1 VSOL 708/2016-A-10
KSBR 47 INS 5426/2016 1 VSOL 708/2016-A-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Táni Šimečkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Josefa anonymizovano , anonymizovano , bytem Tasov 118, Hroznová Lhota, PSČ 696 63, identifikační číslo osoby: 449 72 598, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 47 INS 5426/2016, o insolvenčním návrhu dlužníka, o jeho odvolání ze dne 8.4.2016, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. března 2016, č.j. KSBR 47 INS 5426/2016-A-4,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. března 2016, č.j. KSBR 47 INS 5426/2016-A-4, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ustanovení § 3 odst. 1, odst. 2, § 104 a § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona-dále jen též IZ ), odmítl insolvenční návrh dlužníka, (doručený soudu 7.9.2015) s odůvodněním, že jde o návrh neurčitý a neprojednatelný, neboť neobsahuje všechny náležitosti ve smyslu citovaných ustanovení insolvenčního zákona, protože v něm nejsou dostatečně popsány rozhodující skutečnosti osvědčující úpadek dlužníka, zejména zde chybí tvrzení o počtu věřitelů, závazcích dlužníka a o jejich splatnosti. Insolvenční zákon ve vztahu k insolvenčnímu návrhu vylučuje použití ustanovení § 43 občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ), proto nelze odstranit chybějící náležitosti insolvenčního návrhu prostřednictvím výzvy. isir.justi ce.cz

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž pouze uvedl, že má za to, že podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení je úplné a dostačující k zahájení insolvenčního řízení .

Podle ust. § 7 IZ v nyní platném znění platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Co se týče skutkových zjištění z obsahu insolvenčního návrhu dlužníka odvolací soud v zájmu stručnosti rozhodnutí zcela odkazuje na odůvodnění napadeného usnesení, neboť jde o zjištění správná a úplná. Soud prvního stupně rovněž přiléhavě vyložil, v čem spočívají vady tohoto insolvenčního návrhu. Je proto nutno shodně se soudem prvního stupně uzavřít, že takto podaný insolvenční návrh není projednatelný. Lze dle něj sice insolvenční řízení zahájit, avšak nelze v něm pro uvedené vady pokračovat. Jelikož ustanovení § 128 odst. 1 IZ vylučuje, aby insolvenční soud vyzýval navrhovatele k odstranění vad insolvenčního návrhu, postupoval soud prvního stupně zcela správně, pokud takto vadný insolvenční návrh dlužníka odmítl.

Odvolací soud proto postupoval dle ust. § 219 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 25. května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu