1 VSOL 664/2013-P55-9
KSBR 30 INS 11670/2012 1 VSOL 664/2013-P55-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Correct okna s.r.o., identifikační číslo osoby: 255 81 058, se sídlem Brno, Přadlácká 2/40, PSČ 602 00, o přihlášce pohledávky věřitele č. 53 (PP č. 55) Ing. Stanislava Sokola, reg. č. SK1020078367, se sídlem Raveň 152/48, Biely Potok-Ružomberok, PSČ 034 03, Slovensko, rozhodl o odvolání věřitele ze dne 26.4.2013 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12.4.2013, č.j. KSBR 30 INS 11670/2012-P55-2,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12.4.2013, č.j. KSBR 30 INS 11670/2012-P55-2, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě s poukazem na ustanovení § 173 odst. 1 a § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) odmítl přihlášku pohledávek věřitele č. 53 Ing. Stanislava Sokola ve výši 1.533.172,04 Kč (výrok I.) a dále rozhodl, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast uvedeného věřitele v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

V důvodech soud prvního stupně uvedl, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 16.5.2012, č.j. KSBR 30 INS 11670/2012-A-2 bylo zahájeno insolvenční řízení v insolvenční věci dlužníka, usnesením ze dne 27.11.2012, č.j. KSBR 30 INS

11670/2012-A-37 byl zjištěn úpadek dlužníka a současně byl na jeho majetek prohlášen konkurs. Výrokem tohoto usnesení byli věřitelé dlužníka vyzváni, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku přihlásili své pohledávky. Usnesení o úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 27.11.2012. Dne 1.3.2013 byla věřiteli č. 53 doručena Výzva k přihlášení pohledávky č.j. KSBR 30 INS 11670/2012-B-9, věřitel č. 53 byl současně poučen o skutečnosti, že k opožděně podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Lhůta stanovená k přihlášení pohledávky touto výzvou uplynula dne 2.4.2013. Věřitel č. 53 Ing. Stanislav Sokol podal přihlášku pohledávky pro částku ve výši 1.533.172,04 Kč dne 4.4.2013 na poštu, insolvenčnímu soudu pak byla přihláška doručena dne 8.4.2013; byla tedy podána opožděně. Soud proto rozhodl, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Proti tomuto usnesení podal věřitel Ing. Stanislav Sokol včasné odvolání podáním ze dne 26.4.2013, které na vyzvu soudu doplnil, podáním ze dne 6.5.2013. Uvedl, že důvodem opožděné přihlášky byla skutečnost, že v daném období podávali daňové přiznání, proto se s podáním přihlášky opozdili. Proto žádá o opětovné přihlášení.

Podle § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud, který dovodil včasnost, přípustnost a projednatelnost podaného odvolání, přezkoumal napadené usnesení, včetně řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ust. § 136 odst. 2, písm. d) IZ insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě a poučí je o následcích jejího zmeškání. Dle odstavce 3 lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců.

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Ustanovení § 430 IZ stanoví, že známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, vyrozumí insolvenční soud neprodleně o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku (odstavec 1). Povinnost vyrozumět známé věřitele podle odstavce 1 splní insolvenční soud tím, že jim zvlášť doručí rozhodnutí, kterým se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, a rozhodnutí o úpadku nebo jeho zkrácené znění (odstavec 2). Známým věřitelům podle odstavce 1 insolvenční soud zvlášť doručí i výzvu k podávání přihlášek pohledávek (odstavec 3).

Z ust. § 185 IZ vyplývá, že jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné, a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Ustanovení § 83 IZ stanoví, že prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné; totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání.

Dlužno dodat, že lhůta k podání přihlášky je lhůtou (§ 57 odst. 3 o.s.ř.), k jejímuž zachování postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit insolvenčnímu soudu (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 9. 2008, sp. zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11).

Pokud se týče zjištění o zahájení předmětného insolvenčího řízení, rozhodnutí o úpadku dlužníka, výzvy tuzemským věřitelům k podání přihlášek, včetně doručení výzvy zaslané odvolateli jako zahraničnímu věřiteli ve smyslu ust. § 430 IZ a podání přihlášky odvolatelem na poště dne 4.4.2013, odvolací soud v zájmu stručnosti rozhodnutí odkazuje na odůvodnění napadaného usnesení, neboť tato zjištění jsou úplná a správná a mají oporu ve spise.

Lze jen doplnit, že odvolatel ve své přihlášce přihlásil vůči dlužníku své pohledávky z titulu neuhrazených cen za zhotovení a dodávky AL výrobků , dle objednávek dlužníka.

Pokud tedy byla výzva ve smyslu ust. § 430 IZ k podání přihlášky odvolateli soudem řádně doručena dne 1.3.2013 (s poučením o 30 denní lhůtě k přihlášení a následcích nedodržení této lhůty) a odvolatel podal svou přihlášku pohledávek na poště až 4.4.2013, pak jde o opožděné podání, neboť lhůta odvolateli skončila v úterý dne 2.4.2013. Proto s ohledem na právní důvod vzniku jeho pohledávek (kdy se nejedná o výjimku ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 IZ, ani o pohledávku za majetkovou podstatou dle ust. § 168 IZ či o pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou dle § 169 IZ, které se nemusí v insolvenčním řízení přihlašovat) k ní nelze pro její pozdní přihlášení ve smyslu § 173 odst. 1 IZ přihlížet a to bez ohledu na důvody zmeškání této lhůty. Soud prvního stupně proto postupoval správně, když podle ust. § 185 IZ tuto přihlášku pohledávky jako opožděnou odmítl a současně tohoto věřitele uvědomil, že právní mocí usnesení končí jeho účast v tomto řízení.

Postup soudu prvního stupně dle ust. § 185 IZ je tedy zákonným důsledkem toho, že odvolatel nepodal svou přihlášku pohledávek včas. Z uvedeného důvodu nemůže být odvolatelova přihláška pohledávek do tohoto insolvenčního řízení zařazena a nemůže být v tomto řízení z majetku dlužníka uspokojena. Prominutí zmeškání lhůty ust. § 83 IZ v insolvenčním řízení vylučuje.

Odvolací soud proto postupoval dle ustanovení § 219 o.s.ř. (§ 7 odst. 1 IZ) a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; odvolateli, dlužníku a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2, § 185 IZ).

V Olomouci dne 23. srpna 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu