1 VSOL 615/2016-A-35
KSBR 33 INS 28695/2015 1 VSOL 615/2016-A-35

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Táni Šimečkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníků: a) Jiří Mít, bytem Skuteč-Štěpánov 29, 539 73, Skuteč -Štěpánov, identifikační číslo osoby: 11587172, b) Hana Mítová, bytem Skuteč- Štěpánov 29, 539 73, Skuteč-Štěpánov, identifikační číslo osoby: 11068744, oba korespondenční adresa: Nové Město na Moravě, Hornická 972, PSČ 592 31, o insolvenčním návrhu dlužníků spojeném se společným návrhem manželů na povolení oddlužení, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. dubna 2016, č.j. KSBR 33 INS 28695/2015-A-27

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. dubna 2016, č.j. KSBR 33 INS 28695/2015-A-27 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl podle ustanovení § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ) insolvenční návrh dlužníků podaný dne 18.11.2015 u Krajského soudu v Hradci Králové s odůvodněním, že dlužníci s insolvenčním návrhem nepředložili řádný seznam svých závazků, neboť mj. neobsahoval data splatnosti závazků a rovněž neoznačili majetek, u kterého se uplatňuje uspokojení ze zajištění. Tyto vady v seznamu závazků neodstranili ani přes řádné poučení a výzvu soudu. isir.justi ce.cz -2-pokračování KSBR 33 INS 28695/2015

Rozhodnutí soudu prvního stupně napadli dlužníci včasným odvoláním, v němž nesouhlasili se závěrem soudu prvního stupně, že jejich návrh neobsahoval data splatnosti jednotlivých závazků a pohledávek, neboť u všech položek uvedli, že splatnost již byla nebo ihned . Všechna rozhodnutí jak od soudu, tak od exekutorů jsou dávno po splatnosti, takže jejich odpověď splatnost ihned by měla být dostačující. Dále poukázali na skutečnost, že si oddlužení dělají sami, pomáhala jim jen jedna nezisková organizace. Seznam věřitelů z podnikatelské činnosti nedodali proto, že tyto závazky v seznamu závazků označili zelenou fixou, což je dobře viditelné. Všechny závazky jsou zajištěny jejich domkem, který je jejich jediným majetkem, mimo něj nemají jiný majetek k uspokojení pohledávek věřitelů.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobami k tomuto úkonu oprávněnými, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 IZ, § 212, 212 a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c) IZ) dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že návrhem došlým Krajskému soudu v Hradci Králové dne 18.11.2015 podali dlužníci insolvenční návrh spojený se společným návrhem manželů na povolení oddlužení. V popisu rozhodujících skutečností uvedli 13 věřitelů vůči nimž mají 25 závazků (v celkové výši 890.694 Kč), které v údaji o splatnosti označili NEPLACENO . Tvrdili, že uvedené závazky nejsou schopni řádně a včas plnit, proto se nacházejí v úpadku. V kolonce 15 (majetek, který není předmětem zajišťovacích práv) uvedli rodinný dům v pořizovací ceně 1 mil. Kč, dále drobné vybavení domácnosti. V kolonce 17 (závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění-nevykonatelné) uvedli 12 závazků, které charakterizovali důvodem vzniku závazku, uvedením věřitele a výší závazku. V kolonce 19 (závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění-vykonatelné) uvedli 13 závazků, které označili důvodem vzniku, označením exekučního rozhodnutí pouze číslem jednacím, věřitelem a výší závazku. V seznamu závazků Hany Mítové uvedli 3 závazky, kdy údaj o splatnosti u pohledávky věřitele Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a O2 Czech Republic a.s. označili NEPLACENO , u věřitele Finanční úřad pro Pardubický kraj uvedli splatnost 10/2015. V seznamu závazků Jiřího Míta uvedli údaj o splatnosti pouze u Generali Pojišťovna a.s. 10/2015 a ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 10/2015. U zbylých 20 pohledávek věřitelů Jiřího Míta byla splatnost označena údajem NEPLACENO .

Poté, co byl spis postoupen místně příslušnému Krajskému soudu v Brně dne 18.2.2016, tento soud vyzval dlužníky usnesením ze dne 23.2.2016 (A-21) velmi -3-pokračování KSBR 33 INS 28695/2015 podrobně a návodně k doplnění insolvenčního návrhu mimo jiné o řádný seznam všech závazků. Dlužníky současně poučil, že nepředloží-li ve stanovené lhůtě opravený seznam svého majetku a opravený seznam svých závazků nebo nebudou-li předložené seznamy obsahovat požadované náležitosti, insolvenční soud insolvenční návrh dlužníků odmítne. Usnesení oba dlužníci osobně převzali dne 1.3.2016. Na výzvu dlužníci dne 30.3.2016 doložili společný seznam majetku, seznam závazků Jiřího Míta, seznam závazků Hany Mítové, seznam společných dluhů, souhlas města Skuteč s oddlužením. V seznamu závazků Jiřího Míta opět označili splatnost pohledávky pouze u Generali Pojišťovna a.s. s údajem 10/2015, zbylých 21 závazků označili v údaji o splatnosti NEPLACENO, splatnost již byla . V seznamu závazků p. Mítové uvedli splatnost posledního pojistného u závazku vůči ČPP 31.7.2015, u zbylých dvou závazků uvedli údaj poslední platby/splatnost NEPLACENO, splatnost již byla u všech položek , u společného závazku vůči FINE CREDIT, a.s. uvedli údaj o splatnosti již měla být, neplaceno . Na to vydal soud prvního stupně odvoláním napadené usnesení.

Podle § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Podle ustanovení § 104 odst. 1 IZ podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku") b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle § 104 odst. 2 IZ v seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí.

Podle § 104 odst. 3 IZ v seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je -4-pokračování KSBR 33 INS 28695/2015 odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč.

Odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně konstatuje, že dlužníky předložený seznam závazků neobsahoval zákonem vyžadované náležitosti ve smyslu ust. § 104 odst. 3 IZ, neboť v něm schází údaje o splatnosti jednotlivých závazků, resp. dlužníci uvedli splatnost 10/2015 pouze u tří závazků z dvacetipěti, takže není osvědčena existence všech tvrzených peněžitých závazků po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (§ 3 odst.1, písm. a, b/ IZ), a to přestože dvanáct závazků označili jako vykonatelné jednacími čísly exekučních rozhodnutí a je tedy zřejmé, že jsou splatné, aniž by uvedli alespoň datum vydání rozhodnutí, jímž byli zavázáni k úhradě dluhu či datum vydání exekučního rozhodnutí. Tyto vady dlužníci neodstranili ani přes náležité poučení soudu prvního stupně, včetně poučení o následcích, tj. odmítnutí jejich insolvenčního návrhu (viz poučení v odst. III. výroku usnesení ze dne 23.2.2016, č.j. KSBR 33 INS 28695/2015-A-21). Pouze předložení úplného a správného seznamu závazků může být předpokladem úspěšného pokračování insolvenčního řízení.

Odvolací soud proto dospěl k závěru, že postup soudu prvního stupně je správný pokud insolvenční návrh dlužníků odmítl (§ 128 odst. 2 IZ).

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 26.května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu