1 VSOL 574/2015-B-23
KSBR 29 INS 20274/2014 1 VSOL 574/2015-B-23

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka Tomáše anonymizovano , anonymizovano , bytem Oslavany, Skalky 333/9, PSČ 664 12, IČ: 62119800, o neschválení oddlužení a o prohlášení konkursu, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13.4.2015, č.j. KSBR 29 INS 20274/2014-B-14,

tak to :

Odvolání dlužníka se o d m í t á .

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ust. § 42 odst. 2 o.s.ř. rozhodl, že k odvolání dlužníka doručenému soudu dne 2.4.2015 proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 11.3.2015, č.j. KSBR 29 INS 20274/2014-B-9, se nepřihlíží, neboť dlužník odvolání učinil elektronicky z e-mailové schránky TomasSamlik@seznam.cz, aniž by však odvolání opatřil uznávaným elektronickým podpisem a toto svoje elektronické podání nedoplnil ve lhůtě tří dnů předložením jeho originálu ani předložením písemného podání shodného znění. Lhůta k doplnění odvolání přitom dlužníku uplynula dne 7.4.2015.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, v němž uvedl, že odvolání zaslal soudu písemnou formou dne 4.4.2015 a neví, proč soudu nebylo doručeno.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 24.7.2014 insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení. Soud prvního stupně usnesením ze dne 7.1.2015, č.j. KSBR 29 INS 20274/2014-A-15, rozhodl o úpadku dlužníka Tomáše anonymizovano a dlužníku povolil řešení úpadku oddlužením a usnesením ze dne 11.3.2015, č.j. KSBR 29 INS 20274/2014-B-9, neschválil oddlužení dlužníka a rozhodl, že úpadek dlužníka bude řešen konkursem s tím, že konkurs bude veden jako nepatrný. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 23.3.2015. Dne 2.4.2015 bylo soudu prvního stupně doručeno z e-mailové adresy TomasSamlik@seznam.cz odvolání dlužníka proti usnesení o neschválení oddlužení a o prohlášení konkursu, které nebylo opatřeno uznávaným elektronickým podpisem a nebylo dosud doplněno předložením jeho originálu ani předložením písemného podání shodného znění. Na tomto základě soud prvního stupně rozhodl ve věci odvoláním napadeným usnesením. S ohledem na obsah odvolání dlužníka soud prvního stupně vyzval dlužníka usnesením ze dne 4.5.2015, č.j. KSBR 29 INS 20274/2014-B-16, aby ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení usnesení doplnil své odvolání tak, že doloží podací lístek nebo jiné listiny dokládající odeslání jeho odvolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11.3.2015, č.j. KSBR 29 INS 20274/2014-B-9, v listinné podobě dne 4.4.2015, má-li tyto listiny k dispozici. Na tuto výzvu dlužník reagoval podáním doručeným soudu dne 18.5.2015 tak, že odvolání posílal prostřednictvím pošty, nikoliv však doporučeně, a proto nemůže doložit podací lístek.

Podle ustanovení § 42 odst. 1 o.s.ř., podání je možno učinit písemně. Písemné podání se činí v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě nebo telefaxem.

Podle ustanovení § 42 odst. 2 o.s.ř., písemné podání obsahující návrh ve věci samé učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě je třeba nejpozději do tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží. Stanoví-li to předseda senátu, je účastník povinen soudu předložit originál (písemné podání shodného znění) i jiných podání učiněných telefaxem.

Podle ustanovení § 42 odst. 3 o.s.ř., v případě podání v elektronické podobě podepsaného uznávaným elektronickým podpisem nebo podání v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu se nevyžaduje doplnění podání předložením jeho originálu podle odstavce 2.

Podle ustanovení § 201 o.s.ř., účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle ustanovení § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř., odvolání není přípustné proti usnesení, jímž se upravuje vedení řízení.

Podle ustanovení § 218 písm. c) o.s.ř., odvolací soud odmítne odvolání, které směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné.

Odvolací soud dospěl k závěru, že odvolání dlužníka směřující proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13.4.2015, č.j. KSBR 29 INS 20274/2014-B-14, jímž soud prvního stupně vyslovil, že se k odvolání dlužníka doručenému soudu dne 2.4.2015 nepřihlíží, není přípustné.

Napadeným usnesením soud prvního stupně toliko deklaroval, že nastala situace předpokládaná v ustanovení § 42 odst. 2 věta druhá o.s.ř., tj. že se k odvolání dlužníka doručenému soudu dne 2.4.2015 nepřihlíží, neboť dlužník toto své elektronické podání, které nebylo opatřeno uznávaným elektronickým podpisem a nebylo ani doručeno z datové schránky dlužníka, nedoplnil ve lhůtě tří dnů předložením jeho originálu ani předložením písemného podání shodného znění. Účinek předpokládaný ustanovením § 42 odst. 2 větou druhou o.s.ř. nastává ze zákona, aniž by bylo třeba o této skutečnosti vydávat rozhodnutí a soud prvního stupně tudíž napadeným usnesením toliko konstatoval stav, který nastal ze zákona. Svou povahou se jedná o usnesení, jímž se upravuje vedení řízení, proti němuž není dle ust. § 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř. odvolání přípustné.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud odvolání dlužníka směřující proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13.4.2015, č.j. KSBR 29 INS 20274/2014-B-14, jako nepřípustné dle ust. § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, 229 odst. 4 o.s.ř.).

V Olomouci dne 24.listopadu 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu