1 VSOL 596/2013-A-12
KSBR 24 INS 4685/2013 1 VSOL 596/2013-A-12

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Bojkovice, Tovární 1020, PSČ 687 71, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení, k odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29.5.2013, č.j. KSBR 24 INS 4685/2013-A-6,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29.5.2013, č.j. KSBR 24 INS 4685/2013-A-6 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), insolvenční řízení zastavil. V odůvodnění uvedl, že usnesením ze dne 11.3.2013, č.j. KSBR 24 INS 4685/2012-A-4 dlužníkovi uložil, aby ve lhůtě pěti dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč a současně dlužníka poučil o možnosti zastavení insolvenčního řízení v případě nezaplacení zálohy ve stanovené lhůtě. Na toto rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 10.4.2013, dlužník nereagoval a zálohu nezaplatil.

Proti shora citovanému rozhodnutí podal dlužník odvolání, ve kterém uvedl, že je po těžké autonehodě, pobírá pouze invalidní důchod ve výši 11.393 Kč, a tudíž nemůže tak vysokou zálohu zaplatit.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že návrhem doručeným soudu dne 21.2.2013 se dlužník domáhal rozhodnutí o svém úpadku a navrhoval aby byl řešen oddlužením. Insolvenční soud usnesením ze dne 11.3.2013, č.j. KSBR 24 INS 4685/2012-A-4 dlužníkovi uložil, aby ve lhůtě pěti dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč a současně dlužníka poučil o možnosti zastavení insolvenčního řízení v případě nezaplacení zálohy ve stanovené lhůtě. Na toto rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 10.4.2013, dlužník nereagoval a zálohu nezaplatil. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným rozhodnutím.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c) IZ) dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ustanovení § 108 odst. 3 IZ, nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V přezkoumávané věci není pochyb o tom, že rozhodnutí o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč nabylo právní moci, a proto v rámci tohoto odvolacího řízení, jehož předmětem je projednání odvolání proti rozhodnutí o zastavení řízení z důvodu nezaplacení zálohy, již nelze přezkoumávat podmínky pro uložení povinnosti zaplatit zálohu. Insolvenční zákon ponechává na vůli insolvenčního soudu, zda z důvodu nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení toto řízení zastaví nebo přikročí k vymáhání zálohy. Toto rozhodnutí zákonodárce ponechal na úvaze insolvenčního soudu, což vyjádřil použitím termínu může , takže odvolacímu soudu nepřísluší zvolený postup insolvenčního soudu přezkoumávat.

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se

odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 23. července 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu