1 VSOL 700/2016-A-38
KSBR 33 INS 6468/2015 1 VSOL 700/2016-A-38

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Mgr. Diany Vebrové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Pavly Tomalové v insolvenční věci dlužníka Mariana Rožnovského, nar. 5.5.1976, bytem Újezd 228, PSČ 763 25, IČ: 67498183, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4.5.2016, č.j. KSBR 33 INS 6468/2015-A-31,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že insolvenční návrh dlužníka se n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ), odmítl insolvenční návrh dlužníka s odůvodněním, že dlužník ani přes opakovanou výzvu soudu nepředložil řádný seznam závazků, přičemž pouze předložení úplného a správného seznamu závazků může být předpokladem úspěšného pokračování v insolvenčním řízení.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, v němž namítal, že návrh je úplný a správný, neboť splatnost závazku vůči věřiteli Citibank Europe plc. označil již v insolvenčním návrhu pod číslem dokumentu A-1 na straně 4 a pod číslem dokumentu A-5 na straně 10 a jedná se o datum 4.8.2014. Dále uvedl, že věřitel Česká správa sociálního zabezpečení souhlasí s řešením jeho úpadku oddlužením. isir.justi ce.cz

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka je důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 12.3.2015 insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení. Dlužník uvedl, že má dvanáct závazků u desíti věřitelů v celkové výši 3.815.991 Kč, splatnost nejméně dvou závazků nastala do konce roku 2013. K návrhu připojil seznam závazků opatřený podpisem s prohlášením, že údaje v něm uvedené jsou pravdivé a úplné, v němž označil dvanáct závazků vůči desíti věřitelům, u závazku vůči věřiteli Hypoteční banka, a.s., neuvedl splatnost ani majetek, kterým je tento závazek zajištěn, u závazku vůči věřiteli Romanu Koudelkovi neuvedl majetek, kterým je tento závazek zajištěn. Z výpisů z katastru nemovitostí ze dne 26.2.2015 přitom vyplývalo, že dlužník má další zajištěné závazky. Soud prvního stupně vyzval dlužníka usnesením ze dne 24.3.2015, č.j. KSBR 33 INS 6468/2015-A-8, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení opravil a doplnil přílohy insolvenčního návrhu tak, že předloží opravený a doplněný seznam závazků s uvedením svých věřitelů a v seznamu uvede do seznamu zajištěných závazků věřitele Komerční banka, a.s. a Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky s tím, že z výpisu z katastru nemovitostí vyplývá, že dlužník má vůči těmto věřitelům zajištěný závazek a u zajištěných závazků označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby a označí druh zajištění a důvod jeho vzniku a uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč, s tím, že opravený a doplněný seznam závazků musí dlužník vlastnoručně podepsat a výslovně v něm uvést, že je správný a úplný. Soud prvního stupně dlužníka poučil, že nepředloží-li ve stanovené lhůtě opravený nebo doplněný seznam závazků nebo nebude-li předložený seznam obsahovat požadované náležitosti, insolvenční soud insolvenční návrh dlužníka odmítne. Usnesení bylo dlužníku doručeno dne 26.3.2015. Na tuto výzvu dlužník reagoval podáním doručeným soudu dne 31.3.2015, jímž předložil opravený seznam závazků opatřený podpisem s prohlášením, že je správný a úplný, v němž uvedl u závazku vůči věřiteli Romanu Koudelkovi, že závazek je zajištěný smluvním zástavním právem, u závazku vůči věřiteli Komerční banka, a.s., ve výši 70.000 Kč uvedl, že závazek je zajištěný zástavním právem exekutorským na základě rozhodnutí ze dne 5.1.2015, č.j. 177 EX 962/2014-19, u závazku vůči věřiteli Hypoteční banka, a.s., uvedl, že je zajištěný zástavním právem smluvním, aniž by tvrdil jeho splatnost a u závazku vůči věřiteli Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky uvedl, že je zajištěný zástavním právem exekutorským na základě rozhodnutí ze dne 6.1.2015, č.j. 030 EX 28545/2014. Dále uvedl, že zástavní právo exekutorské ve věci sp. zn. 030 EX 28545/2014 a sp. zn. 177 EX 962/14 se váže k nemovitostem v katastrálním území Haluzice zapsaným na LV č. 137 a k nemovitostem zapsaným na LV č. 1027 se váže zástavní právo smluvní ve prospěch věřitele Hypoteční banka, a.s., k nimž mají právo na uspokojení ze zajištění rovněž věřitelé Komerční banka, a.s. a Všeobecná Zdravotní pojišťovna ČR na základě exekutorského zástavního práva dle rozhodnutí ze dne 6.1.2015, č.j. 030 Ex 28545/2014 a ze dne 24.11.2014, sp. zn. 177 EX 962/14. Závazek vůči věřiteli Romanu Koudelkovi je zajištěný zástavním právem k osobnímu automobilu Mazda, jež má tento věřitel v držení. Soud prvního stupně opakovaně vyzval dlužníka usnesením ze dne 30.3.2016, č.j. KSBR 33 INS 6468/2015-A-27, k odstranění vady seznamu závazků-uvedení data splatnosti u závazku vůči věřiteli Hypoteční banka, a.s. a vůči věřiteli Citibank Europe plc. a současně dlužníka poučil, že nepředloží-li ve stanovené lhůtě 7 dnů od doručení usnesení opravený seznam svých závazků, nebo nebude-li předložený seznam obsahovat požadované náležitosti, insolvenční návrh odmítne. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 5.4.2016. Dlužník soudu předložil dne 11.4.2016 doplněný seznam závazků, v němž uvedl splatnost závazku vůči věřiteli Hypoteční banka, a.s., i vůči věřiteli Citibank Europe plc. Soud prvního stupně vyzval dlužníka usnesením ze dne 14.4.2016, č.j. KSBR 33 INS 6468/2015-A-29, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení doplnil přílohy insolvenčního návrhu tak, že sdělí, zda zanikly závazky vůči věřitelům Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení, které neuvedl v novém seznamu závazků, případně aby tyto závazky do seznamu závazků doplnil. Dlužník doručil soudu dne 25.4.2016 opravený a doplněný seznam závazků s uvedením závazků vůči věřitelům Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení. Seznam opatřil podpisem a prohlášením o tom, že je pravdivý a úplný. V tomto opraveném seznamu neuvedl splatnost závazku vůči věřiteli Citibank Europe plc. ani předmět zajištění závazků. Na tomto základě soud prvního stupně rozhodl ve věci odvoláním napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 104 odst. 1 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit: a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle ustanovení § 104 odst. 3 IZ, v seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést.

Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč.

Podle ustanovení § 104 odst. 4 IZ, nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Odvolací soud dospěl po přezkoumání obsahu spisu na rozdíl od soudu prvního stupně k závěru, že seznam závazků dlužníka připojený k insolvenčnímu návrhu, po jeho doplnění podáními doručenými soudu dne 31.3.2015 a dne 11.4.2016, je řádný a úplný, neboť seznam závazků dlužníka ve spojení s jeho doplněními ze dnů 31.3.2015 a 11.4.2016 obsahuje všechny náležitosti dle ustanovení § 104 odst. 3 IZ, včetně splatnosti závazku vůči věřiteli Hypoteční banka, a.s. Skutečnost, že v opraveném seznamu závazků dlužník nezopakoval všechny údaje, které uvedl v předcházejícím (doplňovaném) seznamu závazků, dle názoru odvolacího soudu k tíži dlužníka přičítat nelze a seznam závazků je třeba hodnotit jako celek, ve spojení s jeho doplněními.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se insolvenční návrh dlužníka neodmítá, když nebyly splněny podmínky pro potvrzení usnesení soudu prvního stupně dle ustanovení § 219 o.s.ř. ani pro jeho zrušení dle ustanovení § 219a o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto usnesení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je

dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 15. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Diana Vebrová, v.r. Bc. Markéta Alková předsedkyně senátu