1 VSOL 689/2012-P20-9
KSOS 33 INS 17668/2011 1 VSOL 689/2012-P20-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Patriot Olomouc s.r.o., se sídlem Olomouc, U Stadiónu 1205/12, PSČ 779 00, IČ: 48530531, o přihlášce pohledávky věřitele č. 18 aAIM Czech Republic (Olomouc) k.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 1096/8, PSČ 110 00, IČ: 26192403, k odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.7.2012 č.j. KSOS 33 INS 17668/2011-P20-4

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.7.2012 č.j. KSOS 33 INS 17668/2011-P20-4 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl podle ustanovení § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) přihlášku pohledávky věřitele č. 18, č. přihlášky P20 aAIM Czech Republic (Olomouc) k.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 1098/8, IČ: 26192403 v nezjištěné části 882.008,59 Kč (výrok I.) a rozhodl, že právní mocí tohoto rozhodnutí se účast přihlášeného věřitele v části odmítnuté pohledávky podle výroku I. v insolvenčním řízení končí (výrok II.). V odůvodnění uvedl, že na přezkumném jednání dne 30.1.2012 byla pohledávka věřitele č. 18 zjištěna ve výši 32.985,97 Kč a ve zbývající části 882.008,59 Kč byla insolvenčním správcem popřena a věřitel byl v souladu s ustanovením § 197 odst. 2 a 198 odst. 1 IZ o popření vyrozuměn a vyzván, aby uplatnil své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu. Tato výzva insolvenčního správce ze dne 1.2.2012 byla doručena věřiteli č. 18 dne 8.2.2012, přičemž věřitel č. 18 žalobu ve stanovené lhůtě nepodal.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel č. 18 odvolání, z jehož obsahu je zřejmé, že odvolatel nezpochybňuje závěr soudu prvního stupně o tom, že nepodal žalobu na určení popřené části pohledávky a v této souvislosti uvedl, že pohledávku v této části přihlásil jen z opatrnosti, aby zjistil stanovisko insolvenčního správce k zániku této pohledávky započtením. Za situace, že insolvenční správce pohledávku popřel právě z důvodu započtení, neměl již věřitel důvod domáhat se žalobou určení existence této pohledávky. Vzhledem k tomu, že insolvenční správkyně, která pohledávku popřela z důvodu jejího zániku započtením, neočekávaně podala dne 2.3.2012 u Krajského soudu v Ostravě žalobu na určení neúčinnosti tohoto zvýhodňujícího právního úkonu a po věřiteli se domáhá zaplacení částky 822.040,53 Kč, odvolatel navrhuje, aby toto odvolací řízení bylo přerušeno do doby právní moci rozhodnutí ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod č.j. 33 ICm 635/2012, KSOS 33 INS 17668/2011 a poté odvoláním napadené rozhodnutí zrušeno a věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení, nebo změno tak, že se určuje, že společnost aAIM Czech Republic (Olomouc) k.s., IČ: 26192403 se sídlem Praha 1, Ovocný trh 1096/8, PSČ 110 00 má za dlužníkem společností Patriot Olomouc s.r.o., IČ: 48530531, se sídlem U Stadiónu 1205/12, 779 00, Nová ulice, Olomouc, nezajištěnou, nevykonatelnou pohledávku ve výši 822.040,53 Kč.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212a), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c) IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu a zejména ze svazku přihlášky věřitele č. 18 vyplývá, že přihláškou ze dne 15.12.2011, doručenou soudu dne 19.12.2011, přihlásil věřitel č. 18-aAIM Czech Republic (Olomouc) k.s., IČ: 26192403 do insolvenčního řízení dlužníka Patriot Olomouc s.r.o., IČ: 48530531 pohledávky ve výši celkem 914.994,56 Kč s tím, že se jedná o neuhrazené nájemné a platby s nájmem související tak, jak jsou stanoveny nájemní smlouvou na nebytové prostory č. 9 ze dne 1.3.2006 a nájemní smlouvou na nebytové prostory č. i7 ze dne 1.3.2006 a současně upozornil na skutečnost, že větší část uvedených přihlášek měla být uhrazena započtením, a to zápočty ze dne 21.6.2011, 29.7.2011 a 20.9.2011 (tak, jak jsou připojeny k této přihlášce). Věřitel v přihlášce dále uvedl, že přihlašuje tyto pohledávky z důvodu právní opatrnosti pro případ, že by insolvenční správce z jakéhokoliv důvodu započtení rozporoval. U přezkumného jednání dne 30.1.2012 část přihlášené pohledávky ve výši 882.008,59 Kč insolvenční správce popřel z důvodu, že došlo k vzájemnému započtení pohledávek věřitele a dlužníka, tedy započtení nerozporoval. Podáním ze dne 1.2.2012, které bylo doručeno advokátovi věřitele dne 8.2.2012, a zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 20.6.2012, insolvenční správkyně dlužníka vyrozuměla konkursního věřitele č. 18 o tom, že na přezkumném jednání dne 30.1.2012 částečně popřela přihlášenou nevykonatelnou pohledávku věřitele č. 18 co do výše 882.008,59 Kč a sdělila, že důvodem popření je skutečnost, že došlo k zániku pohledávky vzájemným započtením pohledávek věřitele a dlužníka. Současně byl věřitel č. 18 vyzván, aby uplatnil své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu. Tato výzva insolvenčního správce ze dne 1.2.2012 byla doručena věřiteli č. 18 dne 8.2.2012. za situace, že věřitel č. 18 žalobu ve stanovené lhůtě nepodal, rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným usnesením.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve, než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle § 197 odst. 2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle ustanovení § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ustanovení § 187 IZ pro část přihlášené pohledávky platí postup podle § 184 až 186 obdobně.

Podle ustanovení § 84 IZ přerušení insolvenčního řízení není přípustné.

Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně uzavírá, že pro další postup věřitele, který nesouhlasí s popřením své pohledávky insolvenčním správcem, je rozhodující výsledek přezkumného jednání na kterém byla přihlášená pohledávka věřitele přezkoumána a popřena. Pokud by věřitel č. 18 podal v zákonem stanovené lhůtě žalobu na určení pravosti popřené pohledávky ve výši 882.008,59 Kč, zabýval by se soud otázkou, zda pohledávka v této části zanikla vzájemným započtením pohledávek věřitele a dlužníka, ovšem za situace, že žaloba podána nebyla, k popřené části pohledávky se dle ustanovení § 198 odst. 1 IZ nepřihlíží a tuto část popřené pohledávky musí insolvenční soud v souladu s ustanovením § 185 IZ odmítnout. Navrhované přerušení insolvenčního řízení není podle § 84 IZ přípustné, a proto se o návrhu na přerušení řízení v insolvenčním řízení nerozhoduje. Pro úplnost odvolací soud dodává, že i kdyby insolvenční zákon nezakazoval přerušení insolvenčního řízení, nebylo by návrhu na přerušení řízení vyhověno, neboť rozhodnutí o odmítnutí přihlášky z důvodu nepodání žaloby v zákonem stanovené lhůtě nezávisí na otázce, zda v řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 33 ICm 635/2012, KSOS 33 INS 17668/2011 bude či nebude vyslovena neúčinnost právních úkonů dlužníka, tj. započtení na základě něhož mělo dojít k zániku pohledávky v popřené výši, a proto by nebyl důvod odvolací řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. b) přerušovat. Dále odvolací soud zdůrazňuje, že určení popřené části pohledávky ve výši 822.040,53 Kč by mohl věřitel dosáhnout pouze v incidenčním sporu, nikoliv v rámci změny usnesení insolvenčního soudu o odmítnutí přihlášky dle ustanovení § 185 IZ, tj. v insolvenčním řízení.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné dle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 19. září 2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu