1 VSOL 666/2015-A-14
KSBR 38 INS 12704/2015 1 VSOL 666/2015-A-14

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníků: a) Aleše anonymizovano , anonymizovano , bytem Vitčice 24, PSČ 798 27, IČ 73012491, b) Evy Hruškové anonymizovano , anonymizovano , bytem Vitčice 24, PSČ 798 27, o insolvenčním návrhu dlužníků a) a b) spojeném se společným návrhem dlužníků-manželů na povolení oddlužení, o odvolání dlužníků a) a b) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2.6.2015, č.j. KSBR 38 INS 12704/2015-A-9,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a věc se v r a c í soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 108 odst. 1, odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ), uložil dlužníkům, aby společně a nerozdílně zaplatili zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že dlužník a) je bývalý podnikatel, v seznamu závazků uvedl dva věřitele s nezajištěnými závazky pocházejícími z podnikatelské činnosti (Okresní správu sociálního zabezpečení Přerov a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu) a tvrdil, že věřitelé souhlas s jeho oddlužením dosud nevyjádřili. Na tomto základě soud prvního stupně uzavřel, že dlužníci mají nezajištěné závazky z podnikání a netvrdili ani nedoložili, že věřitelé podnikatelských závazků souhlasí s řešením jejich úpadku oddlužením, a proto nejsou osobami oprávněnými k podání návrhu na povolení oddlužení. Návrh dlužníků na povolení oddlužení bude odmítnut (§ 390 odst. 3 IZ) a bude rozhodnuto o způsobu řešení jejich úpadku konkursem (§ 396 IZ). Jelikož dlužníci nedisponují pohotovými finančními prostředky, které by dostačovaly k úhradě předpokládaných nákladů insolvenčního řízení v případě řešení jejich úpadku konkursem, uložil jim soud prvního stupně zálohu na náklady insolvenčního řízení, jejíž výši odůvodnil minimální výší odměny insolvenčního správce při řešení úpadku dlužníků konkursem, jež činí 45.000 Kč bez DPH.

Proti tomuto usnesení podali dlužníci odvolání, v němž namítali, že splňují zákonné podmínky pro řešení jejich úpadku oddlužením, a proto jim záloha na náklady insolvenčního řízení neměla být uložena. Uvedli, že věřitel Česká průmyslová pojišťovna jim poskytla souhlas s řešením jejich úpadku oddlužením a věřitel Česká správa sociálního zabezpečení sice souhlas s oddlužením neposkytla, nicméně souhlas věřitelů s řešením úpadku oddlužením není vyjmenován mezi povinnými přílohami návrhu na povolení oddlužení, a proto dlužníkům nelze přičítat k tíži, že souhlas k návrhu nepřipojili, naopak je třeba postupovat dle ustanovení § 397 odst. 1 IZ a v pochybnostech o tom, zda je dlužník oprávněn podat návrh na povolení oddlužení, oddlužení dlužníkům povolit a otázku prozkoumat v průběhu schůze věřitelů svolané k projednání způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí. Navíc v případě řešení jejich úpadku konkursem věřitelé nebudou vůbec uspokojeni, naopak v oddlužení jsou dlužníci schopni zaplatit věřitelům až 100% jejich pohledávek. Navrhli, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a aby jim povolil oddlužení formou plnění splátkového kalendáře bez zálohy na náklady insolvenčního řízení.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 18.5.2015 insolvenčním návrhem dlužníků spojeným se společným návrhem manželů na povolení oddlužení, jímž se dlužníci domáhali rozhodnutí o svém úpadku a jeho řešení oddlužením ve formě plnění splátkového kalendáře. Dlužníci uvedli, že mají závazky v celkové výši 870.087 Kč a majetek v hodnotě 27.350 Kč. Dlužník a) v minulosti podnikal, k datu 7.4.2015 podnikatelskou činnost přerušil, z podnikání má dva závazky vůči věřitelům Okresní správa sociálního zabezpečení Přerov a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Dlužníci v návrhu uvedli jeden nezajištěný závazek vůči věřiteli Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ve výši 174.093 Kč s tím, že tento závazek pochází z podnikání a pět zajištěných závazků mimo jiné vůči věřiteli Okresní správa sociálního zabezpečení Přerov ve výši 304.474 Kč s tím, že se jedná o závazek z podnikání, který je vykonatelný a zajištěný zástavním právem exekutorským na nemovitostech ve vlastnictví dlužníka a) v katastrálním území Uhřičice. Splatnost nejméně dvou závazků nastala v roce 2011. K návrhu dlužníci připojili seznam závazků opatřený podpisy dlužníků s prohlášením, že je správný a úplný, v němž uvedli závazky shodně s insolvenčním návrhem a seznam majetku opatřený podpisy dlužníků s prohlášením, že je správný a úplný, v němž uvedli obvyklé vybavení domácnosti, nemovitosti ve vlastnictví dlužníka a) nacházející se v katastrálním území Uhřičice, zapsané na LV č. 128, č. 663 a č. 637, zatížené zástavním právem exekutorským a movité věci-obvyklé vybavení domácnosti, zatížené zástavním právem exekutorským. K návrhu dále připojili seznam závazků z podnikatelské činnosti ze dne 14.5.2015, v němž uvedli závazky z podnikání vůči věřitelům Okresní správa sociálního zabezpečení Přerov a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna s tím, že věřitelé těchto závazků dosud nevyjádřili souhlas s oddlužením a výpisy z katastru nemovitostí ze dne 29.4.2015, týkající se výše uvedených nemovitostí ve spoluvlastnictví dlužník a), z nichž se podává, že nemovitosti zapsané na LV č. 637 a LV č. 128 jsou zatíženy zástavním právem z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky Okresní správy sociálního zabezpečení Přerov ve výši 108.103 Kč a 76.594 Kč a nemovitosti zapsané na LV č. 663 jsou zatíženy zástavním právem soudcovským k zajištění pohledávky Okresní správy sociálního zabezpečení Přerov ve výši 7.000 Kč. Podáním doručeným soudu dne 27.5.2015 sdělil věřitel Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, se sídlem Ostrava-Vítkovice, Jeremenkova 11, PSČ 703 00, IČ 47672234, že souhlasí s řešením úpadku dlužníků oddlužením. Podáním doručeným soudu dne 1.6.2015 sdělil věřitel Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, PSČ 225 08, že eviduje vůči dlužníkovi a) pohledávky na pojistném na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na penále z tohoto pojistného ve výši 317.085 Kč s tím, že vzhledem k výši dlužné částky s oddlužením dlužníka nesouhlasí. Na tomto základě soud prvního stupně ve věci rozhodl odvoláním napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 108 IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení (odstavec 1). Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50 000 Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně (odstavec 2).

Podle ustanovení § 389 odst. 1, písm. b) IZ, dlužník může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek řešil oddlužením, jde-li o fyzickou osobu, která nemá dluhy z podnikání.

Podle ustanovení § 389 odst. 2, písm. a), c) IZ, dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením, jestliže s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde, jedná se o pohledávku zajištěného věřitele.

Podle ustanovení § 397 odst. 1 IZ, nedojde-li ke zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení ani k jeho odmítnutí nebo zamítnutí, insolvenční soud oddlužení povolí. V pochybnostech o tom, zda dlužník je oprávněn podat návrh na povolení oddlužení, insolvenční soud oddlužení povolí a tuto otázku prozkoumá v průběhu schůze věřitelů svolané k projednání způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí. Insolvenční soud oddlužení nepovolí do doby, než mu dlužník předloží seznam majetku a seznam závazků. Rozhodnutí o povolení oddlužení se doručuje dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti němu není přípustné.

Podle ustanovení § 390 odst. 3 IZ, návrh na povolení oddlužení podaný opožděně nebo někým, kdo k tomu nebyl oprávněn, insolvenční soud odmítne rozhodnutím, které doručí dlužníku, osobě, která takový návrh podala, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání může podat pouze osoba, která takový návrh podala.

Podle ustanovení § 396 IZ, v případě, že soud návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítne, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Dlužníci mají dva závazky pocházející z podnikatelské činnosti vůči věřitelům Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a Okresní správa sociálního zabezpečení Přerov. Věřitel Česká průmyslová zdravotní pojišťovna vyslovil s řešením úpadku dlužníků oddlužením přípisem doručeným soudu dne 27.5.2015 souhlas a tento závazek tudíž dlužníkům nebrání v řešení jejich úpadku oddlužením (§ 389 odst. 2 písm. a/ IZ). Věřitel Česká správa sociálního zabezpečení sice podáním doručeným soudu dne 1.6.2015 vyslovil s řešením úpadku dlužníků oddlužením nesouhlas, dosud však není jednoznačně zřejmé, zda tato skutečnost dlužníkům brání v řešení jejich úpadku oddlužením, neboť dosud není jednoznačně zřejmé, zda se jedná o zajištěný závazek či nikoliv (§ 389 odst. 2 písm. c/), přičemž touto skutečností se soud prvního stupně v napadeném rozhodnutí dostatečně nezabýval. Soud prvního stupně vyšel ze závěru, že závazek dlužníků vůči věřiteli Česká správa sociálního zabezpečení je nezajištěný, ačkoliv dlužníci v insolvenčním návrhu i v seznamu majetku tvrdili, že se jedná o závazek zajištěný zástavním právem exekutorským na nemovitostech dlužníka a) v katastrálním území Uhřičice a z výpisů z katastru nemovitostí pro katastrální území a obec Uhřičice vyplývá, že spoluvlastnický podíl dlužníka a) na těchto nemovitostech je zatížen zástavním právem ve prospěch tohoto věřitele. Z obsahu spisu však nelze jednoznačně uzavřít, zda je zajištěný celý závazek vůči tomuto věřiteli, případně pouze jeho část.

Je tedy třeba, aby se soud prvního stupně opakovaně zabýval tím, zda závazek dlužníků vůči věřiteli Okresní správa sociálního zabezpečení je v celém rozsahu zajištěným závazkem, neboť za situace, že by se jednalo o zajištěný závazek, tento by nebránil dlužníkům v oddlužení ani přes negativní stanovisko věřitele k oddlužení dlužníků (§ 389 odst. 1 písm. c/ IZ). V opačném případě by byl závěr soudu prvního stupně o tom, že dlužníci nejsou osobami oprávněnými podat návrh na povolení oddlužení, správný (§ 389 odst. 2 písm. a/ IZ).

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně dle ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně dle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. k dalšímu řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 27. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu