1 VSOL 580/2015-B-13
KSBR 27 INS 32244/2014 1 VSOL 580/2015-B-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenčním řízení ve věci dlužnice Lenky anonymizovano , anonymizovano , bytem Jaroslavice, Příční 566, PSČ 671 28, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 27 INS 32244/2014, o způsobu řešení úpadku, o odvolání dlužnice ze dne 11.5.2015 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8.4.2015, č.j. KSBR 27 INS 32244/2014-B-7,

t a k t o:

Odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8.4.2015, č.j. KSBR 27 INS 32244/2014-B-7, se o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ustanovení § 398 odst. 2, § 399 odst. 1, 402 odst. 5 a § 406 odst. 1, odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) schválil oddlužení dlužnice zpeněžením majetkové podstaty (výrok I.), ve smyslu ust. § 406 odst. 2 písm. a), b) IZ uvedl informaci o tom, že insolvenčním správcem je Ing. Tomáš Kučera (výrok II.) a označil majetek, který podle stavu ke dni vydání tohoto rozhodnutí náleží do majetkové podstaty (výrok III.), rozhodl, že odměna a náhrada hotových výdajů správce budou uspokojeny z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty (výrok IV.) a stanovil insolvenčnímu správci termíny k podávání zpráv (výrok V.).

V důvodech soud prvního stupně konstatoval, že usnesením ze dne 8.12.2014 č.j. KSBR 27 INS 32244/2014-A-6 rozhodl o úpadku dlužnice a povolil její oddlužení. Do řízení se přihlásili 2 věřitelé s celkovou výši přihlášených pohledávek 126.519,31 Kč, přihlášené pohledávky byly insolvenčním správcem na přezkumném jednání uznány a zjištěny. Na schůzi věřitelů, která se konala bezprostředně po ukončení přezkumného jednání, se nedostavil žádný z věřitelů. Podáním doručeným insolvenčnímu soudu 18.2.2015 předložil insolvenční správce soupis majetkové podstaty dlužnice. Soud proto rozhodl dle ust. § 402 odst. 5 IZ o schválení oddlužení dlužnice zpeněžením majetkové podstaty, s tím, že tímto rozhodnutím jsou vázáni jak věřitelé, tak dlužnice.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání. Namítala, že dne 10.3.2015 se konalo přezkumné jednání a schůze věřitelů, kde jí soud uložil, aby do 31.3.2015 předložila darovací smlouvu s tím, že v opačném případě bude její oddlužení řešeno zpeněžením majetkové podstaty. Mylně zaslala darovací smlouvu insolvenčnímu správci, a to již dne 20.3.2015. Proto, i když proti tomuto usnesení soudu prvního stupně není odvolání přípustné, žádá o změnu napadeného usnesení tak, že jí bude schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Podle ustanovení § 7 IZ platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 398 odst. 1 IZ oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře.

Podle ustanovení § 406 odst. 1 IZ, neshledá-li důvody k vydání rozhodnutí podle § 405 (pozn., to je k neschválení oddlužení), insolvenční soud oddlužení schválí. Schválením oddlužení jsou vázání jak dlužník, tak věřitelé, včetně věřitelů, kteří s oddlužením nesouhlasili nebo o něm nehlasovali.

Podle ustanovení § 406 odst. 4 IZ platí, že rozhodnutí o schválení oddlužení doručí insolvenční soud zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti tomuto rozhodnutí může podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 insolvenční soud nevyhověl. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval.

Podle ustanovení § 218, písm. b) o.s.ř., odvolací soud odmítne odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

V přezkoumávaném případě se ze spisu soudu prvního stupně podává, že dlužnice se svým insolvenčním návrhem (doručeným soudu 28.11.2014), který spojila s návrhem na povolení oddlužení, domáhala zjištění svého úpadku a jeho řešení oddlužením, přičemž navrhovala, aby její oddlužení bylo podrobeno režimu splátkového kalendáře (§ 406 odst. 3 IZ). Soud prvního stupně usnesením ze dne 8.12.2014, č.j. č.j. KSBR 27 INS 32244/2014-A-6 rozhodl o úpadku dlužnice, povolil její oddlužení a insolvenčním správcem ustanovil Ing. Tomáše Kučeru. Podáním doručeným soudu 18.2.2015, předložil insolvenční správce svou zprávu, soupis majetkové podstaty, v němž specifikoval nemovitý majetek dlužnice (jak je uveden ve výroku III. napadeného usnesení), dále uvedl současné příjmy dlužnice (z rodičovského příspěvku ve výši 7.600 Kč a z darovací smlouvy 2.000 Kč), předložil též seznam přihlášených věřitelů, dle něhož se do řízení přihlásili dva věřitelé s celkovou výši přihlášených pohledávek 126.519,31 Kč. V této zprávě správce provedl předběžný propočet uspokojení věřitelů, dle něhož v rámci oddlužení splátkovým kalendářem by byli věřitelé z příjmů dlužnice uspokojeni v rozsahu 43,20 %, zatímco při zpeněžení nemovitého majetku dlužnice v rozsahu 183,31 % (tedy 100 %). Na přezkumném jednání dne 10.3.2015 byly přezkoumány a zjištěny pohledávky obou věřitelů, schůze věřitelů, která se konala bezprostředně po ukončení přezkumného jednání, se nezúčastnil žádný věřitel, proto nemohlo být o způsobu oddlužení věřiteli hlasováno (§ 402 IZ). Soud dlužnici poučil, že bude rozhodnuto o schválení jejího oddlužení splátkovým kalendářem za předpokladu, že do 31.3.2015 předloží novou darovací smlouvu s tím, že pokud se tak nestane, bude rozhodnuto o způsobu oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Jelikož nová darovací smlouva nebyla do 31.3.2015 soudu dlužnicí doručena, na to vydal dne 8.4.2015 soud prvního stupně nyní odvoláním napadené usnesení. Po jeho vydání až podáním ze dne 28.4.2015 správce soudu sdělil a doložil, že dlužnice mu zaslala novou darovací smlouvu již dne 20.3.2015 (pozn. s úředně ověřenými podpisy, dle níž byl dar z původní darované částky 2.000 Kč, dárcem Ivanem Biro navýšen na 3.200 Kč) a rovněž žádal soud o změnu napadeného usnesení na oddlužení splátkovým kalendářem.

Přes všechna shora uvedená zjištění odvolací soud uzavírá, že dlužnice k podání odvolání proti napadenému usnesení není subjektivně legitimována, neboť v daném případě, kdy bylo schváleno její oddlužení (byť nikoliv ve formě, kterou preferovala) insolvenční zákon odvolání dlužnice nepřipouští (viz shora citované ustanovení § 406 odst. 4 IZ). Odvolání dlužníka proti schválení oddlužení je dle tohoto ustanovení přípustné pouze v případě, pokud insolvenční soud schválil oddlužení dlužníka formou splátkového kalendáře, aniž však vyhověl žádosti dlužníka o stanovení jiné výše měsíčních splátek (k tomu viz ust. § 398 odst. 3, odst. 4 IZ), což ovšem není projednávaný případ.

V tomto směru odvolací soud rovněž odkazuje na usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.1.2014, sen. zn. 29 NSČR 91/2013 (dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu, zveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS pod publikačním číslem R 47/2014), v němž Nejvyšší soud formuloval závěr, že podáním návrhu na povolení oddlužení dlužník dává najevo, že souhlasí s oddlužením jedním ze dvou zákonem stanovených způsobů, o čemž rozhodují věřitelé (§ 402 odst. 3 insolvenčního zákona) a nepřijmou-li rozhodnutí, pak insolvenční soud (§ 402 odst. 5 a § 406 odst. 1 insolvenčního zákona). To, že dlužník upřednostňuje oddlužení plněním splátkového kalendáře před oddlužením zpeněžením majetkové podstaty, které zvolili věřitelé (respektive insolvenční soud), jeho právo podat odvolání proti usnesení o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty nezakládá .

S ohledem na shora uvedené proto odvolací soud podle ust. § 218, písm. b) o.s.ř. odvolání dlužnice proti napadenému usnesení odmítl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. e) ve spojení s ust. § 229 odst. 4 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 74, § 75 IZ).

V Olomouci dne 24. září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu