1 VSOL 567/2015-B-34
KSOL 16 INS 27679/2012 1 VSOL 567/2015-B-34

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Ivany anonymizovano , anonymizovano , bytem Medelská 125, 783 91 Uničov, adresa pro doručování: Hrubého 704, 783 91 Uničov, o rozvrhu výtěžku majetkové podstaty, o odvolání věřitele č. 4 Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, územní pracoviště v Olomouci, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc, IČO 72080043, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 28.4.2015, KSOL 16 INS 27679/2012-B-24,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně rozvrhl čistý výtěžek zpeněžené majetkové podstaty mezi věřitele č. 1-5 (výrok I.), uložil insolvenčnímu správci splnit rozvrhové usnesení do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení (výrok II.) a vyzval věřitele, aby bez zbytečného odkladu sdělili insolvenčnímu správci číslo účtu, na který jim má být částka z rozvrhu vyplacena (výrok III.).

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel č. 4 Finanční úřad pro Olomoucký kraj včas odvolání, které vzal zpět podáním ze dne 23.6.2015, doručeným soudu téhož dne.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Vzhledem k tomu, že odvolání bylo vzato zpět dříve, než o něm bylo odvolacím soudem rozhodnuto, odvolací soud podle shora citovaného ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. e/ o.s.ř.).

V Olomouci dne 21. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu