1 VSOL 649/2013-B-28
KSOS 33 INS 23722/2012 1 VSOL 649/2013-B-28

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenčním řízení ve věci dlužníka Břetislava anonymizovano , anonymizovano , identifikační číslo osoby: 132 46 780, bytem Frenštát pod Radhoštěm, Potoční 1716, PSČ 744 01, vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 33 INS 23722/2012, o ustanovení odděleného insolvenčního správce, rozhodl o odvolání věřitele č. 2 FOCUS-METAL, s.r.o. identifikační číslo osoby: 623 03 414, se sídlem Valašské Meziříčí, Jiráskova 399/11, PSČ 757 01 ze dne 19.6.2013, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.5.2013, č.j. KSOS 33 INS 23722/2012-B-8,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.5.2013, č.j. KSOS 33 INS 23722/2012-B-8, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě s poukazem na ustanovení § 34 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) pro přezkum přihlášky (včetně vedení případného incidenčního sporu) věřitele č. 2 FOCUS-METAL, s.r.o. ustanovil odděleným správcem JUDr. Alenu Schmidtovou, se sídlem Nový Jičín, Havlíčkova 4, PSČ 741 01, s odůvodněním, že jmenovaná, co by původní insolvenční správce byla dle § 29 IZ usnesením schůze věřitelů ze dne 27.5.2013 odvolána z funkce a novým insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Lukáš Stoček. Pro toto usnesení hlasoval výlučně věřitel č. 2. Soud má za to, že účelem možnosti výměny insolvenčního správce dle uvedeného ustanovení (§ 29 IZ) je umožnit věřitelům, nositelům reziduálního nároku k majetku dlužníka, získat-v zákonných mezích-kontrolu nad majetkem dlužníka, přičemž elementárním prvkem této kontroly je možnost určit správce tohoto majetku v osobě insolvenčního správce. Oproti tomu, účelem této úpravy není umožnit věřitelům získat kontrolu nad přezkumem pohledávek, tuto procesní roli insolvenční správce vykonává nezávisle a nestranně, nadán atributy orgánu veřejné moci. Dle názoru soudu prvního stupně nastává u nově ustanoveného správce pochybnost o nestrannosti přezkumu pohledávek přihlášených těmi věřiteli, kteří pro výměnu správce hlasovali a jejichž pohledávku původní správce dosud neuznal (s výjimkou bagatelních pohledávek či jejich částí). Tato pochybnost je důvodem vyloučení nově ustanoveného správce z provedení tohoto úkonu, pročež soud pro tento úkon dle ust. § 34 odst. 1 IZ ustanovil správce odděleného.

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 2 FOCUS-METAL, s.r.o. včasné odvolání. Namítal, že závěry soudu prvního stupně, jak jsou uvedeny v napadeném usnesení, nemají oporu v insolvenčním zákoně ani v konkrétní situaci v tomto insolvenčním řízení, nehledě k tomu, že zmíněný termín oddělený správce zákon nezná. Tato problematika je řešena v ust. § 34 OIZ a jedná se o funkci odděleného insolvenčního správce . Odůvodnění soudu prvního stupně je obecné, nelze je přezkoumat, a když, tak se opírá o nepravdivá fakta. Pohledávka odvolatele nebyla dosud přezkoumána chybou soudu, neboť přihlášky nebyly včas insolvenčnímu správci (dále jen též správci ) doručeny tak, aby mohl sestavit jejich seznam dle § 189 IZ a aby jej soud mohl zveřejnit 15 dnů před přezkumným jednáním. Takové chyby soudu věřitele poškozují, je jím tak upíráno řádně posoudit ostatní přihlášené pohledávky a využít tak práva popření. Odvolatel nedisponuje žádnou zbytkovou pohledávkou, nýbrž vykonatelnou pohledávkou, která je exekučně vymáhána, dlužník proti její výši neúspěšně brojil. Tedy důvodem odvolání odvolatele není obava z neuznání jeho pohledávky, nýbrž jakožto ustanovený zástupce věřitelů nemůže připustit angažmá JUDr. Schmidtové v tomto insolvenčním řízení pro její nevěrohodnost a podjatost. Tento závěr odvolatel dovozuje z toho, jak žoviálně a přátelsky se tato správkyně projevovala před soudním jednáním k dlužníkovi, takové jednání je podezřelé zejména ve světle dalších skutečností. Především jmenovaná dostatečně svědomitě neprovedla soupis majetkové podstaty, když uvádí, že dlužník nemá žádný movitý majetek, přitom exekutor provedl v nemovitostech dlužníka soupis věcí a ten není zanedbatelný. Dále tato správkyně nevyžadovala od nájemníků nemovitostí dlužníka žádné nájemné, reálně se mohlo jednat o cca 15.000 Kč měsíčně. Dále nezapsala do soupisu majetku osobní automobil a přívěs a v neposlední řadě uvedla hrubě nepravdivé údaje, když sdělila, že pohledávku věřitele č. 2 obdržela od soudu 20.5.2013, neboť ze soudního spisu se podává, že se tak stalo 16.5.2013, dále uvedla, že odvolatele vyzvala k doplnění spisu před schůzí věřitelů, ve skutečnosti tak učinila až po ní, dne 29.5.2013. Proto se nemůže odvolatel ztotožnit se závěry soudu prvního stupně, když do funkce odděleného správce ustanovil osobu, kterou odvolatel důvodně označuje jako osobu nekompetentní a podjatou. Pokud by soud setrval na názoru, že je nutno ustanovit odděleného insolvenčního správce, pak odvolatel navrhuje, pro shora uvedené důvody, ustanovit jinou osobu ze seznamu insolvenčních správců.

JUDr. Alena Schmidtová v písemném vyjádření k odvolání uvedla, že soupis majetkové podstaty provedla k datu 20.5.2013, přezkumné jednání se konalo 27.5.2013. V soupisu uvedla majetek, u něhož měla jistotu, že jde o vlastnictví dlužníka, ostatní majetek prověřovala u příslušných institucí, které byly vyzvány k součinnosti, pak hodlala soupis doplnit. Do přezkumného jednání jí například nebylo doručeno sdělení z registru motorových vozidel. Přihlášky pohledávek P1-P3 s přílohami byly soudem odeslány 16.5.2013, doručeny jí byly v pondělí 20.5.2013. Protože se přezkumné jednání konalo 27.5.2013, předložila k přezkumu jen pohledávky, které byly doloženy, dále vycházela též z podkladů, které měla k dispozici. U přihlášky P2 shledala nedostatečné podklady a informace, proto dne 21.5.2013 zaslala dlužníku výzvu, aby se vyjádřil a doložil listiny k tomuto závazku, současně zaslala věřiteli č. 2 výzvu dle § 188 IZ a soudu sdělení ohledně přezkumných listů. Je pravdou, že odeslání výzvy věřiteli č. 2 nakonec pozdržela, čekala na sdělení dlužníka, aby mohla lépe formulovat požadavek vůči věřiteli k doplnění přihlášky. Dlužník jí podklady předal před přezkumným jednáním 27.5.2013, následně odeslala též výzvu věřiteli č. 2, to je 9 dnů po té, co se mohla s jeho přihláškou seznámit. Do ustanovení její osoby do funkce insolvenční správkyně dlužníka neznala, ani se s ním nesetkala v rámci advokátní praxe, poprvé se s ním setkala na schůzce k poskytnutí informací k jeho úpadku. Rovněž věřitel č. 2 jí nebyl znám. Před přezkumem s dlužníkem hovořila před jednací síní, kdy jí předával na základě výzvy listiny. Odvolatel patrně považuje komunikaci v mezích lidské slušnosti za žoviální chování, zakládá svá tvrzení na nedoložených dojmech. Nicméně na úrovni obdobné relevantnosti uvádí, že jednatel věřitele Ing. Tomáš Krupa jí pár dnů před přezkumným jednáním a schůzí věřitelů telefonoval s dotazem na stav přezkoumání jeho přihlášky pohledávek. Když mu sdělila, že pohledávka nebude z důvodu nedostatku času předkládána a přezkoumána, jmenovaný jí oznámil, že pokud jeho pohledávku neuzná v plné výši, jak byla přihlášena, navrhne na schůzi věřitelů její odvolání. Je proto přesvědčena, že na její straně neexistují žádné důvody k podjatosti a že její postup byl správný. Nicméně předpokládá, že její osoba bude pro odvolatele důvodem pro další úkony, zdržující a komplikující toto insolvenční řízení, proto netrvá na jejím ustanovení do funkce odděleného insolvenčního správce.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání odvolatele není důvodné.

Ze spisu soudu prvního stupně se podává, že: -usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 3.4.2013, č.j. KSOS 33 INS 23722/2012-A-18 byl zjištěn úpadek dlužníka a na základě opatření ve smyslu § 25 odst. 2 IZ, byla do funkce insolvenční správkyně ustanovena JUDr. Alena Schmidtová; současně insolvenční soud vyzval věřitele k přihlášení pohledávek, učinil další výzvy předepsané ust. § 136 odst. 2 IZ, nařídil přezkumné jednání, schůzi věřitelů (na den 27.5.2013) a určil její program. -Usnesením ze dne 3.4.2013 (B-1) soud prvního stupně vyzval ustanovenou správkyni k přezkoumání přihlášek pohledávek, k předložení jejich seznamu do 10.5.2013 s tím, že u pohledávek, které nelze přezkoumat pro vady či neúplnost, nechť správkyně vyzve věřitele s řádným poučením k opravě a doplnění se stanovou lhůtou do 15 dnů a nechť soudu oznámí, kde a kdy jsou účastníci oprávněni nahlížet do seznamu přihlášených pohledávek a dokladů (§ 12 jednacího řádu). Dále bylo správkyni uloženo zjistit aktuální majetkovou situaci dlužníka do 20.5.2013, předložit soupis majetkové podstaty s náležitostmi dle ust. § 128 a násl. IZ a ust. § 14 jednacího řádu, a aby do 20.5.2013 předložila též zprávu o své dosavadní činnosti. -Přihlášky pohledávek P 1-3 byly insolvenční správkyni soudem doručeny dne 20.5.2013. -Dne 22.5.2013 insolvenční správkyně doručila soudu jednak soupis majetkové podstaty sestavený ke dni 20.5.2013, v němž označila nemovitý majetek dlužníka s tím, že nemovitosti jsou předmětem zajištění pohledávek věřitelů P1, P2 a P4 a že ostatní majetek (movitý, finanční prostředky, pohledávky) není nebo nebyl dosud zjištěn. Současně předložila přezkumné listy P1 a P3 s tím, že podklady k přihlášce P2 jí byly doručeny až 20.5.2013 a věřitel P2 byl vyzván dle § 188 IZ k doplnění přihlášky, podklady k přihlášce P4 dosud nebyly dodány. -Dne 27.5.2013 se konalo přezkumné jednání, při němž byly přezkoumány přihlášky pohledávek P1 a P3, soud konstatoval, že přihlášky P2, P4 a P5 budou přezkoumány na zvláštním přezkumném jednání. -Na schůzi věřitelů, konané téhož dne a které se zúčastnil kromě správkyně a dlužníka toliko věřitel č. 2 FOCUS-METAL, s.r.o., správkyně uvedla, že dosud žádné nové skutečnosti nezjistila, dále na tomto jednání proběhla mezi přítomnými diskuse ohledně hodnoty nemovitého majetku dlužníka, věřitel č 2 upozornil, že v rámci exekuce vedené Mgr. Kocincem, byly pořízeny nové znalecké posudky, byla podána

žaloba, která se týkala věcných břemen. Po té, kdy insolvenční soud ve smyslu ust. § 51 odst. 4 IZ přiznal hlasovací právo věřiteli č. 2, jehož pohledávka nebyla přezkoumána, uvedený věřitel hlasoval pro to, aby byl zvolen zástupcem věřitelů, vyhlášeným usnesením jej insolvenční soud v této funkci potvrdil. Dále tento věřitel svým hlasováním (§ 29 IZ) odvolal JUDr. Alenu Schmidtovou z funkce insolvenční správkyně a ustanovil Mgr. Lukáše Stočka novým insolvenčním správcem. -Usnesením vyhlášeným u tohoto jednání soud prvního stupně potvrdil odvolání dosavadní správkyně a ustanovení nového správce. Dále avizoval, že zamýšlí ustanovit JUDr. Alenu Schmidtovou odděleným správcem pro přezkum přihlášky věřitele č. 2 a že jediným přípustným řešením úpadku dlužníka je konkurs. -Na to vydal soud prvního stupně dne 27.5.2013 (B-8) odvoláním napadené usnesení a téhož dne (pod č.d. B-6) usnesení, kterým na majetek dlužníka prohlásil konkurs. Dále ze spisu vyplývá, že po vydání napadeného usnesení na základě odvolání odvolatele JUDr. Alena Schmidtová bez výzvy soudu doručila dne 17.6.2013 do spisu přípis, v němž sdělila a současně doložila výzvu ze dne 22.5.2013 adresovanou věřiteli č. 2 ve smyslu ust. § 188 IZ k doplnění přihlášky pohledávek o požadované listiny (smlouvu o půjčce z 20.6.2007, přehled plateb) a vysvětlení, jak byla zohledněna věřitelem platba dlužníka ve výši 2.282.841 Kč poukázaná dlužníkem 3.7.2008. Současně jmenovaná doložila, že doporučená zásilka s výzvou byla tomuto věřiteli předána k poštovní přepravě 27.5.2013, poštou byla doručována 28.5.2013, adresát nebyl zastižen, proto mu byla poštou zanechána výzva a jelikož si zásilku nevyzvedl, pošta ji správkyni vrátila.

Podle ust. § 24 odst. 1 IZ insolvenční správce je z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti; to neplatí v případě uvedeném v § 34. Jakmile se ustanovený insolvenční správce dozví, že jsou zde důvody pro jeho vyloučení, je povinen oznámit to neprodleně insolvenčnímu soudu.

Podle ust. § 34 odst. 1 IZ platí, že je-li insolvenční správce vyloučen z některých úkonů pro svůj poměr jen k některému z dlužníkových věřitelů nebo jen k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů a není-li se zřetelem k charakteru pohledávky dlužníkova věřitele a jeho postavení v insolvenčním řízení důvod pochybovat, že tento vztah ovlivní celkový způsob výkonu práv a povinností insolvenčního správce, může insolvenční soud ustanovit pro tyto úkony odděleného insolvenčního správce.

Na základě shora uvedených zjištění a citovaných zákonných ustanovení dospěl odvolací soud k závěru, že postup soudu prvního stupně v přezkoumávané věci byl správný, naproti tomu námitky odvolatele vůči osobě ustanovené oddělené insolvenční správkyně JUDr. Aleně Schmidtové nejsou důvodné.

Soud prvního stupně přistoupil k aplikaci ustanovení § 34 odst. 1 IZ po té, kdy přihláška pohledávky věřitele č. 2 nebyla na přezkumném jednání dne 27.5.2013 přezkoumána a kdy její přezkum byl vyhrazen zvláštnímu přezkumnému jednání. Proto za situace, kdy se schůze věřitelů zúčastnil pouze věřitel č. 2, který je z hlediska výše přihlášené pohledávky a uplatněného práva na uspokojení ze zajištění významným věřitelem, který sám sebe zvolil zástupcem věřitelů a silou svého hlasu postupem dle ust. § 29 IZ odvolal insolvenční správkyni JUDr. Alenu Schmidtovou a současně ustanovil do této funkce Mgr. Lukáše Stočka, pak nelze soudu prvního stupně vytýkat, že postup věřitele č. 2 v něm vyvolal závažné pochybnosti o nestrannosti přezkumu věřitelem č. 2 přihlášené pohledávky jím ustanoveným správcem a že z úřední povinnosti v zájmu zachování objektivního přístupu při přezkumu této pohledávky, vyloučil v tomto rozsahu zvoleného insolvenčního správce Mgr. Lukáše Stočka a ustanovil JUDr. Alenu Schmidtovou, co by oddělenou insolvenčního správkyni. S těmito závěry a postupem soudu prvního stupně se odvolací soud zcela ztotožňuje.

Odvolatel v rámci svého odvolání uplatnil sice proti napadenému usnesení přípustné odvolací důvody z hlediska znění ustanovení § 24 odst. 1, § 26 a § 32 odst. 1 IZ, když namítal, že JUDr. Alena Schmidtová je nekompetentní, nevěrohodná a podjatá, nicméně tyto jeho námitky neshledal odvolací soud důvodnými.

Pokud jde o doručení přihlášek pohledávek správkyni (ze strany soudu), ze spisu bylo zjištěno, že přihlášky byly JUDr. Aleně Schmidtové skutečně doručeny až 20.5.2013. Důvody, pro které nebylo možno přezkoumat přihlášku odvolatele, tato správkyně náležitě vysvětlila a též doložila (viz zjištění shora). Nadržování dlužníku nebylo ze strany odvolatele ničím doloženo a ze spisu nevyplývá. Jednou z povinností insolvenčního správce je jeho komunikace nejen s věřiteli, se soudem, ale i s dlužníkem. Pokud tedy JUDr. Alena Schmidtová dlužníka vyzvala ke splnění jeho povinnosti vyjádřit se k přihlášeným pohledávkám, případně doložit správkyni potřebné listiny a v tomto směru s ním před přezkumným jednáním jednala, pak z tohoto hlediska nelze podjatost správkyně dovozovat. Rovněž svůj postup při soupisu majetkové podstaty JUDr. Alena Schmidtová náležitě a zcela logicky vysvětlila. Pokud tedy hodlala před soupisem prověřit jednak existenci majetku a majetkové vztahy a teprve po té soupis majetku doplnit, pak tomuto jejímu postupu rovněž nelze nic vyčítat. Avšak dříve než mohla soupis majetkové podstaty doplnit, byla z funkce správkyně věřitelem č. 2 odvolána. Je-li v neposlední řadě JUDr. A. Schmidtové vytýkáno, že nevymáhala nájemné z pronajatých nemovitostí, zde je třeba upozornit, že odvolatel žádné nájemní smlouvy netvrdil ani nedoložil a dále že věřitelem č. 2 ustanovený správce pohledávky z tohoto titulu do soupisu majetkové podstaty (dosud) rovněž nezapsal.

Ze všech shora uvedených důvodů proto postupoval odvolací soud dle ustanovení § 219 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, odvolateli, insolvenčnímu správci a oddělené insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 10. prosince 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu