1 VSOL 551/2015-B-49
KSBR 29 INS 32507/2012 1 VSOL 551/2015-B-49

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka Kamila anonymizovano , anonymizovano , bytem Svárov 95, PSČ 687 12, o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli, o odvolání věřitele č. 1 Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, PSČ 114 07, IČ 45317054, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24.3.2015, č.j. KSBR 29 INS 32507/2012-B-38,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I. a IV. p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ustanovení § 298 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ), vyslovil souhlas s tím, aby insolvenční správkyně vydala zajištěnému věřiteli Komerční banka, a.s. výtěžek zpeněžení majetku, který sloužil k zajištění jím přihlášené pohledávky, ve výši 1.939.620,34 Kč (výrok I.), vyslovil souhlas s tím, aby insolvenční správkyně vydala zajištěnému věřiteli Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Uherském Hradišti, výtěžek zpeněžení majetku, který sloužil k zajištění jím přihlášené pohledávky, ve výši 81.943,44 Kč (výrok II.), vyslovil souhlas s tím, aby insolvenční správkyně vydala zajištěnému věřiteli Česká správa sociálního zabezpečení výtěžek zpeněžení majetku, který sloužil k zajištění jím přihlášené pohledávky, ve výši 9.517,42 Kč (výrok III.), insolvenční správkyni přiznal zálohu na odměnu určenou z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěné věřitele ve výši 173.194,70 Kč (včetně náhrady DPH) a insolvenční správkyni povolil vydání zálohy na odměnu ve výši 173.194,70 Kč, která bude uspokojena jako pohledávka za majetkovou podstatou z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění (výrok IV.) a vyslovil, že úhrada majetkových nároků dle výroků I. až IV. usnesení bude insolvenční správkyní provedena poté, kdy bude splněna podmínka uvedená v čl. III. kupní smlouvy ze dne 18. 7. 2014, zveřejněné v insolvenčním rejstříku dne 4. 12. 2014 (výrok V.).

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že do majetkové podstaty byl pod položkami č. 1 až č. 12 sepsán nemovitý majetek dlužníka v obci Svárov a v katastrálním území Svárov u Uherského Hradiště, přičemž jako první v pořadí má právo na uspokojení z výtěžku zpeněžení položek č. 1, č. 2 a č. 4 věřitel č. 1 Komerční banka, a.s., z položek č. 3, č. 5, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11 a č. 12 věřitel č. 2 Finanční úřad pro Zlínský kraj a z položek č. 6 a č. 7 věřitel č. 6 Česká správa sociálního zabezpečení. Položky č. 1-č. 12 byly zpeněženy za částku 2.220.000 Kč, kupní cena byla stanovena za položky č. 1 až č. 4 částkou 2.120.000 Kč a za položky č. 5 až č. 12 částkou 100.000 Kč. U položek č. 1 až č. 4 činily náklady spojené se správou předmětu zajištění 525,39 Kč (tj. 95,495 % z celkových nákladů) a náklady spojené se zpeněžením předmětu zajištění 14.763,34 Kč (tj. 95,495 % z celkových nákladů) a odměna insolvenční správkyně činí částku 162.381,40 Kč včetně DPH. K vyplacení zajištěným věřitelům z výtěžku zpeněžení položek č. 1 až č. 4 připadá částka 1.942.602,87 Kč, a to věřiteli č. 1 Komerční banka, a.s., částka 1.939.620,34 Kč (z výtěžku zpeněžení položek č. 1, č. 2 a č. 4) a věřiteli č. 2 Finanční úřad pro Zlínský kraj částka 2.982.53 Kč (z výtěžku zpeněžení položky č. 3). U položek č. 5 až č. 12 činily náklady spojené se správou předmětu zajištění 1,91 Kč (tj. 4,505 % z celkových nákladů) a náklady spojené se zpeněžením předmětu zajištění 696,46 Kč (tj. 4,505 % z celkových nákladů) a odměna insolvenční správkyně činí částku 10.813,30 Kč včetně DPH. K vyplacení zajištěným věřitelům připadá částka 88.478,33 Kč, a to věřiteli č. 2 částka 78.960,91 Kč (z výtěžku zpeněžení položek č. 5, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11 a č. 12) a věřiteli č. 6 částka 9.517,42 Kč (z výtěžku zpeněžení položek č. 6 č. 7).

Proti výrokům I. a IV. usnesení podal věřitel č. 1 odvolání, v němž namítal, že soud prvního stupně v důsledku aplikace špatného právního předpisu vypočítal nesprávně odměnu insolvenční správkyně, čímž jej zkrátil na výtěžku zpeněžení. Uvedl, že podle ustanovení § 1 odst. 1, odst. 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2013, měla být odměna insolvenční správkyně počítána ze základu tvořeného částkou, která bude vydána zajištěným věřitelům, neboť druhá věta prvního odstavce o tom, že do základu pro výpočet odměny insolvenčního správce se započítává i tato odměna samotná, byla do citovaného právního předpisu vložena až s účinností od 1. 1. 2014 a podle přechodných ustanovení se tato nová právní úprava nepoužije na řízení, v nichž byl úpadek dlužníka prohlášen do dne 31. 12. 2013, což je případ v posuzované věci. Z výtěžku zpeněžení položek č. 1 až č. 4 činí odměna insolvenční správkyně správně částku 154.884,81 Kč včetně DPH (ze základu 1.950.099,46 Kč), výtěžek zpeněžení pro zajištěné věřitele tedy činí částku 1.950.099,46 Kč a výtěžek pro odvolatele činí částku 1.947. 096,31 Kč. Odvolatel poukázal na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze a Krajského soudu v Praze a upozornil, že obdobnou úpravu obsahuje i vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, v platném znění s tím, že pokud si soudní exekutor vypočte odměnu ve vyšší částce, jsou mu za tento postup ukládány pokuty a jsou podávány kárné žaloby. Navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se mu vydává výtěžek zpeněžení majetku ve výši 1.947.096,31 Kč a insolvenční správkyni se přiznává záloha na odměnu v celkové výši 165.698,11 Kč, včetně náhrady DPH.

K odvolání věřitele č. 1 se vyjádřila insolvenční správkyně tak, že je nedůvodné. Uvedla, že jí předložený návrh na vydání výtěžku zpeněžení je v souladu s právní úpravou a s rozhodovací praxí Vrchního soudu v Olomouci, např. s usnesením Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 VSOL 348/2012.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle čl. II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Rozhodným zněním občanského soudního řádu pro přiměřené použití podle ustanovení § 7 IZ je v posuzované věci občanský soudní řád ve znění účinném od 1.1.2014.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a), aniž nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenční řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 21. 12. 2012. Soud prvního stupně usnesením ze dne 19. 2. 2013, č. j. KSBR 29 INS 32507/2012-A-18 rozhodl o úpadku dlužníka Kamila anonymizovano , na majetek dlužníka prohlásil konkurs a insolvenční správkyní ustanovil JUDr. Radkou Píšťkovou Záhorcovou, se sídlem Zlín, Mostní 5552, PSČ 760 01, IČ 66256917. Dne 5. 4. 2013 správkyně doložila, že je plátkyní daně z přidané hodnoty. V průběhu řízení byla zjištěna: 1) pohledávka věřitele č. 1 jako zajištěná v částce 3.278.687,82 Kč majetkem dlužníka a jeho manželky v katastrálním území Svárov u Uherského Hradiště, obci Svárov (budovou č. p. 95 na pozemku parcela č. st. 167 a pozemky parc. č. st. 167 a parc. č. 641/3) a majetkem třetích osob v katastrálním území a obci Nedachlebice (budovou č.p. 47 na pozemku parc. č. 431 a pozemky parc. č. 431, parc. č. 681 a parc. č. 675), 2) pohledávka věřitele č. 2 jako zajištěná ve výši 937.197,41 Kč majetkem dlužníka a jeho manželky v katastrálním území Svárov u Uherského Hradiště, obci Svárov ( budovou č. p. 95 na pozemku parcela č. st. 167 a pozemky parc. č. 167, parc. č. 641/3 a parc. č. 641/4) a majetkem dlužníka v téže obci a katastrálním území (pozemkem parc. č. 342/1 a pozemky ve zjednodušené evidenci č. 353, č. 354, č. 355, č. 357 a č. 358), 3) pohledávka věřitele č. 6 jako zajištěná v celkové výši 52.665 Kč majetkem v SJM dlužníka a jeho manželky v katastrálním území Svárov u Uherského Hradiště a obci Svárov (budovou č. p. 95 na pozemku parc. č. st. 167 a pozemky parc. č. 167, parc. č. 641/3, parc. č. 641/4) a majetkem ve výlučném vlastnictví dlužníka v témže katastrálním území a obci (pozemky parc. č. 342/1, parc. č. 1197/7, parc. č. 1197/10, parc. č. 353, parc. č. 354, parc. č. 355, parc. č. 357 a parc. č. 358). Soud prvního stupně usnesením ze dne 17. 4. 2013, č. j. KSBR 29 INS 32507/2012-B-13, vyslovil, že konkurs na majetek dlužníka bude projednán jako konkurs nepatrný a usnesením ze dne 9. 10. 2013, č. j. KSBR 29 INS 32507/2012-B-22, vyslovil souhlas, aby insolvenční správkyně prodala mimo dražbu zajištěný výše uvedený nemovitý majetek nacházející se v katastrálním území Svárov u Uherského Hradiště a obci Svárov a nezajištěný movitý majetek a stanovil podmínky pro prodej nemovitého a movitého majetku. Soud prvního stupně usnesením ze dne 8. 1. 2014, č. j. KSBR 29 INS 32507/2012-B-27, povolil navrhovatelům Evě Kojetínské a Karlu Kojetínskému výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka ohledně výše uvedeného nemovitého majetku v katastrálním území Svárov u Uherského Hradiště a obci Svárov a movitého majetku. Podáním doručeným soudu dne 12. 12. 2014 insolvenční správkyně podala zprávu o zpeněžení majetku s žádostí o vydání výtěžku, v níž uvedla, že za movité věci obdržela kupní cenu ve výši 27.000 Kč, za pozemky zapsané na LV č. 317 obdržela kupní cenu ve výši 100.000 Kč (položky č. 5 až č. 12) a za ostatní nemovitosti obdržela kupní cenu ve výši 2.120.000 Kč (položky č. 1 až č. 4). Náklady na zpeněžení a správu majetkové podstaty byly pouze jedny, a proto stanovila poměr nákladů připadajících na jednotlivé zpeněžované položky podle poměru kupních cen, tj. u položek č. 1 až č. 4 ve výši 95,495 % a u položek č. 5 až č. 12 ve výši 4,505 %. Náklady na správu činily celkem 264,30 Kč a náklady na zpeněžení činily celkem 15.459,80 Kč. U zpeněžovaných položek č. 1 až č. 4 činil výtěžek zpeněžení 2.120.000 Kč, náklady na správu 252,39 Kč, náklady na zpeněžení 14.763,34 Kč a odměna správkyně 134.199,40 Kč plus DPH 28.182 Kč a k vyplacení věřitelům zůstala částka 1.942.602,87 Kč, z níž připadá věřiteli č. 1 výtěžek zpeněžení položek č. 1, č. 2 a č. 4 ve výši 1.939.620,34 Kč a věřiteli č. 2 výtěžek zpeněžení položky č. 3 ve výši 2.982,53 Kč. U zpeněžovaných položek č. 5 až č. 12 činil výtěžek zpeněžení 100.000 Kč, náklady na správu 11,91 Kč, náklady na zpeněžení 696,46 Kč, odměna správkyně 8.936,30 Kč plus DPH 1.877 Kč a k vyplacení věřitelům zůstala částka 88.478,33 Kč, z níž připadá věřiteli č. 2 výtěžek zpeněžení položek č. 5, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11 a č. 12 ve výši 78.960,91 Kč a věřiteli č. 6 výtěžek zpeněžení položek č. 6 a č. 7 ve výši 9.517,42 Kč. Kupní smlouva, jíž byly zpeněženy nemovité a movité věci ve vlastnictví dlužníka, které byly předmětem zajištění, byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 4.12.2014 a zpráva insolvenční správkyně o zpeněžení majetku s žádostí o vydání výtěžku byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 15.12.2014. Námitky proti návrhu insolvenční správkyně podány nebyly. Na tomto základě soud prvního stupně ve věci rozhodl odvoláním napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 38 IZ, insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu (odst. 1). Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50 000 Kč na odměně insolvenčního správce a 50 000 Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce (odst. 2). Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval (odst. 3). Insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení zálohy odměny a hotových výdajů insolvenčnímu správci, a to i opětovně (odst. 4). Způsob určení odměny, některých hotových výdajů insolvenčního správce a způsob jejich úhrady státem stanoví prováděcí právní předpis (odst. 6).

Podle ustanovení § 298 IZ, zajištění věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna (1). Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli (odst. 2). Proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví (odst. 3). Náklady spojené se zpeněžením lze odečíst nejvýše v rozsahu 5 % výtěžku zpeněžení; náklady spojené se správou nejvýše v rozsahu 4 % výtěžku zpeněžení. Se souhlasem zajištěného věřitele lze odečíst náklady i ve větším rozsahu (odst. 4). Zajištěnému věřiteli, který dosud nesplnil povinnost podle § 157 odst. 1, se vydá výtěžek zpeněžení po odečtení částky připadající na splnění této povinnosti (odst. 5). Pro zpeněžení podle § 293 se odstavec 2 použije jen tehdy, jestliže zajištěný věřitel dosud nesplnil povinnost podle § 230 odst. 3 (odst. 6). Rozhodnutí o návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, zajištěnému věřiteli, jemuž má být výtěžek vydán, a věřitelům, kteří proti němu podali námitky; jen tyto osoby mohou proti rozhodnutí podat odvolání (odst. 7).

Podle ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do 31.12.2013 (dále jen vyhláška ), odměna insolvenčního správce určená z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele činí z částky určené k vydání zajištěnému věřiteli od 0-1 mil. Kč 9 %, od 1 mil. Kč do 10 mil. Kč 90.000 Kč plus 4 % z částky přesahující 1 mil. Kč, od 10 mil. do 50 mil. Kč 450.000 Kč plus 3 % z částky přesahující 10 mil. Kč, od 50 mil. Kč do 500 mil. Kč 1.650.000 Kč plus 2 % z částky přesahující 50 mil. Kč, od 500 mil. Kč 10.650.000 Kč plus 1 % z částky přesahující 500 mil. Kč.

Podle § 1 odst. 4 citované vyhlášky, pro účely této vyhlášky se výtěžkem zpeněžení určeným k rozdělení mezi nezajištěné věřitele rozumí výtěžek zpeněžení určený k rozdělení mezi nezajištěné věřitele zahrnuté do rozvrhu a výtěžek zpeněžení určený k uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů postavených na roveň pohledávkám za podstatou.

Podle čl. II. přechodných ustanovení k vyhlášce č. 398/2013 Sb., v insolvenčních řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se postupuje podle vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, jestliže do dne nabytí účinnosti této vyhlášky již bylo vydáno rozhodnutí o způsobu řešení úpadku.

Předně je třeba přisvědčit odvolateli, že při výpočtu odměny je třeba postupoval podle vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do 1.1.2014, neboť insolvenční řízení v posuzované věci bylo zahájeno dne 21.12.2012 a o úpadku bylo rozhodnuto dne 19.2.2013 (čl. II. přechodných ustanovení k vyhlášce č. 398/2013 Sb.). V posuzované věci odvolatel nesouhlasí s tím, jak soud prvního stupně určil podle shora citovaných ustanovení insolvenčního zákona a jeho prováděcí vyhlášky výši odměny, která náleží insolvenční správkyni za výkon funkce spojený s uspokojením zajištěných věřitelů ze zpeněžení zajištěných nemovitostí. Proto napadá výši výtěžku, s jehož vydáním odvolateli soud prvního stupně vyslovil souhlas a potažmo i výši zálohy na odměnu, kterou soud prvního stupně insolvenční správkyni přiznal.

Spornou je otázka stanovení základu, z něhož má být vypočtena výše odměny správkyně v sazbě dle ust. § 1 odst. 2 výše vyhlášky. Zatímco podle závěru soudu prvního stupně má být odměna vypočtena z hodnoty výtěžku zpeněžení poté, co je od ní odečtena částka nákladů spojených se správou a zpeněžením a základem pro výpočet odměny je tzv. hrubý výtěžek zpeněžení, dle odvolatele je třeba od tohoto hrubého výtěžku odečíst i uvažovanou odměnu insolvenční správkyně a při jejím výpočtu vyjít z hodnoty, která je odvolateli jako zajištěnému věřiteli skutečně vydána, tedy z částky tzv. čistého výtěžku zpeněžení.

Zatímco podle závěru soudu prvního stupně je základ pro výpočet odměny vyšší právě o částku soudem vypočtené odměny z čistého výtěžku vydávaného odvolateli jako zajištěnému věřiteli (a odměna je proto vyšší), v případě výpočtu dle odvolatele je tento základ nižší právě o tuto vypočtenou odměnu (odměna je proto také nižší).

Z ustanovení § 298 odst. 2 IZ vyplývá jen to, že výtěžek zpeněžení se zajištěnému věřiteli vydává po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce. Dikce tohoto zákonného ustanovení svědčí dle názoru odvolacího soudu spíše pro výklad, podle něhož se výše odměny určuje z hrubého výtěžku zpeněžení, tedy z částky zbylé po odpočtu nákladů spojených se správou a zpeněžením předmětu zajištění.

S přihlédnutím k zásadám insolvenčního řízení podle ust. § 5 písm. a), b) IZ a způsobu stanovení základu pro výčet odměny správce z výtěžku zpeněžení určeného pro nezajištěné věřitele (§ 1 odst. 4 vyhlášky) odvolací soud považuje za správné vypočítat odměnu insolvenční správkyně ze základu, kterým je zůstatek výtěžku zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením předmětu zajištění, tedy z částky tzv. hrubého výtěžku zpeněžení.

Z výše uvedeného vyplývá, že soud prvního stupně určil základ pro výpočet odměny insolvenční správkyně správně, tj. z výtěžku zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením zajištěného majetku. Položky č. 1 až č. 4 byly zpeněženy za částku 2.120.000 Kč, náklady na správu činily 252,39 Kč a náklady na zpeněžení činily 14.763,34 Kč. Základ pro výpočet odměny insolvenční správkyně tedy činí částku 2.104.984,27Kč (2.120.000 Kč mínus 252,39 Kč a mínus 14.763,34 Kč). Sazba odměny insolvenční správkyně činí dle § 1 odst. 2 výše citované vyhlášky 90.000 Kč plus 4 % z částky 1.104.984,27 Kč, tj. 134.199,40 Kč. K této částce správkyni náleží náhrada za 21 % DPH ve výši 28.182 Kč. Odměna insolvenční správkyně včetně DPH činí částku 162.381,40 Kč. Z výtěžku zpeněžení položek č. 1 až č. 4 zůstává k rozdělení zajištěným věřitelům částka 1.942.602,87 Kč (2.120.000 Kč mínus 252,39 Kč mínus 14.763,34 Kč a mínus 162.381,40 Kč). Z této částky připadá odvolateli 99,846 %, což činí 1.939.620,34 Kč.

Položky č. 5 až č. 12 byly zpeněženy za částku 100.000 Kč, náklady na správu činily 11,91 Kč a náklady na zpeněžení činily 696,46 Kč. Základ pro výpočet odměny insolvenční správkyně tedy činí 99.291,63 Kč, z čehož činí odměna správkyně dle § 1 odst. 2 vyhlášky 8.936,30 Kč. K této částce správkyni náleží náhrada za 21 % DPH, což činí 1.877 Kč, celkem se jedná o částku na odměně 10.813,30 Kč. Odměna insolvenční správkyně z výtěžku zpeněžení všech položek představuje částku 173.194,70 Kč (tj. 162.381,40 Kč plus 10.813,30 Kč).

Soud prvního stupně tedy vypočetl odměnu insolvenční správkyně i výši výtěžku zpeněžení určeného k vyplacení odvolateli správně.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud usnesení soudu prvního stupně v napadených výrocích I. a IV. jako věcně správné dle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího

soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; zajištěným věřitelům, dlužníku a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 2.prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu