1 VSOL 604/2013-A-15
KSBR 30 INS 13000/2013 1 VSOL 604/2013-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Bystřice pod Hostýnem, Sídliště 1272, PSČ 768 61, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení, k odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6.6.2013, č.j. KSBR 30 INS 13000/2013-A-8

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6.6.2013, č.j. KSBR 30 INS 13000/2013-A-8 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uložil dlužníkovi podle ustanovení § 108 odst. 1, 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), aby ve lhůtě pěti dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. V odůvodnění uvedl, že dlužník ani přes výzvu soudu nedoplnil svůj návrh na povolení oddlužení, neboť nepředložil znalecký posudek na ocenění nemovitosti, která je předmětem zajištění ve prospěch věřitele M.C.K. REALITY a.s. Dlužník v návrhu sice uvedl, že se jedná o nezajištěného věřitele, ale soud z výpisu z katastru nemovitostí zjistil, že k této nemovitosti je ve prospěch oprávněného M.C.K. REALITY a.s. zřízeno exekutorské zástavní právo, a za této situace je podle ustanovení § 392 odst. 1 IZ ocenění nemovitosti a majetku, který je předmětem zajištění, povinnou přílohou návrhu na povolení oddlužení. Soud posoudil absenci znaleckého posudku jako nedostatek, pro který nelze v řízení pokračovat, a který povede k odmítnutí návrhu na povolení oddlužení dle ustanovení § 393 odst. 3 IZ a současně k rozhodnutí řešit úpadek dlužníka konkursem dle ustanovení § 396. Při řešení dlužníkova úpadku konkursem přitom činí minimální odměna insolvenčního správce 45.000 Kč bez DPH.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání, ve kterém namítal, že požadovaný znalecký posudek k výzvě soudu nepředložil, neboť nevlastní žádnou nemovitost. Vlastníkem nemovitosti na adrese Lesní 209, Prusinovice, PSČ 768 42 je paní Anna Dvořáková. Trval na tom, aby bylo rozhodnuto o jeho úpadku a o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené rozhodnutí soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužník se insolvenčním návrhem ze dne 15.4.2013, doručeným soudu dne 9.5.2013, domáhal rozhodnutí o svém úpadku a navrhoval, aby byl řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře. Návrh podal na předepsaném formuláři a v kolonce 06 uvedl, že má 7 věřitelů, vůči kterým má 7 závazků ve výši celkem 91.623 Kč. V kolonce 18 uvedl šest nevykonatelných závazků, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění a v kolonce 20 uvedl jeden vykonatelný závazek, ze kterého rovněž nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění, a to vůči věřiteli M.C.K. REALITY a.s. se sídlem Kyšice, Nová 101, PSČ 273 51, IČ: 27363406 ve výši 28.204 Kč, který je předmětem výkonu rozhodnutí vedeného exekutorem Mgr. Pavla Enderem, se sídlem Ostrava, Nádražní 477/184, PSČ 702 00 pod sp. zn. 162 EX 183/12-20. V kolonce 16 (majetek, který není předmětem zajišťovacích práv) uvedl movité věci, a to převážně vybavení domácnosti a pod číslem položky 11 zde uvedl též pozemek o výměře 4923 m, orná půda, na LV č. 621 v katastru Prusinovice, který je toho času v nájmu družstva . Usnesením ze dne 20.5.2013, č.j. KSBR 30 INS 13000/2013-A-6, které bylo dlužníkovi doručeno dne 3.6.2013, byl dlužník vyzván, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení tohoto usnesení doplnil přílohy k insolvenčnímu návrhu a doplnil nebo opravil svůj návrh na povolení oddlužení ze dne 15.4.2013 takto: 1) k údajům uvedeným v bodě (kolonce) 11 návrhu předloží dlužník soudu výplatní pásky nebo jiné listiny osvědčující výši jeho příjmů za měsíc listopad a prosinec 2012; 2) předloží soudu znalecký posudek na ocenění nemovitostí uvedených v bodu (kolonce) 16 návrhu. Požadavek na předložení znaleckého posudku na ocenění nemovitosti (pozemku p. č. 11418-orná půda o výměře 4293 m, zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov, na LV č. 621, pro obec a katastrální území Prusinovice) odůvodnil citací ustanovení § 392 odst. 2 IZ. Současně dlužníka poučil, že nebude-li návrh na povolení oddlužení řádně doplněn a opraven nebo nebudou-li k němu připojeny zákonem požadované přílohy a v řízení o něm nebude možno pro tento nedostatek pokračovat (tj. věřitelé nebudou mít podklad pro rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka), soud návrh dle ustanovení § 393 odst. 3 IZ odmítne a současně dle ustanovení §396 IZ rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem. Na tuto výzvu dlužník reagoval podáním ze dne 2.6.2013, ve kterém uvedl, že zasílá chybějící výplatní pásky za měsíc listopad 2012 a prosinec 2012. Dále zde uvedl, že znalecký posudek nezasílá, protože nevlastní žádný majetek. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 108 odst. 1, odst. 2, věty první IZ insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, jestliže je to nutné ke krytí nákladů a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč.

Podle ustanovení § 398 IZ oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře (odstavec 1). Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v konkursu (odstavec 2). Při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu pěti let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. Tuto částku rozvrhne dlužník mezi nezajištěné věřitele podle poměru jejich pohledávek způsobem určeným v rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení oddlužení. Zajištění věřitelé se uspokojí z výtěžku zpeněžení zajištění; při tomto zpeněžení se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení zajištění konkursu (odstavec 3).

Podle ustanovení § 392 IZ k návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit a) seznam majetku a seznam závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve předložil, b) listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky, c) písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky (odstavec 1). V seznamu majetku dlužník kromě náležitostí uvedených v § 104 odst. 2 u každé položky tohoto seznamu uvede údaj o době pořízení majetku, o jeho pořizovací ceně a odhad obvyklé ceny majetku ke dni pořízení seznamu. Nejde-li o nemovitosti nebo o majetek, který slouží k zajištění, ocenění znalcem se nevyžaduje (odstavec 2).

Podle ustanovení § 393 IZ neobsahuje-li návrh na povolení oddlužení všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud usnesením vyzve osobu, která jej podala, k jeho opravě nebo doplnění v určené lhůtě, která nesmí být delší než 7 dnů. Současně ji poučí, jak má opravu nebo doplnění provést (odstavec 1). Podle odstavce 1 postupuje insolvenční soud i tehdy, nejsou-li k návrhu na povolení oddlužení připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti (odstavec 2). Návrh na povolení oddlužení insolvenční soud odmítne, není-li přes jeho výzvu řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo nejsou-li k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy anebo neobsahují-li tyto přílohy přes jeho výzvu stanovené náležitosti (odstavec 3).

Podle ustanovení § 396 odst. 1 IZ jestliže insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítne, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Odvolací soud z výpisu z katastru nemovitostí, vedeného Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov, na LV č. 621, pro obec a katastrální území Prusinovice zjistil, že dlužník je z jedné poloviny spoluvlastníkem pozemku p. č. 11418-orná půda, o výměře 4293 m , a že na jeho spoluvlastnickém podílu bylo zřízeno zástavní právo exekutorské ve prospěch oprávněného M.C.K. REALITY a.s., se sídlem Kyšice, Nová 110, PSČ 273 51, IČ: 27363406, a to na základě exekučního příkazu o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti vydaného soudním exekutorem Mgr. Pavlem Enderem se sídlem v Ostravě č.j. 162 EX 59/2012-16 ze dne 14.3.2012, č.j. 162 EX 183/2012-7 ze dne 4.9.2012 a č.j. 045 EX-669/2012-62 ze dne 17.6.2013. Do majetkové podstaty dlužníka tedy náleží majetek, který slouží k zajištění závazku zajištěného věřitele M.C.K. REALITY a.s., IČ: 27363406, a proto byl dlužník povinen k návrhu na povolení oddlužení připojit ocenění této nemovitosti. Vzhledem k tomu, že toto ocenění ani přes výzvu soudu nepředložil (neboť se mylně domníval, že je požadováno ocenění nemovitosti na adrese Prusinovice, Lesní 210, PSČ 768 42) a vytčené vady návrhu na povolení oddlužení neodstranil, bude-v souladu s poučením, kterého se mu dostalo ve výzvě k odstranění vad-jeho návrh na povolení oddlužení dle ustanovení § 393 odst. 3 IZ odmítnut a současně podle ustanovení § 396 IZ rozhodnuto o řešení jeho úpadku konkursem.

Uložení povinnosti zaplatit zálohu dlužníkovi, který podal insolvenční návrh, je odůvodněno zejména v případech, kdy dle předběžného závěru insolvenčního soudu bude úpadek dlužníka řešen konkursem a struktura dlužníkova majetku je taková, že po rozhodnutí o úpadku nebudou v majetkové podstatě dostatečné pohotové peněžní prostředky (v hotovosti nebo na účtu) k zajištění činnosti insolvenčního správce, případně ani není zřejmé, zda majetek dlužníka postačuje k úhradě nákladů konkursu. Je tomu tak proto, že v konkursu, na rozdíl od oddlužení plněním splátkového kalendáře jako v praxi převažující formy oddlužení, nejsou náklady

řízení hrazeny postupně, ale vznikají ve větší míře krátce po rozhodnutí o úpadku a hradí se právě z majetkové podstaty. Totéž platí při oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty.

Na základě údajů uvedených v insolvenčním návrhu lze dospět k závěru, že dlužník je v úpadku a s ohledem na shora uvedené je zřejmé, že jeho úpadek bude nutno řešit konkursem. Za těchto okolností je rovněž správný závěr soudu prvního stupně, že složení zálohy je třeba na krytí nákladů insolvenčního řízení, které vzniknou s prověřováním stavu dlužníkova majetku (§ 211 IZ), a s případným soupisem, s oceňováním a zpeněžováním tohoto majetku, jakož i nákladů na odměnu a další hotové výdaje insolvenčního správce, neboť správce bude k této své činnosti nutně potřebovat pohotové finanční prostředky, které ovšem dlužník v majetkové podstatě nemá, a proto prostředky na úhradu těchto nákladů nutno zajistit uložením povinnosti zaplatiti zálohu. Institut zálohy má především umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a překlenout tak nedostatek finančních prostředků bezprostředně po rozhodnutí o úpadku, a současně též poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno hradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ).

Rovněž uložení zálohy ve výší 50.000Kč považuje odvolací soud za důvodné, neboť podle ust. § 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb. (dále jen vyhláška ) činí při řešení dlužníkova úpadku konkursem minimální odměna insolvenčního správce 45.000 Kč bez DPH. Nutno zdůraznit, že odměna insolvenčního správce se určí úvahou soudu dle ust. § 5 vyhlášky, aniž by se použil § 1 odst. 5 vyhlášky o minimální odměně insolvenčního správce, jen v případě, že v průběhu řízení správce nezpeněží vůbec žádný majetek (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.9.2010, sp. zn. MSPH 77 INS 8029/2009, 29 NSČR 27/2010, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS pod č. 64/2011). V posuzované věci dlužník sám tvrdí, že vlastní rovněž nemovitý majetek (viz bod 16 insolvenčního návrhu), který bude v insolventním řízení zpeněžován, a navíc nelze vyloučit, že insolvenční správce při své činnosti zjistí majetek dlužníka, případně majetek dalších osob, který by z hlediska institutů neúčinnosti, odporovatelnosti a neplatnosti právních úkonů dlužníka mohl též náležet do majetkové podstaty dlužníka (§ 205 a násl. IZ). Výpočet odměny dle § 1 vyhlášky (včetně jeho odst. 5) se přitom uplatní též v případě, že majetek bude zpeněžován byť i v nepatrném rozsahu. Navíc ani při určení odměny insolvenčního správce dle ust. § 5 vyhlášky nelze předem vyloučit, že s ohledem na okolnosti případu bude přiměřená odměna správce určená insolvenčním soudem případně odpovídat minimální odměně insolvenčního správce dle § 1 odst. 5 vyhlášky nebo ji dokonce bude převyšovat (např. při větším počtu věřitelů a rozsáhlejší činnosti správce). Insolvenční správce má mimo to právo na úhradu hotových výdajů, jejichž výši nelze rovněž předem odhadnout (§ 7 vyhlášky) a je-li plátcem DPH náleží mu k odměně a náhradě hotových výdajů i částka odpovídající této dani (§ 38 odst. 1 IZ).

S ohledem na shora uvedené odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně je věcně správné dle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 22. srpna 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu