1 VSOL 709/2015-A-16
KSOS 39 INS 9856/2015 1 VSOL 709/2015-A-16

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Ing. Milana anonymizovano , anonymizovano , bytem Nový Jičín, Luční 1828/2, PSČ 741 01, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení, k odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.4.2015, č.j. KSOS 39 INS 9856/2015-A-4

tak to :

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.4.2015, č.j. KSOS 39 INS 9856/2015-A-4 se m ě n í tak, že insolvenční návrh dlužníka se neodmítá.

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl podle ust. § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) insolvenční návrh dlužníka s odůvodněním, že neobsahuje všechny zákonem požadované náležitosti, neboť v něm schází údaje o splatnosti jednotlivých závazků, resp. pouze u jediného vykonatelného závazku, který je po něm vymáhán exekučně, lze mít za osvědčeno, že je to závazek po splatnosti.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včas odvolání, ve kterém namítal, že splatnost závazků uvedl přímo v návrhu a že ostatní potřebné listiny doplnil v průběhu odvolání. Navrhl, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že vydá rozhodnutí o povolení oddlužení.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobu k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, 212 a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c) IZ) dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužník se návrhem ze dne 9.4.2015, doručeným soudu dne 15.4.2015, domáhal rozhodnutí o hrozícím úpadku a navrhoval, aby byl řešen oddlužením formou plnění splátkového kalendáře. Návrh podal na předepsaném formuláři a v kolonce 07 mimo jiné uvedl, že věřitelé a exekutor po něm požadují celkem cca 271.700 Kč, ovšem s ohledem na svoji majetkovou situaci, když nemá žádný hodnotný majetek a jeho příjmem je pouze starobní důchod ve výši 11.277 Kč měsíčně, není schopen splatit pohledávky najednou. Tyto jeho pohledávky jsou déle než měsíc po splatnosti a některé déle než rok po splatnosti. V kolonce 17 (závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění-nevykonatelné) uvedl závazek vůči věřiteli Cetelem ČR a.s. ve výši 28.000 Kč splatný v lednu 2015, Provident Financial s.r.o. ve výši 19.800 Kč splatný v únoru 2015, PROFI CREDIT Czech, a.s ve výši 101.700 Kč s tím, že poslední splátka byla v lednu 2015 a Československé obchodní bance, a.s. ve výši 10.000 Kč splatný v prosinci 2014, v kolonce 19 (závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění-vykonatelné) uvedl závazek vůči věřiteli ESOX, s.r.o. ve výši 112.110 Kč splatný v květnu 2014 s tím, že rozhodnutí Okresního soudu Nový Jičín sp.zn. 55EXE 1870/2014 bylo vydáno 3.12.2014.

Podle ust. § 128 odst. 1 IZ insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný a nebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do sedmi dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 o.s.ř. se nepoužije.

Podle ust. § 103 odst. 2 IZ v insolvenčním návrhu musí být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolání, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle ust. § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ).

Podle ust. § 3 odst. 2 IZ se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je b) neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplní-li povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Odvolací soud konstatuje, že insolvenční návrh musí mít náležitosti dle ust. § 103 a 104 IZ, návrh na povolení oddlužení náležitosti dle ust. § 391 IZ, a že podmínkou pro projednání návrhu na povolení oddlužení je podání bezvadného insolvenčního návrhu. K náležitostem insolvenčního návrhu srov. např. rozhodnutí NS ČR ze dne 27.1.2010, sp. zn. KSBR 37 INS 294/2008, 29 NSCR 1/2008, publikované ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu ČR pod poř. č. 88/2010).

Odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně dospěl k závěru, že insolvenční návrh dlužníka nepostrádá uvedení rozhodujících skutečností, které osvědčují jeho úpadek, tedy úpadek tak, jak je definován v ust. § 3 odst. 1, 2 IZ, neboť dlužník v návrhu uvedl minimálně 2 závazky vůči 2 věřitelům, které jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, které neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti, a to závazek vůči věřiteli Československé obchodní bance, a.s. ve výši 10.000 Kč splatný v prosinci 2014 a vykonatelný závazek vůči věřiteli ESOX, s.r.o. ve výši 112.110 Kč splatný v květnu 2014, který je exekučně vymáhán na základě rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 3.12.2014 55EXE 1870/2014. V insolvenčním návrhu dlužníka jsou tvrzeny okolnosti, z nichž závěr o úpadku dlužníka (nikoliv hrozícím úpadku) logicky vzato vyplývá. Nejedná se o pouhé obecné konstatování že dlužník je v úpadku , nebo mu úpadek hrozí , případně, že dlužník je insolventní , nebo že je v platební neschopnosti , a nebo že předlužen (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 20.5.2010 sp. zn. 29 NSČR 22/2009, dostupné na www.nsoud.cz).

S ohledem na shora uvedené odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 220 odst.1 o.s.ř. změnil tak, že se insolvenční návrh dlužníka neodmítá.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo

která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 14.července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu