1 VSOL 592/2013-A-22
KSOS 39 INS 30758/2012 1 VSOL 592/2013-A-22

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Renaty anonymizovano , anonymizovano , bytem Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, PSČ 744 01, o insolvenčním návrhu dlužnice spojeném s návrhem na povolení oddlužení, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.1.2013, č.j. KSOS 39 INS 30758/2012-A-9,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že insolvenční návrh dlužnice se n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), odmítl insolvenční návrh dlužnice.

V odůvodnění rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že dne 6.12.2012 byl doručen soudu prvního stupně insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení, který měl vady spočívající v nedostatku příloh insolvenčního návrhu, a proto vyzval dlužnici usnesením ze dne 18.12.2012, č.j. KSOS 39 INS

30758/2012-A-3, k doplnění insolvenčního návrhu mimo jiné o seznam závazků a o seznam majetku. K doplnění návrhu určil dlužnici lhůtu 7 dnů a poučil dlužnici o následcích pro případ, že insolvenční návrh nedoplní. Soud prvního stupně konstatoval, že dlužnice usnesení převzala dne 21.12.2012, opakovaně žádala o prodloužení lhůty k doplnění insolvenčního návrhu (naposled do dne 14.1.2013), insolvenční návrh však nedoplnila. Soud prvního stupně odkázal na ustanovení § 104 odst. 1, odst. 4 IZ a uvedl, že dlužnice přes výzvu nedoplnila insolvenční návrh o požadované přílohy (seznam závazků a seznam majetku) obsahující náležitosti dle insolvenčního zákona, a proto insolvenční návrh dlužnice odmítl.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání, které blíže neodůvodnila.

Podle § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice je důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným soudu prvního stupně dne 6.12.2012 se dlužnice domáhala rozhodnutí o svém úpadku a jeho řešení oddlužením ve formě plnění splátkového kalendáře. Dlužnice uvedla, že má několik věřitelů, vůči nimž má závazky v celkové výši 1.100.000 Kč déle než tři měsíce po splatnosti, které není schopna zaplatit, neboť nemá hodnotnější majetek, pobírá pouze mzdu ve výši 10.700 Kč čistého měsíčně, zdravotní důchod ve výši 3.670 Kč měsíčně a sociální dávku ve výši 4.400 Kč měsíčně, přičemž má výdaje na živobytí (bydlení a stravu) 13.300 Kč měsíčně. V návrhu dlužnice označila dva nezajištěné nevykonatelné peněžité závazky vůči dvěma věřitelům a osm peněžitých nezajištěných vykonatelných závazků vůči osmi věřitelům. U žádného závazku dlužnice neuvedla splatnost, u vykonatelných závazků označila pouze spisovou značku rozhodnutí, aniž by bylo uvedeno, jakým orgánem a jaké rozhodnutí bylo vydáno a kdy bylo rozhodnuto. Seznam závazků ani seznam majetku dlužnice k návrhu nepřipojila. Soud prvního stupně vyzval dlužnici usnesením ze dne 18.12.2012, č.j. KSOS 39 INS 30758/2012-A-3, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení doplnila insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení mimo jiné o seznam závazků a o seznam majetku s podrobným poučením o náležitosti těchto seznamů a s poučením o tom, že nebude-li návrh o tyto seznamy doplněn, soud jej dle ustanovení § 128 odst. 2 IZ odmítne. Usnesení bylo dlužnici doručeno dne 21.12.2012. Dlužnice opakovaně žádala o prodloužení lhůty k předložení seznamů, naposledy do 14.1.2013. Elektronickým podáním bez uznávaného elektronického podpisu doručeným soudu prvního stupně dne 18.1.2013 dlužnice zaslala soudu prvního stupně seznam závazků a elektronickým podáním bez zaručeného elektronického podpisu doručeným soudu prvního stupně dne 19.1.2013 dlužnice zaslala soudu prvního stupně seznam majetku. Dne 22.1.2013, tj. v den vydání napadeného rozhodnutí, dlužnice doručila prostřednictvím pošty soudu prvního stupně seznam závazků a seznam majetku, oba opatřené podpisem dlužnice s prohlášeními, že seznamy jsou správné a úplné. V seznamu závazků dlužnice označila 10 věřitelů obchodní firmou, sídlem a identifikačním číslem, uvedla právní důvod vzniku závazku, výši jednotlivých závazků a jejich splatnost (splatnost všech závazků nastala nejpozději v roce 2010).

Podle ustanovení § 103 odst. 3, věty druhé IZ, insolvenční navrhovatel je povinen k insolvenčnímu návrhu připojit předepsané přílohy a listinné důkazy, kterých se dovolává; přílohy a listiny však nejsou součástí insolvenčního návrhu.

Podle ustanovení § 104 odst. 1, odst. 2, odst. 3 a odst. 4 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí. V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké, nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč. Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Podle § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Po zhodnocení obsahu spisu odvolací soud uzavírá, že závěr soudu prvního stupně o tom, že dlužnice přes výzvu soudu zrealizovanou usnesením ze dne 18.12.2012, č.j. KSOS 39 INS 30758/2012-A-3, nepředložila seznam závazků a seznam majetku se zákonem stanovenými náležitostmi, není správný. Dlužnice soudu prvního stupně dne 22.1.2013 (v den vydání napadeného usnesení) předložila seznam závazků i seznam majetku obsahující náležitosti dle ustanovení § 104 odst. 2, odst. 3 a odst. 4, věta druhá a třetí IZ, čímž vady insolvenčního návrhu spočívající v nedostatku povinných příloh odstranila. Podmínky pro odmítnutí insolvenčního návrhu dlužnice dle ust. § 128 odst. 2 IZ tedy ke dni vydání odvoláním napadeného usnesení nebyly splněny.

Nad rámec odvolací soud uvádí, že původně nebyl řádný ani samotný insolvenční návrh dlužnice, neboť neobsahoval rozhodující skutečnosti, z nichž by bylo možné uzavřít, že se dlužnice nachází v úpadku z důvodu platební neschopnosti (§ 103 odst. 2, § 3 odst. 1, odst. 2 IZ), když dlužnice netvrdila splatnost žádného z uvedených závazků a nebylo tedy možné uzavřít, že závazky dlužnice jsou déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti (§ 3 odst. 1, písm. b) IZ) a absentovala rovněž tvrzení o platební neschopnosti dlužnice (§ 3 odst. 1, písm. c), odst. 2 IZ). Nicméně dlužnice tím, že předložila soudu prvního stupně povinnou přílohu-seznam závazků-obsahující veškeré náležitosti včetně údajů o splatnosti jednotlivých závazků, vady insolvenčního návrhu odstranila a nebyl proto nadále dán důvod ani pro postup podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně dle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, že se insolvenční návrh dlužnice neodmítá.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním

způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 23. července 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu