1 VSOL 660/2011-B-36
KSOS 34 INS 945/2009 1 VSOL 660/2011-B-36

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Karviná-Ráj, Ciolkovského 622/46, PSČ 734 01, o uložení pořádkové pokuty insolvenčnímu správci, o odvolání insolvenčního správce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 34 INS 945/2009-B-28 ze dne 25.5.2011

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 34 INS 945/2009-B-28 ze dne 25.5.2011 se ve výroku I. p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Ostravě uložil insolvenčnímu správci Mgr. Vladimíru Trnavskému pořádkovou pokutu ve výši 5.000,-Kč s tím, že je povinen ji zaplatit do 3 dnů od právní moci usnesení na účet soudu uvedený ve výroku rozhodnutí (výrok I.) a uložil insolvenčnímu správci, aby ve lhůtě do 5 dnů od doručení usnesení předložil soudu písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení (výrok II.)

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením č.j. KSOS 34 INS 945/2009-B-18 ze dne 29.9.2009 bylo schváleno oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem, které má probíhat od října 2009 do září 2014. Za období od října 2009 do dne vydání tohoto usnesení (25.5.2011) insolvenční správce podal insolvenčnímu soudu pouze jednu zprávu o stavu insolvenčního řízení ze dne 9.6.2010 doručenou soudu dne 15.6.2010, a to na základě usnesení insolvenčního soudu č.j. KSOS 34 INS 945/2009-B-20 ze dne 21.1.2010 a č.j. KSOS 34 INS 945/2009-B-21 ze dne 22.4.2010. Poté insolvenční správce žádnou další zprávu o stavu řízení nepodal, přestože byl insolvenčním soudem opětovně k jejímu předložení vyzván (usnesením č.j. KSOS 34 INS 945/2009-B-26 ze dne 16.12. 2010), přičemž insolvenční správce byl upozorněn na možnost uložení pořádkové pokuty za neplnění svých povinností. Přípisem ze dne 23.2.2011 soud opětovně vyzval insolvenčního správce k podání zprávy o stavu řízení. Povinností insolvenčního správce je podávat zprávy o stavu řízení bez vyzvání, a to nejméně jednou za tři měsíce (§ 36 odst. 2 a § 412 odst. 2 insolvenčního zákona). Insolvenční správce však musel být opakovaně soudem vyzýván ke splnění jeho zákonné povinnosti, kterou neplnil po dobu delší 10 měsíců, čímž insolvenční správce ztěžoval činnost soudu a postup insolvenčního řízení. Soud proto uložil insolvenčnímu správci pořádkovou pokutu podle ust. § 81 odst. 2 insolvenčního zákona a současně mu opakovaně uložil povinnost předložit písemnou zprávu.

Proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty (do výroku I.) podal insolvenční správce odvolání. V odvolání pouze poukázal na svou pracovní neschopnost s tím, že odvolání odůvodní ve lhůtě 10 dnů. Na výzvu soudu prvního stupně k doplnění odvolání insolvenční správce sdělil, že odvolání doplní do 22.8.2011, což však neučinil.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením č.j. KSOS 34 INS 945/2009-A-4 ze dne 3.3.2009 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Vladimír Trnavský, Fryštátská 2064/57b, Karviná-Fryštát. Usnesením č.j. KSOS 34 INS 945/2009-B-18 ze dne 22.9.2009 bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Usnesením č.j. KSOS

34 INS 945/2009-B-20 ze dne 21.1.2010 (doručeným správci dne téhož dne) a usnesením č.j. KSOS 34 INS 945/2009-B-21 ze dne 22.4.2010 (doručeným správci dne 3.5.2010) soud prvního stupně opakovaně vyzval insolvenčního správce, aby podal zprávu o stavu insolvenčního řízení a poučil jej, že v případě neplnění povinností mu může být uložena pořádková pokuta do výše 200.000,-Kč. Správce předložil zprávu podáním ze dne 9.6.2010 doručeném soudu dne 15.6.2010. Insolvenční správce byl vyzván k předložení další zprávy o stavu insolvenčního řízení usnesením č.j. KSOS 34 INS 945/2009-B-26 ze dne 16.12.2010 (doručeným správci dne 28.12.2010) a dále přípisem ze dne 23.2.2011 (č. dokumentu B-27, doručeným správci dne 7.3.2011). Poté soud prvního stupně dne 25.5.2011 rozhodl napadeným usnesením. Zpráva insolvenčního správce o stavu insolvenčního řízení byla soudu prvního stupně následně doručena dne 16.6.2011.

Ustanovení § 36 IZ výslovně formuluje obecné požadavky na činnost správce při výkonu funkce, zejména požadavek, aby insolvenční správce vyvinul veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byly uspokojeni v co nejvyšší míře, který koresponduje se zásadami insolvenčního řízení (§ 5 písm. a/ IZ), jakož i s jeho odpovědností za škodu nebo jinou újmu (§ 37 IZ). Porušením povinností stanovených v ust. § 36 IZ (řádného výkonu své funkce) se insolvenční správce vystavuje riziku uložení pořádkové pokuty dle ust. § 81 IZ a případně i následnému postupu insolvenčního soudu ve smyslu jeho zproštění z funkce dle ust. § 32 IZ. Insolvenční správce je povinen postupovat svědomitě a s odbornou péčí, tedy vykonávat svou funkci jako řádný hospodář. Z ust. § 81 odst. 2 IZ vyplývá možnost uložení pořádkové pokuty (procesní sankce) insolvenčnímu správci do částky 200.000,-Kč, a to za nesplnění povinnosti uložené mu soudem nebo za nesplnění jiné své povinnosti, a odpovídá procesnímu postavení insolvenčního správce a jeho přísnější odpovědnosti, přičemž pořádková pokuta může být insolvenčnímu správci uložena i opakovaně, avšak úhrn takto uložených pokut nesmí převýšit částku 200.000,-Kč.

Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně, že v přezkoumávané věci insolvenční správce neplnil řádně své povinnosti, když opakovaně nesplnil povinnost předložit zprávu o stavu insolvenčního řízení, která vyplývá přímo ze zákona (§ 36 odst. 2 a § 412 odst. 2 IZ), a to ani přes výzvy soudu. Insolvenční správce neplnění svých povinností a pokynů soudu nijak nevysvětlil, neuvedl žádné objektivní okolnosti, které mu v tom případně bránily. Odvolací soud proto shodně se soudem prvního stupně uzavírá, že tímto insolvenční správce porušil své povinnosti, a proto je dán důvod pro uložení pořádkové pokuty ve smyslu ust. § 81 odst. 2 IZ. Insolvenční zákon vyžaduje pravidelné informování soudu (a věřitelského orgánu) insolvenčním správcem. Bez dostatečných informací insolvenční soud nemůže řádně vykonávat dohlédací činnost podle ust. § 11 IZ a může tak dojít k narušení řádného běhu insolvenčního řízení. Soud prvního stupně proto postupoval v souladu s ust. § 81 odst. 2 IZ. Odvolací soud též souhlasí s výší soudem stanovené pokuty. Je nutné přihlédnout k tomu, že prodlení správce se splněním pokynu soudu trvalo několik měsíců a že správce ani nereagoval na opakované výzvy soudu. Za těchto okolností se pořádková pokuta ve výši 5.000,-Kč odvolacímu soudu jeví jako zcela přiměřená.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud proto usnesení v napadeném výroku I. jako věcně správné potvrdil podle ust. § 219 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 13. března 2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu