1 VSOL 552/2016-B-12
KSOS 39 INS 9856/2015 1 VSOL 552/2016-B-12

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Táni Šimečkové v insolvenční věci dlužníka Ing. Milana anonymizovano , anonymizovano , bytem Nový Jičín, Luční 1828/2, PSČ 741 01, o přihlášce č. P4 věřitele č. 4 PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Klimentská 1216/46, PSČ 110 00, IČ: 61860069, o odvolání tohoto věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.1.2016, č.j. KSOS 39 INS 9856/2015-B-5

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku IX. m ě n í tak, že přihláška pohledávky č. P4 věřitele č. 4 PROFI CREDIT Czech, a.s. se ve vztahu k dílčí pohledávce č. 3, přihlášené ve výši celkem 28.308 Kč, ohledně zjištěné části ve výši 20.000 Kč neodmítá.

II. Ve zbývající části výroku IX. se usnesení soudu prvního stupně potvrzuje.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně podle ustanovení § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ), ve spojení s ustanovením § 178 odst. 1 IZ odmítl přihlášku pohledávky P4 věřitele č. 4 PROFI CREDIT Czech, a.s. (výrok IX.) a uvědomil věřitele č. 4, že právní mocí tohoto usnesení jeho účast v insolvenčním řízení končí (výrok X.). V odůvodnění uvedl, že věřitel č. 4 PROFI CREDIT Czech, a.s. přihlásil do insolvenčního řízení nevykonatelnou pohledávku ve výši 145.643 Kč. Na přezkumném jednání byla tato pohledávka insolvenčním správcem popřena ve výši 125.643 Kč. Insolvenční správce v souladu s ustanovením § 197 odst. 2 IZ vyrozuměl věřitele o popření jeho pohledávky, ovšem věřitel v zákonem stanovené lhůtě žalobu na určení pravosti popřené části pohledávky nepodal. Vzhledem k tomu, že pohledávka byla zjištěna tak, že skutečná výše činí méně než 50 % přihlášených částek, nepřihlíží se podle ustanovení § 178 odst. 1 IZ ani ke zjištěné části této pohledávky ve výši 20.000 Kč.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel č. 4 odvolání, ve kterém namítal, že do insolvenčního řízení přihlásil pět dílčích pohledávek v celkové výši 145.643 Kč. Dílčí pohledávky č. 1, 2, 4 a 5 byly u přezkumného jednání dne 20.11.2015 v plném rozsahu popřeny, ovšem pohledávka č. 3 přihlášená ve výši 28.308 Kč byla popřena pouze v rozsahu 8.308 Kč, zatímco zjištěna ve výši 20.000 Kč, tedy zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí více než 50 % přihlášené částky, a proto ve vztahu k této uznané části dílčí pohledávky nemělo být ustanovení § 178 odst. 1 IZ použito. Trval na tom, že ve vztahu k pohledávce č. 3, a to v rozsahu 20.000 Kč byla pohledávka odmítnuta bezdůvodně a jeho účast v rozsahu této uznané pohledávky v insolvenčním řízení trvá. Podání incidenční žaloby na určení zbývající popřené části této dílčí pohledávky č. 3 odvolatel netvrdil. Navrhoval, aby odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ). Níže citovaná ustanovení insolvenčního zákona nejsou touto novelou dotčena.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro insolvenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je v posuzované věci občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal odvolací soud odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 7 odst. 1 IZ, § 212, § 212a o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c) IZ) dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením ze dne 28.8.2015, č.j. KSOS 14 INS 2375/2011-20, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 28.8.2015 v 8:52 hodin, byl zjištěn úpadek dlužníka Ing. Milana anonymizovano , insolvenčním správcem ustanovena Mgr. Zuzana Lubojacká, povoleno řešení úpadku oddlužením, věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, byli vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku, na den 20.11.2015 bylo nařízeno přezkumné jednání a svolána schůze věřitelů. Věřitel č. 4 PROFI CREDIT Czech, a.s. přihláškou ze dne 14.9.2015, doručenou soudu dne 15.9.2015 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku evidovanou jako přihlášku č. P4 v celkové výši v celkové výši 145.643 Kč, sestávající z dílčí pohledávky č. 1 přihlášené ve výši 73.370 Kč představující nezaplacené a zesplatněné splátky ze smlouvy o rev. úvěru č. 9100405948, dílčí pohledávky č. 2 přihlášené ve výši 36.013 Kč představující nezaplacené smluvní pokuty dle smlouvy o rev. úvěru č. 9100405948 (čl. 12 odst. 12. 1 písm. a) a písm. b) sm. ujednání a č. 12 odst. 12. 4 sm. ujednání), dílčí pohledávky č. 3 ve výši 28.308 Kč představující nezaplacené a zesplatněné splátky dle smlouvy o rev. úvěru č. 9100741927, dílčí pohledávky č. 4 ve výši 410.000 Kč představující nezaplacené smluvní pokuty dle smlouvy o rev. úvěru č. 9100741927 (čl. 12 odst. 12. 1 písm. a) a písm. b) sm. ujednání) a dílčí pohledávky č. 5 ve výši 7.572 Kč představující nezaplacenou smluvní pokutu dle smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100741927 (čl. 12 odst. 12. 8 smluvních ujednání-výpočet viz příloha č. 1). Ze seznamu přihlášených pohledávek vyplývá, že dílčí pohledávky č. 1, 2, 4 a 5 byly insolvenčním správcem zcela popřeny, zatímco dílčí pohledávka č. 3 byla insolvenčním správcem popřena ve výši 8.308 Kč a uznána ve výši 20.000 Kč. Na tomto základě dospěl soud prvního stupně k závěru, že přihláška pohledávky č. P4 přihlášená ve výši 145.643 Kč byla insolvenčním správcem popřena ve výši 125.643 Kč a zjištěna pouze ve výši 20.000 Kč, tedy zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, a proto rozhodl odvoláním napadeným rozhodnutím.

Podle ustanovení § 197 odst. 2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle ustanovení § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle ustanovení § 178 IZ bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna. Věřiteli, který takovou pohledávku přihlásil, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce uložit, aby ve prospěch majetkové podstaty zaplatil částku, kterou určí se zřetelem ke všem okolnostem přihlášení a přezkoumání pohledávky, nejvýše však částku, o kterou přihlášená pohledávka převýšila rozsah, ve kterém byla zjištěna; jde o incidenční spor.

Podle ust. § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ustanovení § 187 IZ pro část přihlášené pohledávky platí postup podle § 184 až 186 obdobně.

Podle ustanovení § 201 IZ odst.1 pohledávka je zjištěna a) jestliže ji nepopřel insolvenční správce ani žádný z přihlášených věřitelů, c) rozhodnutím insolvenčního soudu ve sporu o její pravost, výši nebo pořadí.

Pro úplnost je třeba uvést, že ustanovení § 178, § 185 a § 198 odst. 1 IZ se aplikují jednotlivě na každou přihlášenou pohledávku a nikoliv na přihlášku pohledávky jako celek (srov. např. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8.9.2011, č.j. KSCB 27 INS 3080/2010, 1 VSPH 788/2011-P2-10 nebo usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20.2.2014 , č.j. KSOS 14 INS 2375/2011, 1 VSOL 800/2014-P2-10, která jsou veřejnosti přístupná prostřednictvím vyhledávače www.google.cz).

V posuzované věci přihlásil věřitel č. 4 do insolvenčního řízení dlužníka 5 samostatných pohledávek, takže ustanovení § 178, § 185 a § 198 odst. 1 IZ bylo třeba aplikovat jednotlivě na každou přihlášenou pohledávku a nikoliv na přihlášku pohledávky jako celek

Odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně, který nezohlednil, že věřitel č. 4 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pět samostatných dílčích pohledávek, konstatuje, že dílčí pohledávka č. 3, která byla přihlášena ve výši 28.308 Kč, byla ve smyslu ustanovení § 201 odst. 1 písm. a) zjištěna ve výši 20.000 Kč, což je více než 50 % přihlášené částky, a proto ve vztahu k této dílčí pohledávce v rozsahu 20.000 Kč nebylo důvodu postupovat podle § 178 odst. 1 IZ a podle ust. § 185 IZ deklarovat, že účast věřitele č. 4 v insolvenčním řízení končí.

Odvolací soud proto rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku IX. ohledně části pohledávky č. 3 ve výši 20.000 Kč dle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, jak je uvedeno ve tohoto usnesení.

Pro úplnost odvolací soud dodává, že výrok X., jímž soud uvědomí věřitele o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení dle ustanovení § 185 IZ in fine, má povahu usnesení o vedení řízení, proti němuž není odvolání přípustné (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sen. zn. 29 NSČR 51/2016, dostupné veřejnosti na www.nsoud.cz).

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 12. května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu