1 VSOL 69/2013-A-12
KSBR 44 INS 30479/2012 1 VSOL 69/2013-A-12

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční v insolvenční věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Kostelec na Hané, Boženy Němcové 312, PSČ 798 41, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení, k odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4.1.2013, č.j. KSBR 44 INS 30479/2012-A-7 takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4.1.2013, č.j. KSBR 44 INS 30479/2012-A-7 se m ě n í tak, že dlužník je povinen zaplatit do tří dnů od právní moci tohoto usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000 Kč na účet Krajského soudu v Brně vedeného u ČNB Brno-město, číslo účtu: 6015-57 20621/0710, konstantní symbol: 1148, variabilní symbol: 4449304792 nebo v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně-pracoviště Husova 15.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uložil dlužníkovi podle ustanovení § 108 odst. 1, 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), aby do tří dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000 Kč. V odůvodnění uvedl, že dlužník sice splňuje podmínky pro oddlužení plněním splátkového kalendáře, ovšem při tomto způsobu oddlužení budou uspokojováni rovněž zajištění věřitelé, a to z výtěžku zpeněžení zajištění, neboť dlužník má pohledávku vůči zajištěnému věřiteli České spořitelně, a.s. ve výši 937.672 Kč zajištěnou nemovitostmi, jejichž odhadovaná obvyklá cena dle znaleckého posudku činí 809.370 Kč. Při zohlednění této skutečnosti je třeba již v této fázi řízení zajistit finanční prostředky, které by pokryly počáteční náklady insolvenčního správce související především se zpeněžením předmětu zajištění (vypracování nového znaleckého posudku, cestovné a poštovné insolvenčního správce, náklady na inzerci prodeje apod.). Požadavku dlužníka na spojení jeho insolvenčního řízení s insolvenčním řízením vedeným u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 44 INS 32074/2012 ve věci jeho manželky nebylo vyhověno, neboť její insolvenční návrh byl zamítnut.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání, kterým se domáhal, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že mu uloží povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000 Kč, neboť je schopen plnit oddlužení plněním splátkového kalendáře, takže odměna a hotové výdaje správce budou hrazeny cestou pravidelných měsíčních splátek. Dále uvedl, insolvenční správce bude mít nárok na část výtěžku z prodeje majetkové podstaty a že při kalkulaci i počátečních nákladů na zpeněžení není důvod počítat se zpracováním nového znaleckého posudku, neboť předložený znalecký posudek je ze dne 24.2.2012, a tudíž dostatečně aktuální.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212 a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že insolvenčním návrhem ze dne 3.12.2012, doručeným soudu 4.12.2012 (ve spojení z jeho doplňkem ze dne 18.12.2012), se dlužník domáhal rozhodnutí o svém úpadku a navrhoval, aby byl řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře. Současně navrhoval, aby jeho insolvenční řízení bylo spojeno s insolvenčním řízením jeho manželky Olgy anonymizovano , anonymizovano , vedeným u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 44 INS 32074/2012. V návrhu a přílohách mimo jiné uvedl, že má měsíční příjem ve výši 18.367 Kč, vyživovací povinnost k manželce a dvěma dětem, závazky vůči více nezajištěným věřitelům ve výši 523.839 Kč a závazek vůči zajištěnému věřiteli ve výši 937.672 Kč, který je zajištěn nemovitostmi, jejichž odhadovaná obvyklá cena je dle předloženého znaleckého posudku 809.370 Kč. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Z obsahu insolvenčního spisu vedeného Krajským soudem v Brně pod sp. zn. KSBR 44 INS 32074/2012 vyplývá, že insolvenční návrh manželky dlužníka Olgy anonymizovano , anonymizovano byl usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 7.1.2013, č.j. KSBR 44 INS 32074/2012-A-4 zamítnut dle ustanovení § 143 odst. 1 IZ a toto rozhodnutí bylo k odvolání dlužnice potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 8.2.2013 č.j. KSBR 44 INS 32074/2012, 1 VSOL 72/2013-A-9.

Z insolvenčního spisu vedeného Krajským soudem v Brně pod sp. zn. KSBR 44 INS 5750/2013 vyplývá, že manželka dlužníka Olga anonymizovano podala dne 4.3.2013 nový insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením ze dne 8.3.2013 byla vyzvána k opravě a doplnění návrhu na povolení oddlužení. Na tuto výzvu zatím dlužnice nereagovala. Žádné další rozhodnutí v této věci dosud nebylo vydáno.

Podle § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 108 odst. 1, odst. 2, věty první IZ insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, jestliže je to nutné ke krytí nákladů a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000 Kč.

Podle § 398 odst. 3 IZ při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu pěti let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Tuto částku rozvrhne dlužník mezi nezajištěné věřitele podle poměru jejich pohledávek způsobem určeným v rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení oddlužení. Zajištění věřitelé se uspokojí z výtěžku zpeněžení zajištění; při tomto způsobu zpeněžení se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení zajištění v konkursu.

Podle § 395 odst. 1 písm. b) IZ insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně konstatuje, že dlužník sice splňuje stanovené podmínky pro povolení oddlužení formou splátkového kalendáře, neboť lze počítat se mzdou dlužníka ve výši 18.367 Kč měsíčně, takže je schopen za pět let zaplatit nezajištěným věřitelům (vůči kterým mají závazky ve výši celkem 523.839 Kč) 48,89% pohledávek (pokud by insolvenční správce nebyl plátcem DPH), případně 46,72 % (pokud by insolvenční správce byl plátcem DPH), ovšem zajištěný věřitel s pohledávkou nejméně 963.672 Kč bude podle ustanovení

§ 398 odst. 3 poslední věta IZ uspokojován z výtěžku zpeněžení zajištění. A právě pro účely zpeněžení zajištění (tj. zpeněžení nemovitostí v odhadní ceně 809.370 Kč, která bude muset být aktualizována novým znaleckým posudkem), se kterým vzniknou insolvenčnímu správci ihned na počátku náklady, je nezbytné zajistit prostředky ke krytí těchto nákladů ze složené zálohy a nikoliv čekat až na výtěžek zpeněžení. Za přiměřenou považuje odvolací soud zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000Kč.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ust. § 220 odst.1 změnil tak, jak uvedeno ve výroku.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání lze podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 14 .března 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu