1 VSOL 689/2013-A-20
KSOS 36 INS 14295/2012 1 VSOL 689/2013-A-20

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Karviná, Prameny 601, PSČ 734 01, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka ze dne 25.11.2012, doručeném soudu prvního stupně dne 11.12.2012,

takto:

Odvolání dlužníka se odmítá.

Odůvodnění:

Ve shora označené věci bylo soudu prvního stupně dne 11.12.2012 doručeno podání dlužníka ze dne 25.11.2012, označené jako odvolání proti usnesení, v němž dlužník uvedl, že soudem prvního stupně byl zamítnut insolvenční návrh pouze z faktických důvodů, jako například uvedení data splatnosti s tím, že všechny tyto skutečnosti mohly být uvedeny až při samotném zahájení úpadku, a proto se s rozhodnutím soudu prvního stupně neztotožňuje a podává proti němu odvolání. Rozhodnutí, proti němuž toto odvolání směřuje, dlužník blíže nespecifikoval.

Soud prvního stupně vyzval dlužníka usnesením ze dne 27.3.2013, č.j. KSOS 36 INS 14295/2012-A-16, aby ve lhůtě tří dnů od doručení usnesení odstranil vady výše uvedeného odvolání ze dne 25.11.2012 tak, aby uvedl, vůči jakému usnesení a ve kterém řízení u Krajského soudu v Ostravě směřuje s tím, že řízení ve věci sp. zn. KSOS 36 INS 14295/2012 již bylo po podaném odvolání pravomocně skončeno a dále byl dlužník vyzván, aby uvedl, čeho se odvoláním domáhá. Dlužník byl současně poučen, že nebudou-li vady odvolání odstraněny a v odvolacím řízení nebude možné pro tento nedostatek pokračovat, odvolací soud odvolání odmítne (§ 211, § 43 odst. 2 o.s.ř.). Usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 6.4.2013. Dlužník na tuto výzvu soudu nereagoval a vady odvolání neodstranil.

Z obsahu spisu se podává, že řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 12.6.2012 na základě insolvenčního návrhu dlužníka spojeného s návrhem na povolení oddlužení. Soud prvního stupně usnesením ze dne 18.6.2012, č.j. KSOS 36 INS 14295/2012-A-3 odmítl insolvenční návrh dlužníka. Toto usnesení bylo k odvolání dlužníka ze dne 10.7.2012, které bylo doručeno soudu prvního stupně dne 11.7.2012, potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31.8.2012, č.j. KSOS 36 INS 14295/2012, 3 VSOL 567/2012-A-11. Předmětné podání (označené jako odvolání) ze dne 25.11.2012 bylo doručeno soudu dne 11.12.2012.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 211 o.s.ř., pro řízení u odvolacího soudu platí přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, pokud není stanoveno něco jiného.

Podle § 209 o.s.ř., předseda senátu soudu prvního stupně se postará o odstranění případných vad ve včas podaném odvolání (§ 43). Nezdaří-li se mu vady odstranit nebo má-li za to, že odvolání je podáno tím, kdo k němu není oprávněn, nebo že není přípustné, předloží věc po uplynutí odvolací lhůty se zprávou o tom odvolacímu soudu.

Podle § 43 odst. 1 o.s.ř., předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést.

Podle § 43 odst. 2 o.s.ř., není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen.

Podle § 205 odst. 1 o.s.ř., v odvolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Náležitosti odvolání jsou vymezeny v ust. § 205 odst. 1 o.s.ř. Vadou odvolání, která jej činí neprojednatelným, je vždy řádné neuvedení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje.

Z odvolání dlužníka ze dne 25.11.2012 není zřejmé, proti kterému rozhodnutí směřuje, neboť napadané usnesení v něm není žádným způsobem označeno (dlužník neuvedl datum vydání ani jednací číslo napadaného usnesení).

Pro úplnost odvolací soud dodává, že se nemůže jednat o odvolání dlužníka proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.6.2012, č.j. KSOS 36 INS 14295/2012-A-3 o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka, neboť toto rozhodnutí již bylo-k odvolání dlužníka ze dne 10.7.2012, které bylo co do odvolacích důvodů totožné s podáním ze dne 25.11.2012 (pouze mělo jiné datum a navíc uvedeno jednací číslo)-potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31.8.2012, č.j. KSOS 36 INS 14295/2012, 3 VSOL 567/2012-A-11.

Vzhledem k tomu, že z odvolání dlužníka ze dne 25.11.2012 není zřejmé, proti kterému rozhodnutí soudu prvního stupně směřuje, přičemž dlužník neodstranil tuto vadu podání, která brání pokračování v odvolacím řízení, ani přes výzvu soudu prvního stupně zrealizovanou v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 o.s.ř. usnesením ze dne 27.3.2013, č.j. KSOS 36 INS 14295/2012-A-16, ve kterém byl poučen o následcích pro případ nevyhovění této výzvě soudu, odvolací soud dle ustanovení § 43 odst. 2, věty první o.s.ř. za použití § 211 o.s.ř. odvolání dlužníka ze dne 25.11.2012 odmítl.

Odvolací soud pro úplnost dodává, že směřovalo-li by odvolání dlužníka ze dne 25.11.2012 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18.6.2012, č.j. KSOS 36 INS 14295/2012-A-3, jímž byl odmítnut insolvenční návrh dlužníka, bylo by jako bezpředmětné dle ustanovení § 218 o.s.ř. odmítnuto, neboť o odvolání dlužníka proti témuž rozhodnutí již bylo odvolacím soudem rozhodnuto (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.9.2004 sp. zn. 29 Odo 611/2002).

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. f/ o.s.ř.).

V Olomouci dne 28. srpna 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu