1 VSOL 730/2016-A-19
KSBR 31 INS 2464/2016 1 VSOL 730/2016-A-19

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenčním řízení ve věci dlužnice Marie anonymizovano , anonymizovano , identifikační číslo osoby: 473 58 670, bytem v Kralicích nad Oslavou, Jinošovská 78, PSČ 675 73, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 31 INS 2464/2016, o povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, o odvolání dlužnice ze dne 4.3.2016 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24.2.2016, č.j. KSBR 31 INS 2464/2016-A-9,

t a k t o:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Brně uložil dlužnici povinnost ve stanovené lhůtě od právní moci tohoto usnesení, zaplatit na označený účet soudu nebo v hotovosti v jeho pokladně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání podáním ze dne 4.3.2016 (č. d. A-10).

Dříve než odvolací soud o tomto odvolání rozhodl, vzala odvolatelka své odvolání podáním ze dne 11.5.2016 zpět (č. d. A-15).

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řečení (insolvenčního zákona) platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li isir.justi ce.cz takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Podle ustanovení § 222 odst. 1 o.s.ř. platí, že jestliže odvolatel vezme odvolání zpět, právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

Protože odvolatelka vzala své odvolání proti napadenému usnesení zpět dříve, než o něm bylo odvolacím soudem rozhodnuto, postupoval odvolací soud podle výše citovaných zákonných ustanovení a odvolací řízení zastavil. Právní moc napadeného usnesení nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/, v návaznosti na ustanovení § 229 odst. 4 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 74, § 75 IZ).

V Olomouci dne 26. května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu