1 VSOL 670/2015-B-200
KSBR 44 INS 639/2008 1 VSOL 670/2015-B-200

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Ing. Jiřiny anonymizovano , anonymizovano , IČ 12757454, bytem Čelechovice na Hané, Hlavní 77, PSČ 798 16, o žalobě na obnovu řízení, k odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19.5.2015, č.j. KSBR 44 INS 639/2008-B-194,

tak to:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19.5.2015, č.j. KSBR 44 INS 639/2008-B-194 se p o t v r z u j e.

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zamítl žalobu dlužnice ze dne 27.4.2015 na obnovu řízení o konečné zprávě s odůvodněním, že podle ustanovení § 96 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) obnova insolvenčního řízení není přípustná.

Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice včas odvolání, ve kterém namítala, že insolvenční řízení ve svém důsledku není ukončené, soud mylně používá ustanovení zákona a žaloba není směřována na obnovu insolvenčního řízení, ale na projednání všech připomínek a dokonce nových důkazů v konečné zprávě. Navrhovala, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a obnovu řízení o konečné zprávě povolil.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou , přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z insolvenčního spisu vyplývá, že insolvenční soud usnesením ze dne 7.6.2012, č.j. KSBR 44 INS 639/2008-B-134, které nabylo právní moci 2.10.2012, schválil konečnou zprávu, rozhodl o odměně a hotových výdajích insolvenčního správce a určil částku k rozdělení mezi věřitele. Žalobou ze dne 27.4.2015, doručenou soudu dne 30.4.2015, směřující proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26.9.2012 (správně 7.6.2012), č.j. KSBR 44 INS 639/2008-B-134 o schválení konečné zprávy, které nabylo právní moci 2.10.2012, se dlužnice domáhala povolení obnovy řízení. Soud prvního stupně žalobu jako nepřípustnou podle § 96 IZ zamítl.

Podle ustanovení § 96 odst. 1 IZ obnova insolvenčního řízení není přípustná.

Odvolací soud obecně konstatuje, že nepřípustnost obnovy insolvenčního řízení je logickým důsledkem charakteru insolvenčního řízení. Vyčerpáním řádných opravných prostředků v rámci insolvenčního řízení nutně dochází ke stavu, kdy po rozhodnutí odvolacího soudu o případném odvolání proti rozhodnutí o úpadku je možno provést zpeněžení majetkové podstaty. V důsledku toho v insolvenčním řízení dochází ke krokům, jež jsou ve svém důsledku kroky nezvratnými. Insolvenční úprava vylučuje přípustnost použití úpravy § 228 a násl. občanského soudního řádu týkající se obnovy řízení pro potřebu insolvenčního řízení.

Promítnuto na poměry projednávané věci odvolací soud konstatuje, že žaloba na obnovu řízení směřuje proti rozhodnutí vydanému v insolvenčním řízení, a protože obnova v insolvenčním řízení není podle ustanovení § 96 IZ přípustná, soud prvního stupně zcela správně žalobu na obnovu řízení jako nepřípustnou zamítl.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 27. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu