1 VSOL 682/2013-B-41
KSOL 10 INS 18308/2011 1 VSOL 682/2013-B-41

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Igora anonymizovano , anonymizovano , bytem Přerov, Osmek 3125/47A, PSČ 750 02, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení, k odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 21.3.2013, č.j. KSOL 10 INS 18308/2011-B-24

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně rozhodl podle ustanovení § 418 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) o zrušení schváleného oddlužení (výrok I.) a současně rozhodl o způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem (výrok II.), který bude v souladu s ustanovením § 314 odst. 1 písm. a) IZ veden jako nepatrný (výrok III.).

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník včasné odvolání, které vzal zpět do protokolu o jednání před odvolacím soudem dne 18.9.2013.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možné vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Vzhledem k tomu, že dlužník vzal odvolání zpět ještě dříve, než o něm bylo rozhodnuto odvolacím soudem, odvolací soud podle shora citovaného ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. odvolací řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. f) o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 229 odst. 4 o.s.ř.).

V Olomouci dne 18. září 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu