1 VSOL 56/2018-B-133
č. j. KSOS 33 INS 4555/2012 1 VSOL 56/2018-B-133

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Táni Šimečkové a JUDr. Karly Trávníčkové v insolvenční věci

dlužnice: Andrea anonymizovano , anonymizovano bytem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice korespondenční adresa: Mošnov 23, 742 51 Mošnov zastoupena obecnou zmocněnkyní Jarmilou anonymizovano , anonymizovano bytem Vrchlického 639/8, 741 01 Nový Jičín

o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 7. 2017, č. j. KSOS 33 INS 4555/2012-B-105

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

1. Soud prvního stupně shora označeným usnesením zrušil konkurs dlužnice Andrey anonymizovano z důvodu nepostačujícího majetku (výrok I.) určil odměnu a hotové výdaje insolvenční správkyně Mgr. Evy Budínová v celkové výši 64.300,37 Kč včetně DPH (výrok II.) s tím, že v rozsahu částky 3.559,37 Kč bude odměna insolvenčního správce hrazena státem z prostředků Krajského soudu v Ostravě (výrok III.). Rozhodnutí odůvodnil tím, že o zrušení konkursu pro nedostačující majetek rozhodl dle § 308 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále I.Z.) neboť majetkovou podstatu tvoří jen peněžní částka 10.692 Kč. Protože z podstaty bylo možno uhradit toliko část odměny, uhradí zbytek odměny insolvenčnímu správci stát, s tím, že správce využije částku 10.692 Kč na úhradu odměny.

2. Proti tomuto rozhodnutí podala dlužnice dne 15. 8. 2017 elektronicky blanketní odvolání. Toto odvolání doplnila písemně shodným odvoláním, které podala na poštu dne 18.8.2017 a které bylo za dlužnici podepsáno Jarmilou anonymizovano na základě plné moci , kterou však nepřipojila. isir.justi ce.cz

3. Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

4. Odvolací soud, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. b) I.Z.) dospěl k závěru, že pro absenci podmínek řízení je nutno odvolací řízení zastavit.

5. Usnesením ze dne 3. 9. 2017 č. d. B-110 soud prvního stupně vyzval dlužnici, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení odstranila vady odvolání doručeného soudu prvního stupně dne 18. 8. 2017 a výzvu doručil dlužnici dne 12. 9. 2017.

6. Dne 28. 10. 2017 č. d. B-117 soud prvního stupně vyzval dlužnici i označenou zástupkyni Jarmilu anonymizovano , aby ve lhůtě sedmi dnů doložily plnou moc, kterou dlužnice zmocnila Jarmilu anonymizovano k podání odvolání proti usnesení o zrušení konkursu s tím, že nebude-li plná moc doložena, bude mít soud za to, že dlužnice zastoupena není. Tuto výzvu doručil pouze dlužnici dne 13. 11. 2017.

7. Poté, co soud prvního stupně předložil spis odvolacímu soudu k rozhodnutí o odvolání dlužnice, odvolací soud udělil závazný pokyn, že soud prvního stupně je povinen vyzvat dlužnici i označenou obecnou zmocněnkyni k doložení plné moci k podání odvolání proti usnesení o zrušení konkursu, která bude obsahovat poučení o následcích absence plné moci, kterým je v souladu s ust. § 104 odst. 1 o.s.ř. zastavení odvolacího řízení. Bude-li plná moc udělená obecné zmocněnkyni předložena, vyzve soud prvního stupně obecnou zmocněnkyni dlužnice k odstranění vad odvolání doručeného soudu dne 21. 8. 2017 č. d. B-107 v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 205 odst. 1, 2 o.s.ř. s poučením o následcích neodstranění vad odvolání, kterým je v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 o.s.ř. odmítnutí odvolání.

8. Soud prvního stupně vyzval dne 13. 2. 2018 č. d. B-129 dlužnici i obecnou zmocněnkyni, aby odstranily nedostatek podmínky odvolacího řízení tak, že doloží plnou moc udělenou zmocněnkyni. Výzvu doručil dlužnici dne 20. 2. 2018 a zmocněnkyni Jarmile Palacké dne 20. 2. 2018. Ve výzvě poučil dlužnici i její zmocněnkyni, že po marném uplynutí stanovené lhůty bude věc předložena Vrchnímu soudu v Olomouci jako soudu odvolacímu k dalšímu rozhodnutí, nebude-li plná moc doložena, odvolací soud odvolací řízení zastaví. Na tuto výzvu dlužnice ani označená obecná zmocněnkyně Jarmila Palacká nereagovaly.

9. Podle ustanovení § 42 odst. 2 o.s.ř. písemné podání obsahující návrh ve věci samé učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě je třeba nejpozději do 3 dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží. Stanoví-li to předseda senátu, je účastník povinen soudu předložit originál (písemné podání shodného znění) i jiných podání učiněných telefaxem.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

10. Podle ustanovení § 32 odst. 1 o. s. ř. každý, kdo v řízení vystupuje jako zástupce účastníka, popřípadě jako jeho další zástupce, musí své oprávnění doložit již při prvním úkonu, který ve věci učinil.

11. Podle ustanovení § 50b odst. 1 o.s.ř. má-li účastník zástupce, doručuje se pouze zástupci, nestanoví-li zákon jinak.

12. Podle ustanovení § 50b odst. 2 o.s.ř. má-li účastník zástupce s procesní plnou mocí, nařídí předseda senátu doručení písemnosti (elektronického dokumentu) jen tomuto zástupci, nestanoví-li zákon jinak.

13. Podle ustanovení § 50b odst. 3 o.s.ř. udělil-li účastník plnou moc pouze pro určité úkony, nařídí předseda senátu doručení písemnosti (elektronického dokumentu) pouze jeho zástupci, jen jestliže ho k tomu plná moc výslovně opravňuje, nestanoví-li zákon jinak.

14. Podle ustanovení § 50b odst. 4 o.s.ř. písemnost se doručuje rovněž účastníku, a) má-li se účastník osobně dostavit k výslechu nebo jinému úkonu soudu nebo má-li něco jiného v řízení osobně vykonat, b) je-li účastník zastoupen zákonným zástupcem podle § 23, c) jde-li o doručení usnesení o ustanovení opatrovníka podle § 29; usnesení o ustanovení opatrovníka účastníku, jehož pobyt není znám, účastníku, jemuž se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, neznámým dědicům zůstavitele, nebyl-li dosud v řízení o dědictví stanoven okruh jeho dědiců, a právnické osobě, která jako účastník řízení nemůže před soudem vystupovat proto, že tu není osoba oprávněná za ni jednat, nebo že je sporné, kdo je osobou oprávněnou za ni jednat, se však doručuje jen ostatním účastníkům řízení a ustanovenému opatrovníku a vyvěsí se na úřední desce soudu, d) byl-li účastníku ustanoven opatrovník proto, že se nemůže z jiných zdravotních důvodů než pro postižení duševní poruchou nikoliv jen po přechodnou dobu účastnit řízení, nebo že není schopen se srozumitelně vyjadřovat, e) rozhodne-li tak soud.

15. Podle ustanovení § 103 o.s.ř. kdykoli za řízení přihlíží soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).

16. Podle ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř. platí, že jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví. Nespadá-li věc do pravomoci soudů nebo má-li předcházet jiné řízení, soud postoupí věc po právní moci usnesení o zastavení řízení příslušnému orgánu; právní účinky spojené s podáním žaloby (návrhu na zahájení řízení) zůstávají přitom zachovány.

17. Podle ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř. platí, že jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

18. Je-li účastník řízení zastoupen zmocněncem na základě udělené plné moci, je podmínkou řízení předložení plné moci, která opravňuje zmocněnce vystupovat před soudem jménem účastníka řízení. Není-li tato plná moc soudu předložena, soud na základě ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř. učiní vhodná opatření, aby tuto vadu odstranil. V zásadě platí, že nedoložení plné moci zmocnitelem nebo zmocněncem nevede k zastavení řízení, nýbrž soud bude nadále jednat pouze s účastníkem řízení. Poněkud odlišná je situace, kdy podá žalobu zmocněnec. V tomto případě záleží na tom, zda byla či nebyla žaloba

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová

podepsána kromě zmocněnce také účastníkem řízení (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2001, sp. zn. 29 Cdo 2352/2000, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod č. 60/2002). Je-li podání, jímž se zahajuje řízení, podepsáno i účastníkem řízení (osobou, jejímž jménem ten, kdo vystupuje jako zmocněnec, v řízení jedná), pohlíží soud nadále na uvedeného účastníka jako na osobu, jež v řízení zastoupena není. Je-li ovšem takové podání podepsáno jen tvrzeným zástupcem účastníka, vede okolnost, že se uvedený nedostatek podmínky řízení nezdařilo odstranit, k zastavení řízení. K uvedeným závěrům se pak přihlásil i Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. I. ÚS 2522/10 ze dne 19.4.2012.

19. Promítnuto na poměry projednávané věci odvolací soud konstatuje, že odvolání dlužnice podané elektronicky dne 15. 8. 2017 mělo být v souladu s ustanovením § 42 odst. 2 o.s.ř. doplněno ve lhůtě do 3 dnů písemně, jinak se k němu nepřihlíží. Dlužnice v procesní lhůtě 3 dnů podala na poštu dne 18.8.2017 písemné odvolání shodného znění, které ovšem za dlužnici podepsala pouze uvedená obecná zmocněnkyně Jarmila Palacká. Proto je na podané odvolání třeba pohlížet jako na odvolání podané pouze obecnou zmocněnkyní, která však je povinna své zmocnění prokázat. K nepodepsanému odvolání podanému elektronicky pouze dlužnicí se v projednávané věci v souladu s důsledky dle § 42 odst. 2 o.s.ř. nepřihlíží. Z tohoto důvodu soud prvního stupně vyzval jak dlužnici, tak obecnou zmocněnkyni, k doložení řádné plné moci pro zastoupení dlužnice obecnou zmocněnkyní v odvolacím řízení proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 7. 2017, č. j. KSOS 33 INS 4555/2012-B-105 a současně je poučil o následcích neposkytnutí požadované součinnosti, kterým je zastavení odvolacího řízení. Protože plná moc obecné zmocněnkyně k zastoupení dlužnice v předmětném odvolacím řízení předložena nebyla, a z obsahu spisu nevyplývá zastoupení dlužnice touto zmocněnkyní pro celé insolvenční řízení, nebyly splněny podmínky pro zahájení odvolacího řízení, kterými je v případě zastoupení odvolatele doložení řádné plné moci udělené zástupci.

20. Z uvedených důvodů proto odvolací soud odvolací řízení podle § 211 ve spojení s § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.).

Olomouc 26. dubna 2018

JUDr. Anna Hradilová, v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Jitka Jahodová