihlášených pohledávek, který bude přílohou protokolu. -V upraveném seznamu přihlášených pohledávek ze dne 30.10.2012 na přezkumném jednání k přihlášce č. P67 věřitele ČSSZ je zřejmé, že byla přihlášena pohledávka ve výši 9.431.187 Kč sestávající z jistiny ve výši 7.500.622,58 Kč a příslušenství ve výši 1.930.564,42 Kč, vykonatelná ve výši 9.431.18 Kč na základě rozhodnutí č.j. 47003/210-9013-17.8.2012-258/773 na základě výkazu nedoplatků ze dne 17.8.2012. Důvodem vzniku pohledávky je neuhrazené pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti vyčíslené výkazem nedoplatků OSSZ Brno-venkov. Stanovisko správce: nepopírá ve výši 9.431.187 Kč, stanovisko dlužníka: nepopírá do výše 8.853,699,31 Kč, popírá pravost do výše 584.487,69 Kč, důvod popření: úrok nevznikl v části úroků, podpis dlužníka ze dne 12.10.2012. Výsledek přezkumného jednání: celkem přihlášeno 9.431.187 Kč, z toho zjištěno bez práva zajištěného věřitele na uspokojení 9.431.187 Kč, pohledávka zůstala sporná ve výši 0 Kč. -Usnesením ze dne 6.11.2012 č.d. B-39 soud povolil reorganizaci dlužníka IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s., IČO 60722690, Brněnská 1027, 665 01 Rosice u Brna, insolvenčním správcem ustanovil společnost Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., IČO 25589644, Doudlebská 5/1699, 140 00 Praha 4.

Podle ustanovení § 192 odst. 3 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb., ve znění novely zákona č. 167/2012 Sb., platné do 31.10.2012, tedy ke dni konání přezkumného jednání, není-li dále stanoveno jinak, nemá popření pohledávky dlužníkem vliv na její zjištění; jeho účinkem však vždy je, že pro pohledávku, kterou dlužník popřel co do její pravosti nebo výše, není v rozsahu popření upravený seznam přihlášených pohledávek exekučním titulem.

Podle § 336 odst. 1 IZ není-li dále stanoveno jinak, platí o přezkoumání přihlášených pohledávek v reorganizaci obdobně § 190 až 202.

Podle odst. 2 popření pohledávky dlužníkem má v reorganizaci tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo dříve, než nastaly účinky povolení reorganizace, nastávají účinky tohoto popření v reorganizaci dnem, kdy nastaly účinky povolení reorganizace; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku.

Podle odst. 3 jde-li o vykonatelnou pohledávku přiznanou pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu, může dlužník jako důvod popření její pravosti nebo výše v reorganizaci uplatnit jen skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce proto, že pohledávka zanikla nebo je promlčená.

Vzhledem k obsahu přihlášky pohledávek a přezkumného listu ze dne 30.10.2012 shledal odvolací soud zcela důvodnou odvolací námitku věřitele, že přihlášená pohledávka věřitele č. 66 (P67) byla přihlášena jako vykonatelná v plné výši 9.431.187 Kč a na přezkumném jednání konaném dne 30.10.2012 byla popřena do výše 584.487,69 Kč dlužníkem, což má v souladu s ustanovením § 336 odst. 2 IZ tytéž účinky, jako popření insolvenčním správcem. Jako důvod popření uvedl dlužník, že nárok nevznikl v části úroků. Protože pohledávka byla přihlášena jako vykonatelná, pak žalobu na určení neexistence popřené vykonatelné pohledávky do výše 584.487,69 Kč měl podat dlužník nikoliv věřitel. Třicetidenní lhůta k podání incidenční žaloby počala dlužníku v souladu s ustanovením § 336 odst. 2 věty druhé IZ běžet dne 6.11.2012 a z obsahu insolvenčního rejstříku vyplývá, že dlužník incidenční žalobu nepodal. Proto je nutno považovat přihlášenou pohledávku P67 v celém rozsahu za zjištěnou.

Vše shora uvedené bylo důvodem, pro který odvolací soud v tomto případě postupoval dle ustanovení § 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se přihláška pohledávky věřitele ČSSZ č. 67 se do výše částky 584.487,69 Kč neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení dlužníka se v tomto rozsahu nekončí.

O nákladech odvolacího řízení odvolací soud nerozhodoval, neboť jednak účast odvolatele v řízení nekončí a dále s přihlédnutím k ustanovení § 170 písm. f) IZ.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo

má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 14. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu