1 VSOL 710/2014-A-16
KSBR 38 INS 4345/2014 1 VSOL 710/2014-A-16

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Veberové v insolvenční věci dlužnice Ingrid anonymizovano , anonymizovano , bytem Velehrad, Salašská 300, PSČ 687 06, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 38 INS 4345/2014, o insolvenčním návrhu dlužnice spojeném s návrhem na povolení oddlužení, rozhodl o odvolání dlužnice doručeném soudu dne 18.6.2014, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. června 2014, č.j. KSBR 38 INS 4345/2014-A-8,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. června 2014, č.j. KSBR 38 INS 4345/2014-A-8, se m ě n í takto: Dlužnici se zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení n e u k l á d á .

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ust. § 395 odst. 1 písm. b), § 396 odst. 1 a § 108 odst. 1, odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) uložil dlužnici, aby ve stanovené lhůtě zaplatila na označený účet soudu nebo v hotovosti v pokladně soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

V odůvodnění soud prvního stupně uvedl, že insolvenčním návrhem, doručeným soudu dne 19.2.2014, se dlužnice domáhala rozhodnutí o svém úpadku a povolení oddlužení formou splátkového kalendáře. Z insolvenčního návrhu dlužnice a jeho příloh soud zjistil, že majetek, který není předmětem zajišťovacích práv, tvoří obvyklé vybavení domácnosti; dlužnice nemá majetek, který je předmětem zajišťovacích práv. Dlužnice v návrhu uvedla, že její příjem z pracovního poměru činí 11.000 Kč, dále pobírá invalidní důchod ve výši 4.646 Kč a očekává příjem z darovací smlouvy ve výši 600 Kč měsíčně. Z listin, které dlužnice doložila na výzvu soudu a které dokládají údaje o jejích příjmech (potvrzení zaměstnavatele o průměrném výdělku za období prosinec 2013), však vyplývá výše čisté mzdy 7.564 Kč. Z listin dokládající příjmy dlužnice v období leden-duben 2014 soud nevycházel, neboť dlužnice doložila, že od 3. ledna 2014 je v dočasné pracovní neschopnosti. Od ledna 2014 dlužnice pobírá toliko invalidní důchod ve výši 4.646 Kč, závazky dlužnice, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění, dosahují však výše 1.135.367 Kč. Dlužnice je rozvedená a nemá vyživovací povinnost. Jednou z podmínek pro povolení oddlužení-jak dále uvedl soud prvního stupně-je předpoklad, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, nebude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí (ust. § 395 odst. 1 písm. b/ IZ). Dlužnice neoznačila žádné věřitele, kteří by souhlasili s nižším než 30 % plněním svých pohledávek. Z insolvenčního návrhu a z listin předložených dlužnicí pak soud prvního stupně uzavřel, že s ohledem na výši nezajištěných závazků ve výši 1.135.367 Kč a příjem dlužnice z pracovního poměru ve výši 7.564 Kč, z důchodu ve výši 4.646 Kč a z daru ve výši 600 Kč, dlužnice není schopna v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře za 5 let podmínkám oddlužení dostát, neboť by z těchto příjmů svým nezajištěným věřitelům za uvedenou dobu zaplatila toliko 18,6 % jejich pohledávek (výše plnění byla vypočtena v souladu s ust. § 406 odst. 3 písm. a/ věta první IZ). Přitom dlužnice nemá k dispozici takový majetek, který by umožňoval schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Vzhledem k tomu, že dlužnice nesplňuje podmínky pro povolení oddlužení, je jediným možným řešením úpadku dlužnice konkurs na její majetek (ust. § 395 odst. 1 písm. b/, § 396 odst. 1 IZ), proto je pro další řízení nutné, aby dlužnice zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení. Ve zbývající části svého usnesení soud prvního stupně zdůvodnil jak účel, tak výši požadované zálohy.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, v němž namítala, že s povinností zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč nesouhlasí; momentálně jí její zdravotní stav nedovoluje nastoupit do zaměstnání, v pracovní neschopnosti je od 3.1.2014, v srpnu 2014 má absolvovat operaci ramenní manžety. Žádala o přezkoumání jejího případu. Nicméně dalším podáním ze dne 8.7.2014 doplnila, že u ní nastala podstatná změna, ukončila pracovní neschopnost a dne 30.6.2014 nastoupila do pracovního poměru u Slovácké Fruty, a.s. a to z důvodů, aby dostála svým závazkům a bylo jí oddlužení povoleno.

Ke svému odvolání dlužnice předložila pracovní smlouvu, uzavřenou dne 30.6.2014 s výše uvedenou společností a platový výměr. Na výzvu odvolacího soudu doložila své čisté měsíční příjmy za měsíc červenec a srpen 2014.

Podle ust. § 7 IZ v nyní platném znění platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, včetně řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 2 a odst. 5 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání, dospěl k závěru, že odvolání dlužnice je z dále uvedených důvodů důvodné.

Pokud jde o skutková zjištění soudu prvního stupně z insolvenčního návrhu dlužnice, který dlužnice spojila s návrhem na povolení oddlužení formou splátkového kalendáře (doručeno soudu 19.2.2014), dále ze seznamu majetku (obvyklé vybavení domácnosti), seznamu závazků (s celkovým objemem nezajištěných závazků 1.135.367 Kč vůči více věřitelům, přičemž řada věřitelů má za dlužnicí pohledávky vykonatelné) a z listin dokládající příjmy dlužnice (invalidní důchod 4.646 Kč měsíčně, příjem pro oddlužení z darovací smlouvy ve výši 600 Kč, z pracovního poměru 7.564 Kč měsíčně), odvolací soud konstatuje, že jde o zjištění správná a úplná. Ze spisu se podává i to, že dlužnice nemá žádnou vyživovací povinnost a tvrdí, že její závazky nepochází z podnikatelské činnosti. Lze proto shodně se soudem prvního stupně uzavřít, že insolvenční návrh dlužnice je projednatelný a vyplývá z něj, že dlužnice je v úpadku (§ 3 IZ). Byl rovněž správný závěr soudu prvního stupně, že ke dni vydání odvoláním napadeného usnesení dlužnice podmínky pro oddlužení nesplňovala. Její zanedbatelný majetek neumožňuje oddlužení formou zpeněžení majetkové a z jejích dosavadních příjmů rovněž nesplňovala podmínky ani pro oddlužení formou splátkového kalendáře, neboť by svým nezajištěným věřitelům uhradila toliko 18,6% jejich pohledávek za dobu 5 let, namísto zákonem vyžadovaných nejméně 30%.

Nicméně v průběhu odvolacího řízení dlužnice ukončila pracovní neschopnost a dle doložené pracovní smlouvy nastoupila dne 30.6.2014 do pracovního poměru u Slovácké Fruty, a.s., jako výrobní dělnice, den nástupu do práce byl stanoven na 30.6.2014, byla sjednána 3 měsíční zkušební doba, týdenní pracovní doba 37,5 hodin, pracovní poměr byl sjednán na dobu určitou do 31.12.2014. Z doloženého mzdového výměru sice nelze zjistit, do jaké platové třídy byla dlužnice zařazena, nicméně na výzvu odvolacího soudu dlužnice doložila, že u tohoto zaměstnavatele měla za měsíce červenec a srpen 2014 průměrný čistý měsíční příjem 11.665 Kč. Z tohoto příjmu, spolu s příjmem z invalidního důchodu (4.646 Kč) a s příjmem z doložené darovací smlouvy (600 Kč měsíčně) dlužnice zákonné podmínky pro oddlužení formou splátkového kalendáře již splňovat bude, neboť pokud její nezajištěné závazky vskutku činí 1.135.367 Kč, pak dlužnice bude schopna uhradit svým věřitelům za dobu 5 let (po odpočtu nezabavitelných částek a zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce) 34,56-35,56% jejich pohledávek, podle toho, zda insolvenční správce bude či nebude plátcem daně z přidané hodnoty.

Odvolací soud proto uzavírá, že dlužnice na základě nyní doložených aktuálních měsíčních příjmů je schopna podmínkám oddlužení formou splátkového kalendáře dostát a pokud v mezidobí v příjmové situaci dlužnice nenastanou žádné významné změny, nic nebude soudu prvního stupně bránit v tom, aby s rozhodnutím o úpadku dlužnice současně spojil i rozhodnutí o povolení jejího oddlužení.

Protože s účinností od 1.1.2014 ust. § 108 odst. 1 IZ již neumožňuje insolvenčnímu soudu dlužníku, který je v úpadku a současně splňuje podmínky pro povolení oddlužení, uložit povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, pouze v ust. § 136 odst. 4 IZ mu ukládá v rozhodnutí o úpadku, s nímž je spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, uložit dlužníku, aby platil zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce, proto postupoval odvolací soud dle ust. § 220 odst. 1 o.s.ř. a napadené usnesení změnil tak, že se dlužnici zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Jen pro úplnost odvolací soud na adresu dlužnice dodává, že nepřehlédl, že dlužnice má sjednaný pracovní poměr pouze na dobu určitou do 31.12.2014. Je proto na dlužnici, aby si včas zajistila další pracovní poměr s příjmem, který jí umožní podmínkám oddlužení formou splátkového kalendáře dostát a aby tuto skutečnost včas a řádně insolvenčnímu soudu (případně správci) doložila (§ 412 IZ). V opačném případě se dlužnice vystavuje nebezpečí, že její oddlužení nebude v dalším řízení insolvenčním soudem schváleno (§ 405 IZ v návaznosti na ust. § 395 IZ), případně, že již schválené oddlužení bude zrušeno (§ 418 odst. 1 IZ) a na její majetek bude prohlášen konkurs. To by ve svých důsledcích znamenalo, že dlužnice by nemohla být od zbytku svých závazků (resp. od placení zbytku pohledávek svým věřitelům) osvobozena (§ 414).

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. d/ o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 18. září 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu