1 VSOL 593/2015-B-54
KSBR 31 INS 9044/2009 1 VSOL 593/2015-B-54

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka Romana anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Kosmova 310/9, PSČ 612 00, o splnění oddlužení, o odvolání insolvenční správkyně Mgr. Bohdany Šocové, se sídlem Olomouc, Palackého 641/11, PSČ 779 00, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25.3.2015, č. j. KSBR 31 INS 9044/2009-B-48,

tak to :

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku II. v části, v níž byla insolvenční správkyni určena za dobu od povolení oddlužení do jeho schválení náhrada DPH z odměny ve výši 450 Kč a z hotových výdajů ve výši 90 Kč a v části, v níž bylo uloženo dlužníkovi, aby insolvenční správkyni zaplatil částku 3.240 Kč, m ě n í tak, že insolvenční správkyni se určuje za dobu od povolení oddlužení do jeho schválení náhrada DPH z odměny ve výši 472,50 Kč a z hotových výdajů ve výši 94,50 Kč a dlužníkovi se ukládá, aby insolvenční správkyni zaplatil částku ve výši 3.267 Kč do 15 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 413 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ), vzal na vědomí splnění oddlužení dlužníka Romana anonymizovano (výrok I.), dle ustanovení § 38 odst. 1 IZ určil odměnu insolvenční správkyně Mgr. Bohdany Šocové za dobu od povolení oddlužení do jeho schválení ve výši 2.250 Kč s náhradou DPH ve výši 450 Kč a schválil její hotové výdaje ve výši 450 Kč s náhradou DPH ve výši 90 Kč; a uložil dlužníkovi, aby částku ve výši 3.240 Kč uhradil insolvenční správkyni nejpozději do 15 dnů od právní moci tohoto usnesení (výrok II.), určil odměnu insolvenční správkyně Mgr. Bohdany Šocové za dobu od schválení oddlužení do jeho splnění ve výši 45.000 Kč s náhradou DPH ve výši 9.202,50 Kč a schválil její hotové výdaje ve výši 9.000 Kč s náhradou DPH ve výši 1.840,50 Kč s tím, že určenou odměnou a schválené hotové výdaje včetně náhrady DPH uspokojil v průběhu výkonu funkce insolvenční správkyně z prostředků dlužníka (výrok III.), insolvenční správkyni Mgr. Bohdanu Šocovou zprostil výkonu funkce (výrok IV.) a vyslovil, že účinky rozhodnutí nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok V.).

Výrok II. usnesení soud prvního stupně odůvodnil ustanovením § 38 odst. 1 IZ a ustanovením § 3 písm. b), § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do 31.12.2013, s tím, že dlužník plnil splátkový kalendář od dubna 2010 do března 2015 a insolvenční správkyni tak náleží za 60 kalendářních měsíců trvání účinků schváleného oddlužení odměna ve výši 45.000 Kč a paušální náhrada hotových výdajů ve výši 9.000 Kč s náhradou DPH ve výši 20 % za 33 měsíců a ve výši 21 % za 27 měsíců, celkem tedy částka 65.043 Kč. Vzhledem k tomu, že odměna, paušální náhrada hotových výdajů a náhrada za DPH byly kryty až od měsíce dubna 2010 a nelze požadovat, aby insolvenční správkyně kryla ze svých prostředků náklady vzniklé od jejího ustanovení do funkce do data účinků schváleného oddlužení, je dlužník povinen správkyni zaplatit i tyto nároky. Jedná se o odměnu a náhradu hotových výdajů za období leden až březen 2010. V tomto období platila sazba DPH ve výši 20 %, a proto soud prvního stupně přiznal správkyni náhradu této daně jen v této sazbě. K úhradě odměny, náhrady hotových výdajů a náhrady DPH za období leden 2010 až březen 2010 zavázal dlužníka, který musí mít pro účely případného osvobození od placení pohledávek vyrovnány všechny své pohledávky za majetkovou podstatou, tedy i odměnu a hotové výdaje insolvenční správkyně.

Proti výroku II. usnesení v části, v níž byla insolvenční správkyni určena za dobu od povolení oddlužení do jeho schválení náhrada DPH z odměny ve výši 450 Kč a z hotových výdajů ve výši 90 Kč a v části, v níž bylo dlužníkovi uloženo, aby insolvenční správkyni zaplatil částku 3.240 Kč, podala insolvenční správkyně odvolání. Správkyně namítala, že o odměnu a náhradu hotových výdajů za období od povolení oddlužení do rozhodnutí o schválení oddlužení požádala až ve zprávě ze dne 18.3.2015, na úhradu této odměny a hotových výdajů ji nebyly poskytovány zálohy, a proto jí měla být z této odměny a hotových výdajů přiznaná náhrada DPH ve výši 21 %. Argumentovala ustanovením § 21 odst. 1, odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, s tím, že insolvenční správce má nárok na daň z přidané hodnoty v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ke dni nabytí právní moci usnesení o schválení odměny a hotových výdajů, tj. v posuzovaném případě v sazbě 21 %. Navrhla, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně ve výroku II. změnil tak, že jí náleží za dobu od povolení oddlužení do jeho schválení náhrada DPH z odměny ve výši 472,50 Kč a z hotovým výdajům ve výši 94,50 Kč a dlužník je povinen jí zaplatit celkem částku 3.267 Kč.

Vyjádření k odvolání nebylo podáno. S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je v posuzované věci občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v napadeném rozsahu, tj. ve výroku II. v části, v níž byla insolvenční správkyni přiznána za dobu od povolení oddlužení do jeho schválení náhrada DPH z odměny ve výši 450 Kč a z hotových výdajů ve výši 90 Kč a v části, v níž bylo uloženo dlužníkovi, aby insolvenční správkyni zaplatil částku 3.240 Kč, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 16.12.2009. Soud prvního stupně usnesením ze dne 12.1.2010, č. j. KSBR 31 INS 9044/2009-A-7, rozhodl o úpadku dlužníka Romana anonymizovano , dlužníku povolil oddlužení, insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Bohdanu Slezákovou (nyní Šocovou) a usnesením ze dne 17.3.2010, č. j. KSBR 31 INS 9044/2009-B-7, schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře a dlužníkovi uložil, aby správkyni platil po dobu účinků oddlužení ke každému prvnímu dni v měsíci částku 1.080 Kč představující odměnu a náhradu hotových výdajů včetně DPH. Usnesení o schválení oddlužení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 17.3.2010. Z obsahu spisu se dále podává, že insolvenční správkyně je plátkyní DPH. Podáním doručeným soudu dne 18.3.2015 insolvenční správkyně oznámila, že dlužník splnil oddlužení plněním splátkového kalendáře tak, že uspokojil nezajištěné věřitele v rozsahu 44,43 % jejich zjištěných pohledávek, v období od dubna 2010 do března 2015 uhradil pohledávky za majetkovou podstatou včetně odměny, náhrady hotových výdajů insolvenční správkyně a DPH ve výši 65.043 Kč. Insolvenční správkyně vyúčtovala odměnu a hotové výdaje za období od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení, tj. za období od 13.1.2010 do 17.3.2010-odměnu ve výši 2.250 Kč (3 x 750 Kč) a hotové výdaje ve výši 450 Kč (3 x 150 Kč) a k tomu 21% DPH ve výši 567 Kč, tj. celkem částku 3.267 Kč s tím, že na této částce nebylo dosud ničeho zaplaceno. Na tomto základě soud prvního stupně ve věci rozhodl odvoláním napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 38 IZ, insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.

Odvolací soud po posouzení námitek odvolatelky uzavírá, že soud prvního stupně pochybil, pokud jí přiznal z odměny a náhrady hotových výdajů za období od povolení oddlužení do schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře náhradu za DPH toliko v sazbě 20 %, a nikoliv v aktuálně platné sazbě 21 %.

Odvolací soud poukazuje na závěry rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ve věci sp. zn. 29 Cdo 1081/2007 (které je veřejnosti přístupné na webových stránkách Nejvyššího soudu ČR), v němž Nejvyšší soud ČR odkazuje na pokyn Ministerstva financí z roku 2003 (metodický pokyn Ministerstva financí ze dne 17.4.2003, číslo D-247), podle něhož je plátce povinen daň z přidané hodnoty přiznat ke dni zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, podle toho, který den nastane dříve s tím, že dnem poskytnutí služby je den právní moci usnesení o schválení konečné zprávy, a není-li konečná zpráva, den právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu. Dle názoru odvolacího soudu jsou závěry vyplývající z tohoto rozhodnutí použitelné i v poměrech insolvenčního řízení. Lze tedy uzavřít, že v posuzované věci se za den uskutečnění zdanitelného plnění ve vztahu k odměně a hotovým výdajům insolvenční správkyně za období od povolení oddlužení do schválení oddlužení považuje den právní moci rozhodnutí o vzetí splnění oddlužení na vědomí, tj. den 25.3.2015. K tomuto datu činila sazba DPH 21 % a insolvenční správkyni proto náleží za dobu od povolení oddlužení do schválení oddlužení 21% DPH z odměny v částce 472,50 Kč a z hotových výdajů v částce 94,50 Kč. Celkem je dlužník povinen za toto období zaplatit insolvenční správkyni na odměně, náhradě hotových výdajů a náhradě za 21% DPH částku 3.267 Kč.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně v napadeném výroku II. dle ustanovení § 220 odst. 1 o. s. ř. změnil tak, že se insolvenční správkyni určuje za dobu od povolení oddlužení do jeho schválení náhrada DPH z odměny ve výši 472,50 Kč a z hotových výdajů ve výši 94,50 Kč a dlužníkovi se ukládá, aby insolvenční správkyni zaplatil částku 3.267 Kč do 15 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučen í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 o. s. ř.).

V Olomouci dne 26.listopadu 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu