1 VSOL 683/2016-B-10
KSOS 39 INS 25563/2015 1 VSOL 683/2016-B-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Mgr. Diany Vebrové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Pavly Tomalové v insolvenční věci dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava, Sovova 9, PSČ 703 00, adresa pro doručování: Ostrava-Nová Bělá, Kokešova 366/11, PSČ 724 00, IČ: 73226751, o schválení oddlužení, o přihláškách pohledávek věřitelů č. 4, č. 18 a č. 19, o odvolání věřitele č. 4 Mgr. Jany Valenty, soudního exekutora, Exekutorský úřad Olomouc, Dr. Milady Horákové 496/27, PSČ 779 00, IČ: 03323773, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.3.2016, č.j. KSOS 39 INS 25563/2015-B-5,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku VII. m ě n í tak, že insolvenční soud bere na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele č. 4 Mgr. Jana Valenty, soudního exekutora, ve výši 297 Kč.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře (výrok I.), uložil povinnosti dlužnici, plátcům mzdy dlužnice a insolvenčnímu správci (výroky II. až V.), vyzval všechny procesní subjekty, aby v případě, že v průběhu provádění splátkového kalendáře oznámí správce změnu distribuční tabulky, sdělily své případné výhrady do sedmi dnů od zveřejnění upravené distribuční tabulky v insolvenčním rejstříku isir.justi ce.cz

(výrok VI.), vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele č. 4 Mgr. Jana Valenty ve výši 7.865 Kč (výrok VII.), odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 18 Jiřího Sochy v přihlášené výši 11.334 Kč (výrok VIII.) a uvedl, že právní mocí usnesení účast věřitele č. 18 v rozsahu částky 11.334 Kč v insolvenčním řízení končí (výrok IX.), odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 19 SAF INVESTMENT s.r.o. v přihlášené výši 6.171 Kč (výrok XI.) a uvedl, že právní mocí usnesení účast věřitele č. 19 v rozsahu částky 6.171 Kč v insolvenčním řízení končí (výrok XII.).

Výrok VII. usnesení soud prvního stupně odůvodnil tím, že věřitel č. 4 přihlásil do insolvenčního řízení nevykonatelnou pohledávku ve výši 7.865 Kč, kterou vzal podáním doručeným soudu dne 25.2.2016 zcela zpět, a proto soud prvního stupně vzal dle ustanovení § 184 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), zpětvzetí přihlášky pohledávky na vědomí.

Proti výroku VII. usnesení podal věřitel č. 4 odvolání, v němž namítal, že vzal přihlášenou pohledávku zpět pouze v rozsahu částky 297 Kč, která mu byla po podání přihlášky zaplacena. Soud prvního stupně měl vzít na vědomí zpětvzetí přihlášky pouze v rozsahu částky 297 Kč, neboť ve zbývající výši 7.568 Kč pohledávka trvá. Navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně ve výroku VII. změnil tak, že insolvenční soud bere na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele č. 4 ve výši 297 Kč.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v napadeném rozsahu, tj. ve výroku VII., jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání věřitele č. 4 je důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 13.10.2015. Soud prvního stupně usnesením ze dne 20.11.2015, č.j. KSOS 39 INS 25563/2015-A-7, rozhodl o úpadku dlužnice Jany anonymizovano , insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Lenku Vidovičovou, LL.M., se sídlem Olomouc, Zámečnická 497/3a, PSČ 779 00, dlužnici povolil řešení úpadku oddlužením a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku.

Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 20.11.2015. Dne 3.12.2015 byla soudu doručena přihláška pohledávky věřitele č. 4, kterou věřitel č. 4 uplatnil pohledávku ve výši 7.865 Kč. Pohledávka byla u přezkumného jednání dne 8.2.2016 zjištěna. Podáním doručeným soudu dne 25.2.2016 věřitel č. 4 vzal částečně zpět přihlášku v rozsahu částky 297 Kč. Na tomto základě soud prvního stupně rozhodl ve věci odvoláním napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 184 odst. 1 IZ, věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen věřitel nebo osoba, která podala návrh na vstup do řízení na místo věřitele (§ 183 odst. 2). Právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v řízení končí.

Z částečného zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele č. 4 ze dne 25.2.2016 vyplývá, že věřitel č. 4 vzal zpět svou přihlášku pohledávky toliko co do částky 297 Kč. Soud prvního stupně měl proto správně postupovat tak, že vezme na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele č. 4 toliko v rozsahu částky 297 Kč, a nikoliv v rozsahu celé přihlášené pohledávky 7.865 Kč. Rozhodnutí soudu prvního stupně je tudíž ve výroku VII. nesprávné.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud usnesení soudu prvního stupně v napadeném výroku VII. změnil tak, že insolvenční soud bere na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele č. 4 toliko co do částky 297 Kč, neboť nebyly splněny podmínky pro potvrzení usnesení soudu prvního stupně v napadeném rozsahu (§ 219 o.s.ř.), ani pro jeho zrušení (§ 219a o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenční správkyni a věřiteli č. 4

se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 31. října 2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Diana Vebrová, v.r. Bc. Markéta Alková předsedkyně senátu