1 VSOL 680/2016-A-18
KSOL 16 INS 28255/2015 1 VSOL 680/2016-A-18

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Táni Šimečkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníků: a) René anonymizovano , anonymizovano , bytem Nová čtvrť 163/17, 783 35 Skrbeň, b) Naděžda anonymizovano , nar. 12.7.1971, bytem Nová čtvrť 163/17, 783 35 Skrbeň, o společném návrhu dlužníků manželů na povolení oddlužení, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 9.3.2016, č.j. KSOL 16 INS 28255/2015-A-13

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 9.3.2016, č.j. KSOL 16 INS 28255/2015-A-13 se m ě n í tak, že návrh dlužníků na povolení oddlužení se pro opožděnost n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Soud prvního stupně podle § 390 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále IZ ) odmítl pro opožděnost návrh dlužníků na povolení oddlužení. V odůvodnění uvedl, že insolvenční řízení dlužníka a) René anonymizovano bylo zahájeno na základě insolvenčního návrhu věřitele IT credit, s.r.o., dne 11.11. 2015. Insolvenční návrh byl dlužníku a) doručen dne 25.1.2016 zároveň s poučením podle ustanovení § 390 IZ o tom, že nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu může jako dlužník podat návrh na povolení oddlužení. Dne 29.2.2016 podal dlužník společně se svou manželkou osobně na podatelně Krajského soudu v Ostravě-pobočce v Olomouci návrh manželů na povolení oddlužení. Jelikož poslední den lhůty k podání návrhu na povolení isir.justi ce.cz pokračování KSOL 16 INS 28255/2015 oddlužení byl dle závěru soudu prvního stupně den 24.2.2016, podali dlužníci společný návrh na povolení oddlužení 29.2.2016 již opožděně, proto jej soud prvního stupně podle ustanovení § 390 odst. 3 IZ odmítnul.

Usnesení soudu prvního stupně napadli dlužníci včasným odvoláním, v němž poukázali na nestandardní postup insolvenčního navrhovatele, jehož pohledávka je zajištěná nemovitostí dlužníků, přesto podal na dlužníka a) insolvenční návrh a na jeho manželku u Okresního soudu v Olomouci dva návrhy na vydání elektronického platebního rozkazu, kterým bylo vyhověno dne 21.1.2016 pod č. j. EPR 272727/2015-5 a dne 12.1.2016 pod č. j. EPR 272681/2015 a současně podal návrh na soudní prodej poloviny domu, jímž bylo vyhověno usnesením ze dne 28.1.2016, č. j. 28 C 30/2016-34. Za této situace se museli neustále k něčemu vyjadřovat, podávat odpor, docházet na jednání, k tomu dlužník a) i jeho manželka nastoupili do zaměstnání. Byli v neustálém stresu a zaměnili termín, do kterého měli podat odpor u okresního soudu s termínem, do kterého bylo možno podat návrh na oddlužení dlužníka, který tuto lhůtu zmeškal o pouhé čtyři dny. Namítali, že manželka dlužníka nebyla termínem nijak vázána, jelikož na ni nebyl insolvenční návrh doposud podán a jedná se tedy ze strany manželky dlužníka prakticky o nový insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení. Dále se v odvolání podrobně vyjadřovali ke vzniku pohledávky insolvenčního navrhovatele a vzniku dalších závazků dlužníků. Z uvedených důvodů se domáhali změny napadeného rozhodnutí tak, že bude návrh na společné oddlužení povolen.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobami k tomuto úkonu oprávněnými, přezkoumal napadené usnesení, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.) a aniž nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníků je důvodné.

Podle ustanovení § 390 odst. 1 IZ návrh na povolení oddlužení musí dlužník podat spolu s insolvenčním návrhem. Podá-li insolvenční návrh jiná osoba, lze návrh na povolení oddlužení podat nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku; o tom musí být dlužník při doručení insolvenčního návrhu poučen.

Podle § 390 odst. 3 IZ návrh na povolení oddlužení podaný opožděně nebo někým, kdo k tomu nebyl oprávněn, insolvenční soud odmítne rozhodnutím, které doručí dlužníku, osobě, která takový návrh podala, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. pokračování KSOL 16 INS 28255/2015

Z obsahu spisu se podává, že -dne 12.11.2015 podal insolvenční navrhovatel IT credit, s.r.o. návrh na zjištění úpadku dlužníka a), v němž uvedl další věřitele, vůči nimž má dlužník závazek, včetně důvodu vzniku závazku, jeho výše a splatnosti. -Dne 12.11.2015 byla zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka René anonymizovano . -Usnesením ze dne 8.1.2016 (A-5) soud prvního stupně uložil dlužníkovi a), aby se ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení vyjádřil k přiloženému insolvenčnímu návrhu, zda souhlasí s rozhodnutím bez nařízení jednání, uložil dlužníkovi předložit seznam majetku včetně pohledávek s uvedením svých dlužníků, seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů a seznam svých zaměstnanců s tím, nechť uvede, který z věřitelů je osobou blízkou dlužníkovi, které z pohledávek popírá co do důvodu nebo co do výše a z jakého důvodu, uvede odděleně zajištěné věřitele a označí věci, práva pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, uvede seznam zaměstnanců a celkový svůj obrat za poslední účetní období. -Usnesením ze dne 8.1.2016 ( A-6) vyzval soud prvního stupně další věřitele dlužníka označené v insolvenčním návrhu věřitele a to Okresní správu sociálního zabezpečení Olomouc, Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, RWE Energie, aby soudu sdělili, zda mají za dlužníkem neuhrazené pohledávky. V případě že ano, z jakého právního důvodu a v jaké výši a připojili ke svému vyjádření listiny dokládající existenci a výši těchto pohledávek. -Poučením ze dne 8.1.2016 (A-7) soud prvního stupně dlužníka a) poučil o tom, že pro případ, že jsou věřitelova tvrzení uvedená v současně doručovaném insolvenčním návrhu pravdivá a dlužník je v úpadku (§ 3 odst. 1, 2 IZ), může nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu byl doručen insolvenční návrh, podat návrh na povolení oddlužení. Usnesení neobsahuje poučení o následcích dle § 390 odst. 3 IZ. Dále poučil dlužníka o zákonné úpravě ustanovení § 389 IZ, § 414 IZ s tím, že návrh na povolení oddlužení lze podat jen na formuláři. Návrh na vyplnění formuláře a seznam jeho povinných příloh včetně formuláře samotného je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti-www.justice.cz. Dlužníka poučil, že nepodá-li ve shora uvedené lhůtě návrh na povolení oddlužení a soud zjistí, že je v úpadku, bude úpadek řešen konkursem (§ 244-253 IZ), popřípadě nepatrným konkursem dle § 314, § 315 IZ. Tuto vzniklou situaci již nelze zvrátit. V takovém případě po skončení řízení nedochází k zániku neuspokojených částí dluhů. -Usnesení A-5, insolvenční návrh a poučení A-7 bylo doručeno dlužníkovi osobně dne 25.1.2016. -Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 9.2.2016 se dlužník a) vyjádřil k insolvenčnímu návrhu tak, že s insolvenčním návrhem souhlasí, rozporuje však pohledávku RWE Energie. Uvedl, že jelikož je v úpadku, využije své zákonné možnosti a do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu podá návrh na povolení oddlužení. Poučení o této možnosti obdržel usnesením ze dne 8.1.2016 A-7 a v návrhu na oddlužení doloží veškeré požadované písemnosti a to seznam majetku, seznam všech závazků v požadovaném rozsahu. pokračování KSOL 16 INS 28255/2015

-Dne 29.2.2016 doručili dlužník a jeho manželka soudu prvního stupně na předepsaném formuláři společný návrh manželů na povolení oddlužení (plněním splátkového kalendáře), který současně podali i jako insolvenční návrh.

Jak již uvedl Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 26.6.2012, č.j. 29 NSČR 39/2012-B-27 (vydaném v insolvenčním řízení KSPL 27 INS 5504/2011) jestliže otázka, zda dlužník je podnikatelem, není podstavena najisto v době doručování věřitelského insolvenčního návrhu dlužníku (což je situace typická zejména v případech, kdy insolvenční návrh věřitele směřuje proti dlužníku-fyzické osobě), lze mít poučení dlužníka o možnosti podat návrh na povolení oddlužení za náležitě konkrétní, jen obsahuje-li současně (nejméně) předpoklad vyjádřený ustanovením § 389 odst. 1 IZ, (že dlužník není podnikatelem). To mu odpovídá např. alespoň poučení, podle kterého: "Dlužník, který není podnikatelem a který má za to, že splňuje podmínky pro řešení svého úpadku oddlužením ve smyslu ustanovení § 389 a násl. insolvenčního zákona, může podat do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu na předepsaném formuláři, jenž je k dispozici na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti, návrh na povolení oddlužení. Později podaný návrh na povolení oddlužení insolvenční soud odmítne".

Ze shora uvedeného plyne, že v dané věci dlužník a) nebyl řádně poučen o důsledcích nedodržení zákonem předepsané 30-ti denní lhůty dle § 390 odst. 3 IZ. Odmítnout návrh na povolení oddlužení podle § 390 odst. 3 IZ přitom insolvenční soud může pouze tehdy, jestliže byl dlužník při doručení věřitelského insolvenčního návrhu o tomto následku přesně a určitě poučen. Předvídatelnost soudních rozhodnutí je jedním ze základních anonymizovano soudních řízení a současně jedním z důvodů, proč soud plní poučovací povinnosti vůči účastníkům řízení. Předvídatelné může být jen takové rozhodnutí, jemuž předchází předvídatelný postup soudu. V důsledku nedostatečného poučení soudu prvního stupně proto dosud dlužníkovi a jeho manželce neuplynula lhůta k podání návrhu na povolení oddlužení.

Společný návrh dlužníků manželů na povolení oddlužení, podaný na předepsaném formuláři dne 29.2.2016, proto nelze pro opožděnost podle § 390 odst. 3 IZ, odmítnout.

Z uvedených důvodů odvolací soud postupoval dle ustanovení § 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se návrh dlužníků na povolení oddlužení pro opožděnost neodmítá.

V dalším řízení se bude soud prvního stupně společným návrhem dlužníků na povolení zabývat a shledá-li jej bez vad, nezbude, než o něm rozhodnout věcně.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené pokračování KSOL 16 INS 28255/2015

rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 26. května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu