1 VSOL 686/2015-B-22
KSOS 36 INS 1141/2013 1 VSOL 686/2015-B-22

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Evy anonymizovano , anonymizovano , bytem Opava 5-Kateřinky, Zeyerova 12, PSČ 747 05, o zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na majetek dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.5.2015, č.j. KSOS 36 INS 1141/2013-B-14,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 418 odst. 1, písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ), zrušil oddlužení dlužnice Evy anonymizovano schválené formou splátkového kalendáře (výrok I.), na majetek dlužnice prohlásil konkurs (výrok II.) s tím, že dle ust. § 314 odst. 1, písm. a) IZ konkurs bude veden jako nepatrný (výrok III.) a vyslovil, že účinky rozhodnutí o prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok IV.).

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že dlužnice není schopna splnit podstatnou část splátkového kalendáře, neboť neprokázala schopnost poskytnout věřitelům plnění dosahující 30 % jejich pohledávek. Dlužnice neplní předpokládané splátky pro zjištění věřitele a navíc se navyšují její dluhy na výživném (dluh činí 25.113 Kč) a na odměně insolvenční správkyně (dluh činí 717 Kč). Na tomto základě soud prvního stupně oddlužení dlužnice zrušil a na její majetek prohlásil konkurs s tím, že konkurs bude veden jako nepatrný.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání, v němž uvedla, že splátky nehradila proto, že neměla finanční prostředky, neboť byla v pracovní neschopnosti a byla vedena u úřadu práce. Dne 27.11.2013 nastoupila do zaměstnání a pracovní smlouvu má prodlouženou o další rok, navíc jí skončí vyživovací povinnost k dceři, neboť dcera v červnu 2015 ukončila vzdělávání. Manžel od února 2015 začal zasílat na účet insolvenční správkyně částku 1.500 Kč a od 14.7.2015 posílá částku 3.000 Kč. Navýšení splátek pro účely oddlužení lze předpokládat v srpnu 2016, kdy manželu dlužnice skončí insolvenční řízení.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je v posuzované věci občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 o.s.ř.), aniž nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. d/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice je důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 15.1.2013 insolvenčním návrhem dlužnice spojeným s návrhem na povolení oddlužení, jímž se dlužnice domáhala rozhodnutí o svém úpadku a jeho řešení oddlužením ve formě plnění splátkového kalendáře. Soud prvního stupně usnesením ze dne 4.3.2013, č.j. KSOS 36 INS 1141/2013-A-10, rozhodl o úpadku dlužnice (výrok I.), insolvenční správkyní ustanovil Mgr. Ing. Evu Hepperovou, se sídlem Opava-Předměstí, Rybářská 1665/2, PSČ 746 01 (výrok II.) a dlužnici povolil řešení úpadku oddlužením (výrok III.). Soud prvního stupně usnesením ze dne 25.6.2013, č.j. KSOS 36 INS 1141/2013-B-3, schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře (výrok I.), uložil povinnosti plátci mzdy nebo jiného příjmu dlužnice (výrok II.), uložil povinnosti insolvenční správkyni (výrok III.), vyslovil, že oddlužení splátkovým kalendářem bude probíhat od července 2013 do června 2018, případně po dobu kratší do úplného splacení pohledávek nezajištěných věřitelů (výrok IV.), určil datum úhrady splátek věřitelům (výrok V.) a uložil povinnosti věřitelům a insolvenční správkyni (výroky VI. a VII.). Dne 19.12.2013 byla soudu doručena zpráva insolvenční správkyně o plnění oddlužení ze dne 17.12.2013, z níž se podává, že dlužnice za první až šestý měsíc trvání oddlužení (tj. za červenec 2013 až prosinec 2013) nezaplatila na úhradu pohledávek nezajištěních věřitelů ničeho a má dluh na výživném pro dceru Martinu Tymčíkovou a dluh na záloze na odměnu insolvenční správkyně. Dne 29.4.2014 byl doručen soudu návrh Martiny Tymčíkové na zrušení oddlužení dlužnice. Soud prvního stupně usnesením ze dne 30.6.2014, č.j. KSOS 36 INS 1141/2013-B-11, změnil s účinností od vydání tohoto usnesení usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.6.2013, č.j. KSOS 36 INS 1141/2013-B-3, ve výroku III., bodu 3. Dne 13.1.2015 byly doručeny soudu zprávy insolvenční správkyně o plnění oddlužení č. 2 a č. 3, obě ze dne 7.1.2015, z nichž se podává, že za 18 měsíců trvání oddlužení nebylo na úhradu pohledávek nezajištěných věřitelů uhrazeno ničeho a dlužnice má dluh na výživném a na záloze na odměnu insolvenční správkyně. Na tomto základě soud prvního stupně rozhodl ve věci bez jednání odvoláním napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 418 odst. 1 IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a nebo d) to navrhne dlužník.

Podle ustanovení § 418 odst. 4 IZ, rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Ze shora citovaného ustanovení § 418 odst. 4 IZ vyplývá, že o zrušení schváleného oddlužení může insolvenční soud rozhodnout poté, co ve věci nařídí jednání a zajistí možnost, aby se všechny dotčené subjekty k důvodům, pro které je o zrušení schváleného oddlužení uvažováno, vyjádří.

V přezkoumávané věci však soud prvního stupně rozhodl o zrušení schváleného oddlužení bez nařízení jednání, přestože mělo být ve věci jednáno, čímž zatížil řízení vadou, jež mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci a za odvolacího řízení nemohla být zjednána náprava.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně dle ustanovení § 219a odst. 1, písm. a) o.s.ř. zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně dle ustanovení § 221 odst. 1, písm. a) o.s.ř. k dalšímu řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 13.srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu