1 VSOL 664/2012-B-21
KSBR 26 INS 14191/2011 1 VSOL 664/2012-B-21

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Milana Diase 147, Brankovice, PSČ 683 33, zastoupeného JUDr. Miroslavem Pindešem, Ph.D., advokátem se sídlem Zámecká 550, Bučovice, PSČ 685 01, o návrhu na povolení oddlužení, a odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 26 INS 14191/2011-B-14 ze dne 10.7.2012

takto:

Odvolání dlužníka se o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zamítl návrh na povolení oddlužení (výrok I.) a prohlásil na majetek dlužníka konkurs (výrok II.).

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání. V odvolání pouze uvedl, že nesouhlasí s rozhodnutím soudu prvního stupně, který nedostatečně zjistil skutkový stav věc a na tomto základě dospěl k nesprávnému posouzení věci, což mělo za následek nesprávné rozhodnutí. Poukázal na cíl insolvenčního řízení, respektive oddlužení, kterým není vymáhání pohledávek. Dále uvedl, že svým rozhodnutím bez dostatečného zhodnocení návrhu dlužníka došlo k porušení práva na spravedlivý proces. Navrhl, aby odvolací soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, případně jej změnil tak, že návrh na povolení oddlužení povoluje.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 205 odst. 1 o.s.ř. v odvolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Podle § 43 odst. 1, odst. 2 o.s.ř. předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen.

Z obsahu odvolání dlužníka je zřejmé, že nesplňuje náležitosti odvolání stanovené v ustanovení § 205 odst. 1 o.s.ř., když z jeho odvolání nevyplývá, v čem dlužník konkrétně spatřuje nesprávnost napadeného rozhodnutí či postupu soudu. Odvolací soud proto usnesením č.j. KSBR 26 INS 14191/2011,-B-19 ze dne 4.9.2012, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 5.9.2012 a téhož dne doručeno zástupci dlužníka zvláštním způsobem, vyzval dlužníka, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení odstranil vady svého odvolání tak, že doplní odvolací důvod, tedy konkrétně uvede, v čem spatřuje nesprávnost rozhodnutí či postupu soudu prvního stupně, současně byl dlužník poučen, že nebude-li ve stanovené lhůtě odvolání doplněno, odvolací soud jej odmítne. Na tuto výzvu dlužník nijak nereagoval.

Vzhledem k tomu, že se vadu odvolání dlužníka nepodařilo odstranit, přičemž se jedná o takovou vadu odvolání, která brání pokračování v odvolacím řízení, odvolací soud postupoval podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. a § 211 o.s.ř. tak, že odvolání dlužníka odmítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 26. září 2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu