1 VSOL 7/2013-A-17
KSOS 8 INS 16323/2012 1 VSOL 7/2013-A-17

Usnesení Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Anny anonymizovano , anonymizovano , bytem Vsetín, Sušilova 1335, PSČ 755 01, o insolvenčním návrhu dlužnice spojeném s návrhem na povolení oddlužení, rozhodl o odvolání dlužnice ze dne 28.11.2012 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. listopadu 2012, č.j. KSOS 8 INS 16323/2012-A-11,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. listopadu 2012, č.j. KSOS 8 INS 16323/2012-A-11 se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě s poukazem na ust. § 129 odst. 1 a § 130 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen též IZ ) zastavil insolvenční řízení ve věci dlužnice s odůvodněním, že insolvenční návrh (spojený s návrhem na oddlužení) byl dlužnicí soudu doručen dne 4.července 2012. Na slyšení konaném dne 13. listopadu 2012 vzala dlužnice svůj insolvenční návrh, spolu s návrhem na povolení oddlužení, zpět. Proto soud řízení dle ust. § 130 IZ zastavil.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, v němž pouze uvedla, že žádá o pokračování v insolvenčním řízení s návrhem na oddlužení. Dále uvedla,

že, ... doklady doložila a zaslala darovací smlouvu, která doloží i doklady. Návrh na zastavení je nejasný a nesrozumitelný, proto se odvolává do Olomouce, aby jí dali vědět, co ještě je třeba doložit, proč je to ukončeno, toto bere jako podvod .

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu předloženého spisu odvolací soud zjistil, že dlužnice dne 4.7.2012 doručila soudu prvního stupně insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení formou splátkového kalendáře; k návrhu doložila listiny, jichž se v něm dovolávala, předložila rovněž seznam majetku a závazků, doklady ke svým příjmům. Další listiny dlužnice doložila (č.l. A-5) na výzvu soudu ze dne 18.7.2012 (A-4). Usnesením soudu ze dne 14.8.2012, č.j. KSOS 8 INS 16323/2012-A-6 byla dlužnice vyzvána, aby doložila souhlas věřitele s nižším plněním než 30 % nebo, aby doložila další své příjmy v následujících 5 letech, či například darovací smlouvu, kterou se třetí osoba zaváže k poskytování dalšího příjmu dlužnici tak, aby částka určená pro oddlužení dosahovala zákonem vyžadovaných 30%. Na tuto výzvu dlužnice mimo jiné uvedla (v podání ze dne 21.8.2012, č.l. A-7), že nastupuje na zkrácený úvazek 6 hodin, výdělek bude mít 8.500,-Kč hrubého. Dále sdělila, že se obrátila na jednoho z věřitelů, odpověď dosud neobdržela; v podání ze dne 10.9.2012 (A-8) uvedla adresu věřitele. Následně soud prvního stupně předvolal dlužnici ke slyšení na 13.11.2012 v 9.40 hod. Z protokolu o slyšení ze dne 13.11.2012 vyplývá, že ze strany soudu byla přítomna asistentka soudce Mgr. Vendula Vojtková, zapisovatelka Jana Návratová; totožnost dlužnice byla ověřena dle občanského průkazu. Dlužnice tázána na výši svých příjmů sdělila, že jediným jejím příjmem je starobní důchod, doplatek na bydlení a příspěvek na bydlení. Soud ji upozornil, že doplatek ani příspěvek na bydlení nepodléhají výkonu rozhodnutí podle občanského soudu řádu a předestřel dlužnici, že s ohledem na výše uvedené by musel být návrh na oddlužení zamítnut dle ust. § 395 odst. 1 písm. b) IZ, a že způsobem řešení jejího úpadku by byl konkurs. Po daném poučení dlužnice prohlásila, že insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení bere zpět . Na to vydal soud prvního stupně nyní odvoláním napadené usnesení. Dlužnicí v odvolání tvrzená darovací smlouva dle dosavadního obsahu spisu doložena nebyla. Na výzvu soudu, aby své odvolání doplnila (usnesením ze dne 5.12.2012, č.j. KSOS 8 INS 16323/2012-A-13, doručeným dlužnici dne10.12.2012) dlužnice dosud nereagovala.

Jak již uvedl soud prvního stupně dle ust. § 129 odst. 1 IZ může insolvenční navrhovatel vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví (§ 130 odst. 1 IZ).

Na základě shora uvedených zjištění dospěl odvolací soud k závěru, že soud prvního stupně postupoval zcela správně, když řízení zastavil, neboť ze spisu nevyplývají žádné pochybnosti o tom, že by dlužnice úkon zpětvzetí návrhu neučinila. Zpětvzetí návrhu je jednostranný právní úkon navrhovatele a jednou učiněné zpětvzetí návrhu již nelze dalším úkonem vzít zpět (vyjma případů, kdy odvolání zpět vzatého úkonu dojde soudu nejpozději současně s tímto úkonem ve smyslu ust. § 41a odst. 4 o.s.ř., což není projednávaný případ) a navrátit tak řízení do původního stavu. A to ani v případě, že by ke zpětvzetí návrhu došlo v důsledku omylu či neuváženě.

Lze tedy uzavřít, že napadené usnesení soudu prvního stupně je věcně správné, proto je odvolací soud podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

Jen pro úplnost odvolací soud na adresu dlužnice dodává, že po právní moci toho usnesení dlužnici nic nebrání v tom, aby podala insolvenční návrh, spojený s návrhem na oddlužení opětovně. Nicméně měla by si být vědoma toho, že s návrhem na oddlužení může být úspěšná jen za splnění všech zákonných podmínek, přičemž jednou z nich je to, že je schopna ze svých příjmů (které podléhají výkonu rozhodnutí) uhradit svým věřitelům nejméně 30% jejich pohledávek, případně musí doložit, že věřitelé s nižším plněním souhlasí.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 74, § 75 IZ).

V Olomouci dne 11. ledna 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu