1 VSOL 605/2016-A-35
KSOS 36 INS 2171/2015 1 VSOL 605/2016-A-35

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Táni Šimečkové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužnice Dany anonymizovano , anonymizovano , IČ 65912501, bytem Přerov, Na Hrázi 34, PSČ 750 02, o insolvenčním návrhu dlužnice spojeném s návrhem na povolení oddlužení, k odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.2.2016, č.j. KSOS 36 INS 2171/2015-A-29

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.2.2016, č.j. KSOS 36 INS 2171/2015-A-29 se m ě n í tak, že odvolání dlužnice Dany anonymizovano , IČ 65912501, RČ 625730/1270, Na Hrázi 804/34, 750 02 Přerov, proti usnesení KSOS 36 INS 2171/2015-A-26 ze dne 9.12.2015, se neodmítá.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odvolání dlužnice jako opožděné podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. odmítl. V odůvodnění uvedl, že usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9.12.2015, č.j. KSOS 36 INS 2171/2015-A-26 bylo dlužnici doručeno postupem podle ustanovení § 49 odst. 4 o.s.ř. dne 21.12.2015. Patnáctidenní lhůta k podání odvolání skončila 5.1.2016. Dlužnice proti tomuto rozhodnutí podala odvolání učiněné v elektronické podobě bez uznávaného elektronického podpisu, které doručila na podatelnu soudu dne 28.12.2015. Odvolání shodného obsahu opět učiněné v elektronické podobě bez uznávaného elektronického podpisu dlužnice soudu doručila dne 4.1.2016. Odvolání shodného obsahu v písemné formě soudu doručila dne 12.1.2016, a to v obálce, z níž vyplývá, že byla předána k poštovní přepravě 7.1.2016. Podání učiněné v elektronické podobě nebylo doplněno ve lhůtě tří dnů, proto se k němu podle ustanovení § 42 odst. 2 o.s.ř. nepřihlíží.

Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice odvolání učiněné v elektronické podobě bez uznávaného elektronického podpisu, které doručila na podatelnu soudu dne 7.3.2016 a doplnila písemným podáním shodného znění, které odevzdala k poštovní přepravě dne 10.3.2016. V odvolání namítala, že podání učiněné v elektronické podobě bez uznávaného elektronického podpisu, které soudu doručila dne 4.1.2016, doplnila písemným podáním shodného znění ve stanovené třídenní lhůtě, neboť toto písemné podání odevzdala k poštovní přepravě dne 7.1.2016. Navrhovala, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že odvolání se neodmítá.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle ustanovení § 7 IZ, ve znění účinném od 1.1.2014, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužnice se návrhem ze dne 28.1.2015, doručeným soudu dne 29.1.2015, domáhala rozhodnutí o svém úpadku a navrhovala, aby byl řešen oddlužením formou plnění splátkového kalendáře. Usnesením ze dne 24.3.2015, č.j. KSOS 36 INS 2171/2015-A-12, které bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12.8.2015, č.j. KSOS 36 INS 2171/2015, 1 VSOL 829/2015-A-22, byla dlužnici uložena povinnost, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. Usnesením ze dne 9.12.2015, č.j. KSOS 36 INS 2171/2015-A-26 bylo insolvenční řízení z důvodu nezaplacení zálohy zastaveno. Toto rozhodnutí bylo dlužnici doručováno poštou, a protože adresátka písemnosti nebyla zastižena, byla jí písemnost uložena a adresátce zanechána výzva, aby si písemnost vyzvedla. Vzhledem k tomu, že si písemnosti ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, nevyzvedla, považuje se písemnost za doručenou dne 21.12.2015, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Odvolání proti tomuto rozhodnutí dlužnice podala v elektronické podobě bez uznávaného elektronického podpisu, které doručila do elektronické podatelny soudu dne 28.12.2015. Odvolání shodného znění pak doručila opět v elektronické podobě bez uznávaného elektronického podpisu do elektronické podatelny soudu dne 4.1.2016. Písemné odvolání shodného znění předala k poštovní přepravě dne 7.1.2016 a soudu bylo doručeno dne 12.1.2016. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle § 42 o.s.ř. podání je možno učinit písemně. Písemné podání se činí v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě nebo telefaxem odstavec 1). Písemné podání obsahující návrh ve věci samé učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě je třeba nejpozději do 3 dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží. Stanoví-li to předseda senátu, je účastník povinen soudu předložit originál (písemné podání shodného znění) i jiných podání učiněných telefaxem (odstavec 2). V případě podání v elektronické podobě podepsaného uznávaným elektronickým podpisem nebo podání v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu58a) se nevyžaduje doplnění podání předložením jeho originálu podle odstavce 2 (odstavec 3). Pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno. Povinnost podpisu a datování se nevztahuje na podání v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu58a). Je-li účastník zastoupen advokátem, může být podpis advokáta nahrazen otiskem podpisového razítka, jehož vzor byl uložen u soudu, kterému je podání určeno. Podání v listinné podobě je třeba předložit s potřebným počtem stejnopisů a s přílohami tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis, jestliže je to třeba. Podání v jiných formách se činí pouze jedním stejnopisem. K podání učiněnému elektronicky lze připojit také všechny jeho přílohy v elektronické podobě (odstavec 4).

Podle ustanovení § 204 odst. 1 o.s.ř. odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Bylo-li vydáno opravné usnesení týkající se výroku rozhodnutí, běží tato lhůta znovu od právní moci opravného usnesení odstavec 1).

Podle ustanovení § 57 odst. 3 o.s.ř. lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně konstatuje, že třídenní lhůta k doplnění podání učiněného v elektronické podobě předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění začala dlužnici běžet od 4.1.2016, kdy soudu doručila odvolání učiněné v elektronické podobě bez uznávaného elektronického podpisu, a to odvolací lhůtě, která skončila až následující den 5.1.2016. Pokud tedy dlužnice toto odvolání učiněné v elektronické podobě doplnila do tří dnů předložením písemného podání shodného znění, které odevzdala k poštovní přepravě dne 7.1.2016, je třeba konstatovat, že podání v elektronické podobě bylo ve stanovené lhůtě doplněno a není důvod k němu nepřihlížet.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ust. § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, že odvolání dlužnice se neodmítá.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.).

V Olomouci dne 12. května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu