1 VSOL 674/2013-A-12
KSOS 22 INS 7359/2013 1 VSOL 674/2013-A-12

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Karly anonymizovano , anonymizovano , identifikační číslo: 866 71 201, bytem Hovězí 132, PSČ 756 01, o insolvenčním návrhu dlužnice, rozhodl o jejím odvolání ze dne 8.7.2013 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17.6.2013, č.j. KSOS 22 INS 7359/2013-A-7,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne ze dne 17.6.2013, č.j. KSOS 22 INS 7359/2013-A-7, se p o t v r z u j e,

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě s poukazem na ust. § 390, § 104, § 392 a § 128 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) odmítl insolvenční návrh dlužnice Karly anonymizovano s odůvodněním, že dlužnice se návrhem doručeným soudu 15.3.2013 domáhala rozhodnutí o jejím úpadku a povolení oddlužení. Jelikož v rozporu s ust. § 104 odst. 1 IZ k návrhu nepřipojila zákonem vyžadované seznamy majetku, závazků a seznam zaměstnanců, byla usnesením soudu ze dne 10.4.2013 (A-7) ke splnění této povinnosti vyzvána, dále byla vyzvána, aby podala návrh na oddlužení na předepsaném formuláři, a současně byla poučena o následcích pro případ, že výzvě nebude vyhověno. Dlužnice však na výzvu soudu nereagovala.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, v němž uvedla, že podává odvolání proti shora označenému usnesení soudu prvního stupně a že se tímto odvoláním domáhá jeho zrušení a pokračování v zahájeném insolvenčním řízení.

Podle § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

V zájmu stručnosti odvolací soud odkazuje na správná a pro dané rozhodnutí i úplná zjištění soudu prvního stupně, jak jsou uvedena v napadeném usnesení, neboť mají v obsahu předloženém spisu plnou oporou; tato zjištění dlužnice ve svém odvolání ani nezpochybnila.

Dle ust. § 104 odst. 1 IZ podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. Náležitosti jednotlivých seznamů jsou uvedeny v odstavcích 2-4 tohoto ustanovení.

Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

V přezkoumávaném případě dlužnice podala insolvenční návrh ke kterému však nepřiložila zákonem požadované seznamy (§ 104 IZ). Proto postupoval soud prvního stupně zcela správně, když dlužnici k předložení těchto seznamů vyzval. Tato výzva byla dlužnici řádně doručena 17.4.2013, současně byla poučena o následcích, to je o odmítnutí jejího insolvenčního návrhu, pokud seznamy ve stanovené lhůtě nepředloží. Tato výzva byla rovněž v insolvenčním rejstříku řádně zveřejněna dne 10.4.2013. Jelikož dlužnice na výzvu soudu vůbec nereagovala, postupoval soud prvního stupně zcela správně, když insolvenční návrh dlužnice dle ust. § 128 odst. 2 IZ odmítl. Vadný byl rovněž návrh dlužnice na povolení oddlužení, který především nebyl podán na předepsaném formuláři. K odstranění vad tohoto návrhu byla dlužnice také vyzvána, avšak ani na tuto výzvu nereagovala. Návrhem na povolení oddlužení bylo však možné se zabývat pouze v případě, pokud by dlužnice řádně doplnila požadované seznamy k insolvenčnímu návrhu.

Ze všech shora uvedených důvodu proto postupoval odvolací soud dle ust. § 219 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 23. srpna 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu