1 VSOL 675/2015-B-14
KSBR 33 INS 21265/2014 1 VSOL 675/2015-B-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Svatopluka anonymizovano , anonymizovano , bytem Mikulčice, Těšice 627, PSČ 696 19, IČ: 12442453, o neschválení oddlužení a prohlášení konkursu na majetek dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14.4.2015, č.j. KSBR 33 INS 21265/2014-B-7,

takto:

Odvolání dlužníka se o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 405 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ), neschválil oddlužení dlužníka Svatopluka anonymizovano (výrok I.), dle ust. § 405 odst. 2 IZ na majetek dlužníka prohlásil konkurs s tím, že prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce JUDr. Tomáše Truschingera oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou s tím, že osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění nebudou poskytovat dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci (výrok II.), rozhodl, že konkurs bude projednán jako nepatrný (výrok III.) a vyslovil, že toto usnesení je účinné od okamžiku zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok IV.).

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž uvedl pouze to, že podává odvolání proti výroku o neschválení oddlužení a prohlášení konkursu.

Soud prvního stupně vyzval dlužníka usnesením ze dne 13.5.2015, č.j. KSBR 33 INS 21265/2014-B-9, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení odstranil vady odvolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14.4.2015, č.j. 33 INS 21265/2014-B-7 tak, že uvede, kterému soudu je určeno, v čem je spatřována nesprávnost odvoláním napadeného rozhodnutí nebo postupu soudu, čeho se odvolatel domáhá a musí být datováno. V odůvodnění usnesení soud prvního stupně citoval mimo jiné ust. § 205 odst. 1 o.s.ř. a poučil dlužníka mimo jiné o tom, že odvolatel je povinen v odvolání uvést odvolací důvod, tj. vylíčit skutečnosti, které ho vedly k tomu, že považuje rozhodnutí soudu za nesprávné a proč se rozhodl je napadnout řádným opravným prostředkem, tj. je nutné konkrétně vylíčit skutečnosti, v nichž spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí (po skutkové nebo právní strání stránce) nebo v nichž spatřuje vady postupu soudu, který vydání rozhodnutí předcházel. Dlužníka současně poučil, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno, odvolací soud odvolání odmítne (§ 43 odst. 2 o.s.ř.). Usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 14.5.2015. Na tuto výzvu reagoval dlužník podáním ze dne 3.6.2015, doručeným soudu dne 8.6.2015, v němž uvedl toliko to, že podává odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí oddlužení ze dne 14.4.2015, označil Krajský soud v Brně, číslo jednací rozhodnutí KSBR 33 INS 21265/2014-B-7 a podání datoval a podepsal.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 43 odst. 1 o.s.ř., předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést.

Podle § 43 odst. 2 o.s.ř., není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen.

Podle § 205 odst. 1 o.s.ř., v odvolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Podle ustanovení § 205 odst. 2 o.s.ř., odvolání proti rozsudku nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, lze odůvodnit jen tím, že a) nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce (přísedící) nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, b) soud prvního stupně nepřihlédl k odvolatelem tvrzeným skutečnostem nebo k jím označeným důkazům, ačkoliv k tomu nebyly splněny předpoklady podle § 118b nebo § 175 odst. 4 části první věty za středníkem, c) řízení je postiženo jinou vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, d) soud prvního stupně neúplně zjistil skutkový stav věci, neboť neprovedl navržené důkazy potřebné k prokázání rozhodných skutečností, e) soud prvního stupně dospěl na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním, f) dosud zjištěný skutkový stav neobstojí, neboť tu jsou další skutečnosti nebo jiné důkazy, které nebyly dosud uplatněny (§ 205a), g) rozhodnutí soudu prvního stupně spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Podle ustanovení § 212a odst. 2 o.s.ř., rozsudek nebo usnesení, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat podle odstavce 1, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu (§ 43 a 209) žádné odvolací důvody.

Náležitosti odvolání jsou vymezeny v ustanovení § 205 odst. 1 o.s.ř. Směřuje-li odvolání proti rozhodnutí ve věci samé, je vadou odvolání, která jej činí neprojednatelným, neuvedení odvolacího důvodu (ustanovení § 212a odst. 2 o.s.ř.).

Odvolací soud se tedy nejprve zabýval otázkou, zda je předmětem odvolacího řízení rozhodnutí ve věci samé, a to s kladným závěrem. Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 20.1.2011, č.j. KSBR 27 INS 3089/2009, 29 NSČR 30/2010-B-34, které je veřejnosti přístupné na webových stránkách Nejvyššího soudu ČR, vymezil, která usnesení v insolvenčním řízení patří k usnesením ve věci samé. Z tohoto rozhodnutí vyplývá, že rozhodnutím ve věci samé je mimo jiné usnesení o neschválení oddlužení a rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Ve smyslu ust. § 205 odst. 1, 2 o.s.ř. za použití ust. § 212a odst. 2 o.s.ř. tedy musí odvolání proti takovému rozhodnutí obsahovat způsobilý odvolací důvod, jinak je neprojednatelné.

Odvolacím důvodem je přitom vylíčení toho, v čem odvolatel spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí nebo vady postupu soudu prvního stupně, které rozhodnutí předcházely. Prostřednictvím odvolacích důvodů odvolatel sděluje, proč uplatnil proti rozhodnutí soudu prvního stupně tento řádný opravný prostředek. Odvolatel vyhoví požadavku zákona na uvedení odvolacích důvodů, jen když konkrétně vylíčí, v němž spatřuje nesprávnost rozhodnutí soudu prvního stupně po skutkové nebo právní stránce, popřípadě v čem spočívá nesprávný postup soudu prvního stupně, který rozhodnutí předcházel, tedy-řečeno jinými slovy-jen jestliže vylíčí skutečnosti, které ho vedly k tomu, že považuje rozhodnutí soudu prvního stupně za nesprávné a proč se rozhodl je napadnout řádným opravným prostředkem.

Odvolání dlužníka žádný odvolací důvod neobsahovalo, soud prvního stupně proto postupoval správně (v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 o.s.ř.) tak, že vyzval dlužníka k odstranění vad odvolání i s poučením o tom, jak mají být vady odvolání odstraněny a s poučením pro případ, že odvolatel výzvě soudu nevyhoví a vady odvolání neodstraní. Dlužník na výzvu soudu prvního stupně nereagoval a vady odvolání neodstranil.

Odvolací soud proto postupoval dle ustanovení § 43 odst. 2 věty prvé o.s.ř. za použití § 211 o.s.ř. tak, že odvolání dlužníka odmítl, neboť přes výzvu soudu prvního stupně odvolání neobsahuje způsobilý odvolací důvod a tato vada brání pokračování v odvolacím řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. e), § 229 odst. 4 o.s.ř.).

V Olomouci dne 13.srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu