1 VSOL 72/2018-B-27
č. j. KSOS 39 INS 37352/2013 1 VSOL 72/2018-B-27

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Annou Hradilovou v insolvenční věci

dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano bytem K Zelinkovicím 212, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek,

o schválení konečné zprávy, k odvolání JUDr. Adély Konvičkové, insolvenční správkyně, se sídlem Řeznická 29, 738 01 Frýdek-Místek, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 10. 2017, č. j. KSOS 39 INS 37352/2013-B-22

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

1. Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Ostravě schválil konečnou zprávu a vyúčtování odměny a výdajů správce ze dne 23. 6. 2017, zveřejněnou v insolvenčním rejstříku dne 14. 11. 2016 s tím, že 1. celkový výnos zpeněžení majetkové podstaty činí 637 353 Kč, 2. pohledávky dle § 168 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen IZ) činí 72 794,58 Kč, 3. zajištěným věřitelům bylo vyplaceno 523 537,47 Kč, 4. pohledávky dle § 168 odst. 2 písm. b) IZ činí 22 481Kč, 5. pro přihlášené nezajištěné věřitele zbývá 18.539,95 Kč.

2. Proti tomuto usnesení podala insolvenční správkyně JUDr. Adéla Konvičková včasné, tzv. blanketní (neodůvodněné) odvolání s tím, že je doplní ve lhůtě 14 dnů.

3. Podáním ze dne 22. 11. 2017 (č.d. B-24) vzala odvolatelka své odvolání zcela zpět.

4. Podle ustanovení § 7 IZ platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních isir.justi ce.cz

řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

5. Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

6. Vzhledem k tomu, že odvolání bylo vzato zpět dříve, než o něm bylo odvolacím soudem rozhodnuto, odvolací soud podle shora citovaného ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. odvolací řízení zastavil. Právní moc napadeného usnesení nastane v souladu s ustanovením § 222 odst. 1 o.s.ř., jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. e/, v návaznosti na § 229 odst. 4 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 74, § 75 IZ).

Olomouc 24. ledna 2018

JUDr. Anna Hradilová, v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová