1 VSOL 694/2015-A-11
KSBR 44 INS 14486/2015 1 VSOL 694/2015-A-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka ADPe, s.r.o., se sídlem Pohořelice, Kvítkovská 291, PSČ 763 61, IČ: 25337564, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15.6.2015, č.j. KSBR 44 INS 14486/2015-A-6, takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ), odmítl insolvenční návrh dlužníka.

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že dlužník přes výzvu soudu zrealizovanou usnesením ze dne 5.6.2015, č.j. KSBR 44 INS 14486/2015-A-4, nepředložil řádný seznam zaměstnanců obsahující výslovné prohlášení o tom, že je správný a úplný, přestože byl o této náležitosti seznamu zaměstnanců poučen včetně následků pro případ nesplnění výzvy soudu, a proto soud prvního stupně insolvenční návrh dlužníka odmítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, v němž namítal, že na výzvu soudu prvního stupně k předložení seznamu zaměstnanců reagoval podáním ze dne

7.6.2015, doručeným soudu datovou schránkou dne 7.6.2015 pod ID zprávy 283852421 a k odvolání opakovaně připojil přílohy této datové zprávy, mimo jiné podání ze dne 7.6.2015 označené vyjádření ke KSBR 44 INS 14486/2015-A-4 , obsahující následující text: výslovně uvádím jako jednatel společnosti, že společnost ADPe, s.r.o., IČ 25337564, nemá žádné zaměstnance, a to od data 1.1.2014 . Toto podání je opatřeno razítkem dlužníka a podpisem jednatele Antonína Pavelky, podání neobsahuje prohlášení o tom, že je správné a úplné.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 3.6.2015 insolvenčním návrhem dlužníka, jímž se dlužník domáhal rozhodnutí o svém úpadku. Dlužník v návrhu uvedl důvody svého úpadku a označil 3 věřitele se závazky s nejstarší splatností, mimo jiné společnost RS Trucks s.r.o., se sídlem Otrokovice, Moravní 1636, PSČ 765 02, IČ: 26271427, s pohledávkou ve výši 675.803,01 Kč se splatností dne 20.1.2012 a společnost TAXACA s.r.o., se sídlem Napajedla, 2. května 1668, PSČ 763 61, IČ: 26309068, s pohledávkou ve výši 15.805 Kč se splatností dne 16.1.2015 s tím, že své závazky není schopen platit a rozdíl mezi jeho majetkem a jeho závazky činí mínus 203.447,27 Kč. Dlužník k návrhu připojil seznam závazků, seznam pohledávek a seznam majetku. Seznam zaměstnanců však k návrhu nepřipojil. Soud prvního stupně usnesením ze dne 5.6.2015, č.j. KSBR 44 INS 14486/2015-A-4, vyzval dlužníka, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení doplnil insolvenční návrh tak, že předloží seznam zaměstnanců a nemá-li žádné zaměstnance, uvede to v seznamu výslovně s tím, že předložený seznam musí podepsat a výslovně v něm uvést, že je správný a úplný. Usnesení obsahuje citaci ust. § 128 odst. 2 IZ a poučení, že nebudou-li ve stanovené lhůtě k insolvenčnímu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo nebudou-li přílohy obsahovat zákonem stanovené náležitosti, soud insolvenční návrh odmítne. Usnesení bylo dlužníku doručeno dne 5.6.2015. Na tuto výzvu dlužník reagoval podáním doručeným soudu datovou schránkou dne 7.6.2015 pod ID zprávy 283852421, k němuž mimo jiné připojil vyjádření ze dne 7.6.2015 s prohlášením o tom, že od data 1.1.2014 nemá žádné zaměstnance, opatřené podpisem jednatele dlužníka, aniž by však toto podání obsahovalo prohlášení o tom, že je správné a

úplné. Na tomto základě soud prvního stupně ve věci rozhodl odvoláním napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 103 odst. 3, věty druhé IZ, insolvenční navrhovatel je povinen k insolvenčnímu návrhu připojit předepsané přílohy a listinné důkazy, kterých se dovolává; přílohy a listiny však nejsou součástí insolvenčního návrhu.

Podle ustanovení § 104 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek (odst. 1). Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (odst. 4).

Podle § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li i insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z výše uvedených zákonných ustanovení vyplývá, že dlužník musí k insolvenčnímu návrhu připojit mimo jiné seznam svých zaměstnanců a nemá-li žádné zaměstnance, musí to v seznamu uvést výslovně (§ 104 odst. 1, písm. c/, § 104 odst. 4, věta první IZ). Všechny seznamy včetně seznamu zaměstnanců dlužník musí podepsat a výslovně v nich prohlásit, že jsou správné a úplné (§ 104 odst. 4, věta poslední IZ). Jelikož dlužník k insolvenčnímu návrhu seznam zaměstnanců nepřipojil, soud prvního stupně postupoval správně, když dlužníka usnesením ze dne 5.6.2015, č.j. KSBR 44 INS 14486/2015-A-4, vyzval v souladu s ustanovením § 128 odst. 2 IZ k předložení této zákonem požadované přílohy s poučením o náležitostech seznamu zaměstnanců a s poučením o následcích pro případ, že dlužník této výzvě soudu nevyhoví. Na tuto výzvu dlužník sice reagoval podáním doručeným soudu dne 7.6.2015, nicméně připojené prohlášení dlužníka o tom, že nemá žádné zaměstnance, neobsahuje přes poučení soudu prvního stupně prohlášení o tom, že je správné a úplné. Soud prvního stupně tudíž postupoval správně, pokud insolvenční návrh dlužníka dle ust. § 128 odst. 2 IZ odmítl.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné dle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně

prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 15.července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu