1 VSOL 692/2016-B-27
KSBR 27 INS 30971/2012 1 VSOL 692/2016-B-27

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenčním řízení ve věci dlužnice Evy Škařoupkové, narozené 19.11.1950, bytem Pustiměř 224, PSČ 683 21, zastoupené JUDr. Petrem Živělou, advokátem, se sídlem ve Vyškově, Puškinova 5, PSČ 682 01, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 27 INS 30971/2012, o zrušení schváleného oddlužení, o odvolání dlužnice ze dne 19.4.2016 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7.4.2016, č.j. KSBR 27 INS 30971/2012-B-18

t a k t o:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Brně zrušil oddlužení dlužnice Evy Škařoupkové (výrok I.), na majetek dlužnice prohlásil konkurs (výrok II.), deklaroval, že účinky rozhodnutí nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok III.) a třetím osobám, které mají u sebe majetek náležející do majetkové podstaty, uložil povinnost oznámit tuto skutečnost insolvenčnímu správci a uvést právní důvod, na jehož základě mají tento majetek u sebe a na výzvu insolvenčního správce umožnit prohlídku tohoto majetku a jeho ocenění (výrok IV.).

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání (č.d. B-21). isir.justi ce.cz

Dříve než odvolací soud o tomto odvolání rozhodl, vzala odvolatelka své odvolání podáním ze dne 12.5.2016, prostřednictvím svého advokáta zpět (č.d. B-24).

Podle ustanovení § 7 IZ platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ), dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Podle ustanovení § 222 odst. 1 o.s.ř. platí, že jestliže odvolatel vezme odvolání zpět, právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

Protože odvolatelka vzala své odvolání proti napadenému usnesení zpět dříve, než o něm bylo odvolacím soudem rozhodnuto, postupoval odvolací soud podle výše citovaných zákonných ustanovení a odvolací řízení zastavil. Právní moc napadeného usnesení nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/, v návaznosti na ustanovení § 229 odst. 4 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 74, § 75 IZ).

V Olomouci dne 25. května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu