1 VSOL 619/2013-P11-11
KSOS 8 INS 24856/2012 1 VSOL 619/2013-P11-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužnice Heleny anonymizovano , anonymizovano , bytem Hnojník 138, PSČ 739 53, o přihlášce pohledávky č. P11 věřitele č. 11 Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava, Radova 309/25, o odvolání tohoto věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29.3.2013, č.j. KSOS 8 INS 24856/2012-P11-4, takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že přihláška pohledávky věřitele č. 11 Jiřího anonymizovano evidovaná pod č. 11 se neodmítá a účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení se n e k o n č í.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 11 Jiřího anonymizovano (výrok I.) a rozhodl, že právní mocí usnesení účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

V odůvodnění rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že věřitel č. 11 přihlásil do insolvenčního řízení dlužnice Heleny anonymizovano podmíněnou pohledávku ve výši 79.213 Kč pro případ, že bude plnit za dlužnici její závazek ze smlouvy o poskytnutí meziúvěru a úvěru ze stavebního spoření ve prospěch věřitele Českomoravské stavební spořitelny, a.s., k němuž přistoupil na základě dohody o přistoupení k závazku ze dne 7.7.2005, s tím, že rovněž věřitel-Českomoravská stavební spořitelna, a.s.-přihlásil do insolvenčního řízení svou pohledávku vůči dlužnicí ve výši 1.234.190,88 Kč z titulu výše uvedeného nesplaceného úvěru a konstatoval, že věřitel Českomoravská stavební spořitelna, a.s. má nárok na jedno plnění, které je však předmětem dvou závazků (jednak kauzálního a dále z titulu spoludlužnictví). Na tomto základě uzavřel, že pohledávka věřitele č. 11 je nárokem přihlášeným v rozporu s ust. § 183 odst. 3 IZ, neboť zajišťovaná pohledávky již byla přihlášena osobním věřitelem Českomoravskou stavební spořitelnou, a.s., a proto přihlášku pohledávky věřitele č. 11 odmítl.

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 11 Jiří Juřina odvolání, v němž namítal, že není přistupitelem žádného úvěru Českomoravské stavební spořitelny, a.s., z něhož by tomuto věřiteli vznikla pohledávka ve výši 1.234.190,88 Kč, a dále namítal, že ve výroku I. napadeného usnesení není specifikovaná výše odmítnuté pohledávky a ve výroku II. napadeného usnesení není ukončena jeho účast pouze v rozsahu odmítnuté pohledávky, když jiná jeho pohledávka ve výši 264.456 Kč byla insolvenční správkyní uznána, a proto jeho účast v insolvenčním řízení skončit nemůže. Navrhl, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomu úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a 212a odst. 1, odst. 6 o. s. ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání věřitele č. 11 je důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení ve věci dlužnice Heleny anonymizovano bylo zahájeno dne 11.10.2012 insolvenčním návrhem dlužnice spojeným s návrhem na povolení oddlužení. Soud prvního stupně usnesením ze dne 30.11.2012, č.j. KSOS 8 INS 24856/2012-A-6 rozhodl o úpadku dlužnice a povolil dlužnici řešení úpadku oddlužením a usnesením ze dne 29.3.2013, č.j. KSOS 8 INS 24856/2012-B-4, schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Věřitel č. 11 přihlásil do insolvenčního řízení dlužnice přihláškou pohledávky evidovanou pod č. 11, doručenou soudu prvního stupně dne 28.12.2012, pohledávku v celkové výši 79.213,10 Kč jako podmíněnou pro případ, že uspokojí věřitele dlužnice-Českomoravskou stavební spořitelnu, a.s. Pohledávku odůvodnil tím, že na základě úvěrové smlouvy uzavřené mezi Českomoravskou stavební spořitelnou, a.s. a dlužnicí pod č. 0416558501 byl dlužnici poskytnut úvěr, k němuž přistoupil, přičemž zůstatek úvěru činí 79.213,10 Kč. K přihlášce pohledávky předložil dohodou o přistoupení k závazku ze dne 7.7.2005, z níž se podává, že věřitel č. 11 Jiří Juřina a Šárka Juřinová se po dohodě s věřitelem Českomoravskou stavební spořitelnou, a.s. a dlužnicí Helenou anonymizovano zavázali splnit za dlužnici společně a nerozdílně v plné výši její dluh ze smlouvy o poskytnutí meziúvěru a úvěru ze stavebního spoření č. 0416558-5-01. Z obsahu spisu se dále podává, že do insolvenčního řízení dlužnice Heleny anonymizovano přihlásil přihláškou pohledávky evidovanou pod č. P3, doručenou soudu prvního stupně dne 17.12.2012, svou pohledávku věřitel Českomoravská stavební spořitelna, a.s., v celkové výši 83.759,70 Kč z titulu smlouvy o poskytnutí meziúvěru a úvěru ze stavebního spoření č. 0416558-5-01 ze dne 11.7.2005 s tím, že poskytnutý úvěr je aktuálně řádně splácen hlavním dlužníkem.

Podle ustanovení § 183 IZ, přihláškou pohledávky, kterou zajišťují věci, práva pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty třetích osob, není dotčeno právo věřitele domáhat se uspokojení pohledávky z tohoto zajištění (odst. 1). Přihláškou pohledávky není dotčeno ani právo věřitele domáhat se uspokojení pohledávky po kterékoli z osob odpovídajících mu společně a nerozdílně s dlužníkem; o právu věřitele požadovat plnění od dlužníkova ručitele, včetně bankovní záruky a zvláštních případů ručení, to platí obdobně (odst. 2). Osoby, od kterých může věřitel požadovat plnění podle odstavců 1 a 2, mohou pohledávku, která by jim proti dlužníku vznikla uspokojením věřitele, přihlásit jako pohledávku podmíněnou, pokud ji nepřihlásí věřitel. Jestliže však věřitel takovou pohledávku přihlásí, mohou se jí tyto osoby v rozsahu, v němž pohledávku uspokojí, v insolvenčním řízení domáhat místo něj s tím, že pro jejich vstup do řízení platí přiměřeně § 18; návrh podle tohoto ustanovení mohou podat samy (odst. 3).

Podle § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Odvolací soud se nejprve zabýval otázkou, zda v případě, kdy věřitel přihlásí jako podmíněnou svou pohledávku vůči dlužníkovi pro případ, že by za dlužníka poskytl plnění věřiteli dlužníka z titulu spoludlužnictví v rozsahu přesahujícím jeho závazek, a to za situace, kdy pohledávku z titulu kauzálního závazku přihlásil i věřitel, je na místě přihlášku podmíněné pohledávky odmítnout, a dospěl k závěru, že takový postup není dle insolvenčního zákona přípustný. K odmítnutí přihlášky a k ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení může dojít jen na základě skutečnosti, s níž insolvenční zákon výslovně spojuje ten následek, že se k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží. Takovými skutečnostmi jsou zejména případy opožděných nebo vadných přihlášek pohledávek (§ 173 odst. 1 a 188 odst. 2 IZ), popřených nevykonatelných pohledávek, ohledně nichž nebyla včas podána určovací žaloba (§ 198 odst. 1 IZ), pohledávek, jejichž zjištěná výše nebo hodnota zajištění nedosáhla ani 50 % (§ 178 a § 179 IZ), popřených pohledávek, ohledně nichž skončilo řízení o určovací žalobě jinak, než zjištěním (§ 201 IZ) a některé další případy (§ 373 odst. 6 nebo 385 odst. 6 IZ). Naopak z ust. § 183 IZ se podává, že zákon se splněním podmínek pro podání přihlášky podmíněné pohledávky nespojuje žádné následky v podobě odmítnutí přihlášky nebo ukončení účasti osob, od nichž věřitel může požadovat plnění podle odstavců 1 a 2. Věřitel, který přihlašuje svoji podmíněnou pohledávku, totiž nemůže svoji účast v řízení odvozovat jen z podané přihlášky jiného věřitele a vyčkávat do skončení lhůty k přihlášení pohledávek. Navíc by jeho procesní postavení přihlášeného věřitele bylo v případě jeho ukončení účasti odmítnutím (nepřezkoumané přihlášky) ohroženo v případě jakýchkoliv dispozic s přihláškou věřitele z hlavního závazku. Proto okolnost, že věřitel přihlásil svoji podmíněnou pohledávku (ačkoliv tak již dříve učinil věřitel z hlavního závazku), může mít význam pro přezkumné jednání, na němž budou přezkoumány obě přihlášené pohledávky (tj. věřitele a osoby, od níž může věřitel požadovat plnění); důvodem pro odmítnutí přihlášky této osoby a ukončení účasti v řízení to však bez dalšího není (srovnej rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 28.5.2013, č.j. MSPH 93 INS 10315/2011, 1 VSPH 631/2013-P15-17).

Soud prvního stupně tudíž postupoval nesprávně, pokud přihlášku pohledávky věřitele č. 11 odmítl z důvodu, že tuto pohledávku již přihlásil věřitel Českomoravská stavební spořitelna, a.s. z titulu kauzálního závazku.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně dle ust. § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, že přihláška pohledávky evidovaná pod č. P11 věřitele č. 11 se neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení se nekončí.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenční správkyni a věřiteli se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 23. září 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu