1 VSOL 622/2015-A-30
KSOS 25 INS 9688/2014 1 VSOL 622/2015-A-30

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka Vladimíra anonymizovano , anonymizovano , bytem Opava-Kateřinky, Na Pastvisku 347/71, PSČ 747 05, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.5.2015, č.j. KSOS 25 INS 9688/2014-A-22,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soudu prvního stupně dle ustanovení § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ), odmítl insolvenční návrh dlužníka.

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že dlužník v určené lhůtě nedoplnil insolvenční návrh o řádný seznam závazků dle ustanovení § 104 odst. 1, písm. b) a odst. 3 IZ, neboť v seznamu závazků neuvedl všechny své závazky, řádně neoznačil své věřitele (§ 103 odst. 1 IZ) a neuvedl údaje o svých závazcích dle ustanovení § 104 odst. 3 IZ, a proto insolvenční návrh dlužníka odmítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, v němž namítal, že všechny skutečnosti jsou patrné z insolvenčního návrhu, seznamů a z připojených dokladů a splatnost jednotlivých závazků lze vyčíst z přiložených dokumentů, neboť je na nich uvedeno datum splatnosti, případně je přiložena výzva k úhradě těchto závazků s datem splatnosti. Navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 8.4.2014 insolvenčním návrhem dlužníka, jímž se dlužník domáhal rozhodnutí o svém úpadku a jeho řešení konkursem. Dlužník v návrhu uvedl, že má více věřitelů, jejichž pohledávky jsou po splatnosti po dobu delší než 30 dnů, a tyto není schopen plnit, neboť celková výše jeho závazků po splatnosti činí ke dni podání návrhu 678.000 Kč s příslušenstvím. V návrhu označil tři věřitele-1) společnost CETELEM ČR s pohledávkou 53.000 Kč neplacenou od 12.2.2012, 2) společnost Komerční banka, a.s., s pohledávkou 625.000 Kč neplacenou od 20.11.2001, 3) společnost Starlife s.r.o. a.s., s neplacenou pohledávkou 24.708 Kč. Z těchto skutečností dovozoval, že je v úpadku. Seznam závazků, majetku a zaměstnanců k návrhu nepřipojil. Soud prvního stupně vyzval dlužníka usnesením ze dne 15.4.2014, č.j. KSOS 25 INS 9688/2014-A-3, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení předložil seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů a seznam svých zaměstnanců, a současně dlužníka poučil o náležitostech těchto seznamů a o tom, že nebude-li insolvenční návrh doplněn ve stanovené lhůtě, soud jej dle ustanovení § 128 odst. 2 IZ odmítne. Usnesení bylo dlužníku doručeno dne 2.5.2014. Na tuto výzvu dlužník reagoval podáním doručeným soudu dne 13.5.2014, v němž uvedl, že nemá žádný majetek, má pohledávku za Tomášem Červenkou, bytem Klatovy, Měchorova 121, ve výši 6.950 Kč na základě usnesení soudu č.j. 4 T 42/2009, která je dobytná a je předmětem exekučního řízení, uvedl, že nemá žádné zaměstnance, a dále uvedl dva své věřitele, u žádného závazku neuvedl jeho splatnost a v jednom případě neuvedl ani výši závazku. Prohlásil, že uvedené údaje jsou úplné a správné a přípis podepsal. Soud prvního stupně usnesením ze dne 15.5.2014, č.j. KSOS 25 INS 9688/2014-A-6, uložil dlužníku dle ustanovení § 108 odst. 1, odst. 2 IZ zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. Toto usnesení bylo zrušeno usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22.4.2015, č.j. KSOS 25 INS 9688/2014, 1 VSOL 668/2014-A-19, s odůvodněním, že soud prvního stupně uložil dlužníku zálohu na náklady insolvenčního řízení, přestože insolvenční návrh byl vadný, neboť k němu nebyly připojeny předepsané přílohy-seznam závazků-ve smyslu ustanovení § 128 odst. 2 IZ a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Na tomto základě soud prvního stupně ve věci rozhodl odvoláním napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 104 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek (odst. 1). V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč (odst. 3). Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (odst. 4).

Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, nejsou k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Odvolací soud se ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že dlužník k insolvenčnímu návrhu ani přes výzvu soudu prvního stupně zrealizovanou usnesením ze dne 15.4.2014, č.j. KSOS 25 INS 9688/2014-A-3, nedoložil řádný seznam závazků ve smyslu ustanovení § 104 odst. 1, písm. b) a odst. 3 IZ, když v předloženém seznamu závazků neuvedl všechny své závazky, neoznačil řádně všechny své věřitele (§ 103 odst. 1IZ) a neuvedl údaje o tvrzených závazcích dle ustanovení § 104 odst. 3 IZ (u žádného závazku neuvedl údaj o splatnosti a u závazku jednoho věřitele neuvedl ani jeho výši). Tyto skutečnosti nelze zjišťovat z ostatních listin připojených k insolvenčnímu návrhu ani z insolvenčního návrhu samotného. Lze proto uzavřít, že zákonem požadovaná příloha-seznam závazků-neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, a proto soud prvního stupně postupoval správně dle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, pokud insolvenční návrh dlužníka odmítl.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 16.července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu