1 VSOL 703/2013-A-19
KSBR 32 INS 25421/2012 1 VSOL 703/2013-A-19

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka Karla anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Palackého tř. 64a, PSČ 612 00, IČ: 65783816, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka ze dne 29.3.2013, doručeném soudu prvního stupně dne 2.4.2013,

takto:

Odvolání dlužníka se o d m í t á .

Odůvodnění:

Ve shora označené věci soud prvního stupně usnesením ze dne 7.3.2013, č.j. KSBR 32 INS 25421/2012-A-11 odmítl dle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. pro opožděnost odvolání dlužníka ze dne 9.1.2013, doručené soudu dne 16.1.2013, proti usnesení o zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ze dne 18.12.2012, č.j. KSBR 32 INS 25421/2012-A-9. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 19.3.2013.

Dne 2.4.2013 bylo doručeno soudu prvního stupně podání dlužníka ze dne 29.3.2013, označené jako odvolání do usnesení o stanovení zálohy na náklady insolvenčního řízení, které bylo adresováno k č.j. KSBR 32 INS 25421/2012-A-12 (jedná se o jednací číslo vyhlášky, jíž bylo opětovně doručováno dlužníkovi výše uvedené usnesení o odmítnutí jeho odvolání), a v němž dlužník uvedl, že od soudu prvního stupně obdržel usnesení č.j. KSBR 32 INS 25421/2012-A-12, dle kterého podává v zákonné lhůtě odvolání, neboť mu soudem prvního stupně byla uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení v maximální zákonem stanovené výši 50.000 Kč. Namítal, že z insolvenčního návrhu a ze stavu jeho majetku vyplývá, že není v jeho možnostech uhradit tuto maximální částku a uvedl, že z důvodu momentální zdravotní indispozice ani nemá možnost si soudem požadovanou částku zajistit s tím, že aktuálně je schopen složit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000 Kč, kterou považuje za postačující pro zahájení insolvenčního řízení. Navrhl, aby odvolací soud po posouzení jeho insolvenčního návrhu spolu s odvoláním usnesení soudu prvního stupně zrušil. Z tohoto podání dlužníka nebylo zřejmé, zda směřuje proti rozhodnutí soudu prvního stupně ze dne 7.3.2013, č.j. KSBR 32 INS 25421/2012-A-11 o odmítnutí odvolání dlužníka ze dne 9.1.2013 nebo proti rozhodnutí soudu prvního stupně ze dne 18.12.2012, č.j. KSBR 32 INS 25421/2012-A-9 o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Soud prvního stupně proto dle ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř. vyzval dlužníka usnesením ze dne 8.4.2013, č.j. KSBR 32 INS 25421/2012-A-14 k odstranění vad odvolání tak, aby dlužník do pěti dnů od doručení usnesení uvedl, proti kterému rozhodnutí jeho odvolání směřuje, tedy zda směřuje proti usnesení o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení nebo zda směřuje proti usnesení o odmítnutí odvolání dlužníka, které je v odvolání označeno. Soud prvního stupně současně dlužníka poučil podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. o tom, že neodstraní-li vady odvolání ve stanovené lhůtě a tyto vady budou bránit pokračování v odvolacím řízení, odvolací soud odvolání odmítne. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 4.7.2013. Na tuto výzvu však dlužník nereagoval. Soudu prvního stupně, kterému se nezdařilo vady podání odstranit, předložil věc po uplynutí odvolací lhůty se zprávou o tom odvolacímu soudu.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 211 o.s.ř., pro řízení u odvolacího soudu platí přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, pokud není stanoveno něco jiného.

Podle ustanovení § 209 o.s.ř., předseda senátu soudu prvního stupně se postará o odstranění případných vad ve včas podaném odvolání (§ 43). Nezdaří-li se mu vady odstranit nebo má-li za to, že odvolání je podáno tím, kdo k němu není oprávněn, nebo že není přípustné, předloží věc po uplynutí odvolací lhůty se zprávou o tom odvolacímu soudu.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř., předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést.

Podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř., není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen.

Podle ustanovení § 205 odst. 1 o.s.ř., v odvolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Náležitosti odvolání jsou vymezeny v ustanovení § 205 odst. 1 o.s.ř. Vadou odvolání, která jej činí neprojednatelným, je mimo jiné též neuvedení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje. V posuzované věci není z odvolání dlužníka ze dne 29.3.2013 zřejmé, zda směřuje proti usnesení soudu prvního stupně ze dne 7.3.2013, č.j. KSBR 32 INS 25421/2012-A-11, jímž bylo odmítnuto odvolání dlužníka ze dne 9.1.2013, nebo zda směřuje proti usnesení soudu prvního stupně ze dne 18.12.2012, č.j. KSBR 32 INS 25421/2012-A-9, jímž byla dlužníkovi uložena záloha na náklady insolvenčního řízení. Podání dlužníka je v tomto směru rozporné, neboť je sice označeno jako odvolání proti usnesení o uložení zálohy a odpovídají tomu i odvolací důvody, ovšem o dřívějším odvolání dlužníka proti usnesení o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení již bylo insolvenčním soudem rozhodnuto, ovšem označeno jednacím číslem usnesení o odmítnutí odvolání, v jehož odvolací lhůtě bylo podáno. Dlužník tuto vadu podání, kterým se zahajuje odvolací řízení, neodstranil ani přes výzvu soudu prvního stupně v usnesení ze dne 8.4.2013, č.j. KSBR 32 INS 25421/2012-A-14 a poučení o následcích nevyhovění této výzvě soudu dle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř.

Odvolací soud proto dle ustanovení § 43 odst. 2, věty první o.s.ř. za použití § 211 o.s.ř. odvolání dlužníka ze dne 29.3.2013 odmítl, neboť dlužník přes výzvu soudu prvního stupně neodstranil vady odvolání, které brání pokračování v odvolacím řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. f/ o.s.ř.).

V Olomouci dne 27. srpna 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu