1 VSOL 729/2015-B-28
KSBR 26 INS 22186/2013 1 VSOL 729/2015-B-28

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Moniky anonymizovano , anonymizovano , bytem Velké Němčice, Vrchní 74, PSČ 691 63, o zrušení schváleného oddlužení, k odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2.6.2015, č.j. KSBR 26 INS 22186/2013-B-13 takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2.6.2015, č.j. KSBR 26 INS 22186/2013-B-13 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), zrušil schválené oddlužení dlužnice Moniky anonymizovano (výrok I.), na její majetek prohlásil konkurs (výrok II.) a rozhodl, že konkurs bude projednáván jako nepatrný (výrok III.). V odůvodnění uvedl, že dlužnice má závazky vůči nezajištěným věřitelům ve výši 156.100 Kč a dosud splátkovým kalendářem uhradila pouze 30.600 Kč, neboť od srpna 2014 splátkový kalendář neplní. Pro účely oddlužení má příjem od u úřadu práce 4.000 Kč měsíčně a důchod ve výši 4.115 Kč. Aby uspokojila pohledávky nezajištěným věřitelům v zákonem stanovené minimální výši, tj. 50 %, neboť jí byly povoleny nižší splátky, musela by měsíčně hradit nejméně 2.452 Kč. Dále uvedl, že dlužnice neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, neboť nepředkládá soudu a insolvenčnímu správci přehled svých příjmů za uplynulých 6 měsíců, jak jí bylo uloženo v usnesení o schválení oddlužení, nepředložila novou pracovní smlouvu s nástupem do zaměstnání od dubna 2015, jak přislíbila na jednání o zrušení oddlužení a ani nesdělila důvody, pro které smlouvu nelze předložit, a ani nereaguje na výzvy insolvenčního správce. Insolvenčnímu soudu ani insolvenčnímu správci tak není zřejmé, zda dlužnice hodlá tuto situaci řešit.

Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice odvolání, ve kterém popisovala důvody neplnění splátkového kalendáře (zhoršený zdravotní stav, úmrtí v rodině, atd.). Dále uvedla, že nyní je její zdravotní stav lepší a ráda by dostala šanci začít nový život.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.), a po jednání ve věci dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Odvolací soud projednal odvolání dlužnice v souladu s ustanovením § 101 odst. 3 o.s.ř. v její nepřítomnosti, neboť předvolání k jednání, jí bylo doručeno a dlužnice jeho doručení potvrdila. Dlužnice se k tomuto jednání nedostavila a ani nepožádala o jeho odročení (omluvu neúčasti u jednání soudu doručila elektronickou poštou až po skončení jednání a zveřejnění zkráceného znění v insolvenčním rejstříku).

Podle ustanovení § 101 o.s.ř. nedostaví-li se řádně předvolaný účastník k jednání a včas nepožádal z důležitého důvodu o odročení, může soud věc projednat a rozhodnout v nepřítomnosti takového účastníka°vychází přitom z obsahu spisu a z provedených důkazů.

Podle ustanovení § 7 IZ, ve znění účinném od 1.1.2014, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením ze dne 3.12.2013, č.j. KSBR 26 INS 22186/2013-B-6, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku 6.12.2013 v 9:18 hodin, bylo mimo jiné schváleno oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře s tím, že první splátka bude uhrazena ke dni 25.1.2014. V té době měla dlužnice závazky vůči nezajištěným věřitelům ve výši 156.100 Kč, vyživovací povinnost k jednomu dítěti, mzdu od zaměstnavatele DR. OPTIK Moravia s.r.o., IČ: 27251349 a pobírala částečný invalidní důchod. Soud vyhověl žádosti dlužnice o stanovení nižších než zákonem určených srážek a stanovil měsíční splátky ve výši 3.986 Kč. Insolvenční správce ve zprávě o plnění oddlužení za období leden 2014 až červen 2014 mimo jiné uvedl, že zaměstnavatel dlužnice mu oznámil, že ke dni 22.1.2014 ukončil s dlužnicí pracovní poměr. Soud prvního stupně k projednání neplnění podstatných povinností podle schváleného způsobu oddlužení nařídil jednání, u kterého dlužnice sdělila, že od dubna 2015 nastoupí do nového zaměstnání s čistým měsíčním příjmem cca 28.000 Kč a předloží novou pracovní smlouvu s uvedením předpokládané výše příjmu. Dále uvedla, že bude mít mimořádný příjem, neboť v dubnu prodá pozemek za 70.000 Kč, když kupní smlouva je již uzavřena. Jednání bylo z tohoto důvodu odročeno na neurčito. Insolvenční správce v následující zprávě ze dne 28.5.2015 sdělil, že od měsíce srpna 2014 není na splátky oddlužení zasílána žádná částka, dlužnice je nekontaktní a na výzvu k předložení pracovní smlouvy nereagovala. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Odvolací soud doplnil dokazování čtením zprávy insolvenčního správce dlužnice ze dne 21.7.2015 a zjistil, že od poslední zprávy ze dne 28.5.2015 nedošlo k žádné změně. Na splátky oddlužení není zasílána žádná částka, pracovní smlouvu dlužnice nepředložila, je nekontaktní a k avizovanému prodeji pozemku, jehož je dlužnice spoluvlastnicí, zatím nedošlo.

Podle ustanovení § 418 odst.1 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit.

Podle ustanovení § 418 odst.2 IZ má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odstavce 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce.

Podle ustanovení § 418 odst.3 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr.

Podle ustanovení § 412 odst.1 IZ po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat, b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře, c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání, d) vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání, e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení, f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody, g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.

Podle ustanovení § 314 odst. 1 písm. a) IZ o nepatrný konkurs jde, jestliže dlužníkem je fyzická osoba, která není podnikatelem.

Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 28.2.2013, sen. zn. 29 NS ČR 12/2013, které je publikováno ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. 77/2013 formuloval a odůvodnil závěr, že lhůta stanovená insolvenčním zákonem dlužníku ke splácení pohledávek věřitelů při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je lhůtou konečnou (nejzazší), přičemž její počátek určuje pro danou insolvenční věc vždy termín první splátky určený rozhodnutím o schválení oddlužení. Jestliže dlužník za trvání účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře není schopen hradit měsíční splátky předpokládané podle schváleného oddlužení, ačkoliv řádně plní povinnosti uvedené v § 412 odst. 1 a 3 insolvenčního zákona, není to důvodem k postupu podle § 418 odst. 1, písm. a) insolvenčního zákona, postup podle § 418 odst. 1, písm. b) insolvenčního zákona tím však není vyloučen. Dále v tomto rozhodnutí uvedl, že z dikce ustanovení § 418 odst. 1, písm. a) IZ plyne, že pro účely posouzení, zda je důvod zrušit schválené oddlužení a současně rozhodnout o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jelikož dlužník neplní povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (§ 418 odst. 1, písm. a) IZ), není omezujícím (rozhodným) kritériem (vylučujícím vydání takového rozhodnutí) to, zda dlužník zavinil , že neplní povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nýbrž to, zda dlužník takto neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení. Výčet těchto povinností je obsažen v ustanovení § 412 insolvenčního zákona.

Promítnuto na poměry pojednávané věci odvolací soud konstatuje, že na základě rozhodnutí insolvenčního soudu mělo oddlužení splátkovým kalendářem

probíhat od ledna 2014 do prosince 2018, ovšem dlužnice od srpna 2014 splátkový kalendář neplní a zjištěné současné poměry dlužnice, která ani v odvolacím řízení nepředložila avizovanou pracovní smlouvu a ani kupní smlouvu, ukazují, že ze současného příjmu není schopna ve zbývajících 41 měsících zaplatit svým věřitelům ničeho, takže podstatnou část splátkového kalendáře (50% pohledávek nezajištěným věřitelům dle § 398 odst. 4 IZ) nebude možné ve zbývajících 41 měsících splnit, což je důvodem pro zrušení oddlužení dle ustanovení § 418 odst. 1, písm. b) IZ.

Ve shodě se soudem prvního stupně dospěl odvolací soud k závěru, že jsou dány rovněž důvody pro zrušení oddlužení dle ustanovení § 418 odst. 1, písm. a) IZ, neboť dlužnice tím, že nepředkládá soudu a insolvenčnímu správci přehled svých příjmů za uplynulých 6 měsíců, jak jí byl uloženo v usnesení o schválení oddlužení, jakož i u jednání dne 25.2.2015 (ve lhůtě do 15.7.2015), s tím, aby též předložila avizovanou pracovní smlouvu, porušuje povinnost podle ustanovení § 412 odst.1 písm. d) IZ. Pokud dlužnice u jednání 25.2.2015 uvedla, že od dubna 2015 nastoupí do zaměstnání, k čemuž zřejmě nedošlo, byla povinna ve smyslu § 412 odst.1 písm. c) IZ tuto skutečnost insolvenčnímu soudu a insolvenčnímu správci oznámit a zdůvodnit, což ani přes urgence neučinila a k nápravě nedošlo ani v předmětném odvolacím řízení.

Pro úplnost odvolací soud dodává, že podstatou (smyslem) institutu oddlužení v českém úpadkovém právu se Nejvyšší soud podrobně zabýval v rozhodnutí ze dne 24.7.2014, č.j. NSČR 53/2012, publikovaném ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek pod číslem 10/2015, ve kterém shrnul veškerou dosavadní judikaturu. Odvolací soud v intencích těchto judikatorních závěrů konstatuje, že dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný a zjevně nedbalý přístup dlužnice k plnění povinností v insolvenčním řízení a uzavřel, že je zcela důvodné vyloučit dlužnici z režimu oddlužení.

S ohledem na shora uvedené odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 24. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu