1 VSOL 720/2013-P12-10
KSBR 32 INS 14203/2011 1 VSOL 720/2013-P12-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužnice Andrey Dudové, 29.1.1973, bytem Uherské Hradiště, Šafaříkova 887, PSČ 686 01, IČ: 76119831, o přihlášce pohledávky č. 12 věřitele č.11 GE Money Auto, s.r.o., se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 00, IČ: 60112743, zastoupeného JUDr. Miroslavem Nyplem, advokátem se sídlem Hradec Králové, Dukelská 15, PSČ 500 02, o odvolání věřitele GE Money Auto, s.r.o. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11.4.2013, č.j. KSBR 32 INS 14203/2011-P12-2, tak to :

Usnesení soudu prvního stupně se mě ní tak, že přihláška pohledávky č. 12 věřitele č. 11 GE Money Auto, s.r.o., se sídlem Praha 4, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 00, IČ: 60112743, ve výši 81.011,33 Kč, se neodmítá.

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) odmítl přihlášku pohledávky č. 12 věřitele GE Money Auto, s.r.o., ve výši 81.011,33 Kč (výrok I.) a rozhodl, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí (výrok II.). V odůvodnění rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 8.11.2011, č.j. KSBR 32 INS 14203/2011-A-17, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 8.11.2011, zjistil úpadek dlužnice Andrey Dudové a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku s tím, že k přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojí. Dne 8.4.2013 bylo doručeno soudu podání věřitele GE Money Auto, s.r.o., jímž přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 81.011,33 Kč. Soud prvního stupně s odkazem na ustanovení § 173 odst. 1 a § 185, věty první IZ uzavřel, že lhůta stanovená rozhodnutím o úpadku pro přihlášení pohledávek uplynula dne 8.12.2011. Věřitel GE Money Auto, s.r.o. však podal přihlášku pohledávky k přepravě elektronicky prostřednictvím datové schránky až dne 8.4.2013, tedy po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, a proto ji insolvenční soud z důvodu opožděnosti odmítl, neboť k ní nelze přihlížet.

Proti tomuto usnesení podal věřitel GE Money Auto, s.r.o., odvolání, v němž namítal, že přihlášku pohledávky podal včas, neboť dlužnice není v insolvenčním rejstříku řádně označena, když z živnostenského rejstříku vyplývá, že dlužnice byla podnikající fyzickou osobou, označení dlužnice v insolvenčním rejstříku tomu však neodpovídá, a proto je v rozporu s ustanovením § 420 IZ, které ukládá povinnost označit dlužníka také identifikačním číslem a odkázal na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 1 VSPH 300/2011-P-14 a sp. zn. 2 VSPH 1332/2011-P11-7. Zdůraznil, že takové pochybení soudu nemůže být připisováno k tíži věřitele a uvedl, že lhůta k podání přihlášky mu počala běžet až ode dne, kdy se dověděl o insolvenčním řízení, tj. od 26.3.2013, kdy obdržel přípis od rozhodce JUDr. Adama Daňka. Navrhl, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a rozhodl, že přihláška pohledávky č. 12 se neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení nekončí.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soudu po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele GE Money Auto, s.r.o., je důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení ve věci bylo zahájeno dne 11.8.2011 na základě insolvenčního návrhu dlužnice spojeného s návrhem na povolení oddlužení. Soud prvního stupně usnesením ze dne 8.11.2011, č.j. KSBR 32 INS 14203/2011-A-17, rozhodl o úpadku dlužnice Andrey Dudové, dlužnici povolil oddlužení, ustanovil insolvenční správkyni, vyslovil, že účinky usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů s tím, že k přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují a vyslovil související výroky. Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 8.11.2011, takže lhůta pro přihlášení pohledávek začala plynout dne 9.11.2011 (§ 57 odst. 1 o.s.ř.) a její poslední den připadl na čtvrtek 8.12.2011. Dne 8.4.2013 byla doručena soudu prvního stupně přihláška pohledávky věřitele GE Money Auto, s.r.o., evidovaná pod č. 12, jíž věřitel přihlásil do insolvenčního řízení dlužnice pohledávku v celkové výši 81.011,33 Kč z titulu smlouvy o úvěru ze dne 26.5.2008, č. 33525023, kterou dle tvrzení v přihlášce uzavřela dlužnice jako podnikatelka s právním předchůdcem věřitele společnosti GE Money Multiservis, a.s., a kterou věřitel nabyl na základě smlouvy o vkladu části podniku ze dne 19.8.2010. Věřitel uvedl, že se o insolvenčním řízení se dozvěděl až z přípisu rozhodce JUDr. Adama Daňka dne 26.3.2013. K přihlášce věřitel připojil smlouvu o úvěru ze dne 26.5.2008, č. 33525023, z níž se podává, že byla uzavřena mezi společností GE Money Multiservis, a.s. jako věřitelem a dlužnicí Andreou Dudovou jako klientem, přičemž dlužnice je ve smlouvě označena identifikačním číslem 76119831 a rodným číslem.

Z výpisu z veřejné části živnostenského rejstříku se podává, že dlužnice Andrea Dudová v období od 6.2.2008 do 11.11.2009 podnikala dle živnostenského zákona pod identifikačním číslem 76119831.

Z insolvenčního rejstříku vyplývá, že dlužnice Andrea Dudová je v tomto informačním systému identifikována toliko datem narození a rodným číslem, zatímco identifikační číslo v tomto informačním systému absentuje.

Podle ustanovení § 420 IZ, je-li dlužník fyzickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužníků jeho jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození; jde-li o fyzickou osobu, která má podle zvláštního právního předpisu sídlo, zapíše se do seznamu dlužníků i její sídlo (odstavec 1). Je-li dlužníkem fyzická osoba, která je podnikatelem, zapisuje se do seznamu dlužníků vedle údajů podle odstavce 1 i dodatek odlišující její firmu, používá-li jej při svém podnikání, dále místo podnikání, jestliže se liší od bydliště, a identifikační číslo (odstavec 2). Údaje podle odstavců 1 až 3 zapíše insolvenční soud do seznamu dlužníků, jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nejpozději však do 7 dnů po tomto okamžiku; není-li mu některý z těchto údajů v uvedené době znám, zapíše jej insolvenční soud do seznamu dlužníků, jakmile v insolvenčním řízení vyjde najevo (odstavec 4).

Nutno zdůraznit, že povinnosti soudu zapisovat z úřední povinnosti do insolvenčního rejstříku identifikátory dlužníka odpovídá právo osob, které jsou na správnost údajů zapisovaných do insolvenčního rejstříku odkázány, ve svých právních poměrech vycházet z předpokladu, že stav údajů identifikujících osobu dlužníka v insolvenčním rejstříku odpovídá zákonu. Věřitelé, kteří nemají postavení osoby, jimž se rozhodnutí o úpadku doručuje zvlášť a vedou ve svých evidencích (zejména o obchodně závazkových vztazích) údaje o podnikajících fyzických osobách podle identifikačního čísla, mají právo porovnáním svých údajů s údaji v insolvenčním rejstříku zjišťovat, zda ohledně takové osoby bylo zahájeno insolvenční řízení a posléze sledovat jeho průběh. Tito věřitelé jsou zcela odkázáni na informace zveřejněné v insolvenčním rejstříku a na jejich správnost (srov. také závěry Vrchního soudu v Praze formulované v jeho usnesení ze dne 11.11.2010, č.j. MSPH 94 INS 3723/2008, 3 VSPH 697/2010-P-26-7).

Insolvenční soud je povinen zapsat do seznamu dlužníků veškeré údaje, které se v něm zveřejňují podle ust. § 420 odst. 1 až odst. 3 IZ, jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nejpozději však do 7 dnů po tomto okamžiku (§ 420 odst. 4 IZ), a to i tehdy, jestliže z obsahu insolvenčního návrhu nevyplývají. V takovém případě je insolvenční soud vyhledá v příslušných informačních systémech (srov. také závěry Vrchního soudu v Praze formulované v jeho usnesení ze dne 3.12.2010, č.j. KSUL 70 INS 7281/2009, 1 VSPH 1132/2010-P-4-7). V projednávané věci navíc insolvenční soud mohl zjistit údaje o tom, že dlužnice podnikala, již z příloh insolvenčního návrhu, neboť dlužnice k návrhu připojila mimo jiné přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2008, v němž je uvedeno její identifikační číslo a přehled o příjmech a výdajích OSVČ za r. 2008 a dále podáním doručeným soudu prvního stupně dne 30.8.2011 dlužnice oznámila, že má závazky vzniklé z podnikání. Insolvenční soud je přitom povinen zapsat do seznamu dlužníků insolvenčního rejstříku identifikační číslo dlužníka-fyzické osoby i v případě, že tato osoba v době zahájení insolvenčního řízení již nepodnikala (srov. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 23.1.2012, č.j. KSPA 56 INS 388/2008, 2 VSPH 1332/2011-P11-7).

S ohledem na shora uvedené odvolací soud uzavírá, že pokud soud prvního stupně identifikační číslo dlužnice do insolvenčního rejstříku nezapsal, nepočala odvolateli ani běžet lhůta k přihlašování pohledávek stanovená v rozhodnutí o úpadku. Přihláška pohledávky věřitele GE Money Auto, s.r.o., je tudíž včasná.

Z uvedených důvodů proto odvolací soud postupoval podle ust. § 220 odst. 1 o.s.ř. a napadené usnesení změnil tak, že přihláška pohledávky č.12 věřitele č.11 GE Money Auto, s.r.o., se neodmítá.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, věřiteli a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 29. srpna 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu