1 VSOL 551/2012-B-52
KSBR 27 INS 1228/2009 1 VSOL 551/2012-B-52

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Milana anonymizovano , anonymizovano , bytem Středová 4786, Zlín, PSČ 760 05, o uložení pořádkové pokuty insolvenčnímu správci, o odvolání insolvenčního správce proti usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 27 INS 1228/2009-B-41 ze dne 9.5.2012 takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 27 INS 1228/2009-B-41 ze dne 9.5.2012 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uložil insolvenčnímu správci Dušanu Jurkovičovi pořádkovou pokutu ve výši 10.000 Kč (výrok I.) a rozhodl, že tuto pokutu je povinen zaplatit do 3 dnů od právní moci rozhodnutí na účet specifikovaný ve výroku (výrok II.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 28.4.2009 byl zjištěn úpadek dlužníka a povoleno oddlužení, insolvenčním správcem byl ustanoven Dušan Jurkovič. Usnesením ze dne 21.7.2010 soud zrušil schválené oddlužení a na majetek dlužníka prohlásil konkurs. Insolvenční správce měl dosud soudu podat 12 zpráv o činnosti (s ohledem na jeho povinnost nejméně jednou za 3 měsíce předkládat věřitelskému orgánu a insolvenčnímu soudu písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení podle ustanovení § 36 odst. 2 insolvenčního zákona), avšak podal pouze 5 zpráv o činnosti, byť byl soudem opakovaně vyzýván ke splnění této povinnosti výzvami ze dne 8.2.2010, 9.4.2010, 20.10.2010, 23.11.2010,

3.1.2011, 28.7.2011, 21.12.2011 a 15.3.2012. Soud považuje jednání insolvenčního správce za bezpříkladné, hrubé a soustavné porušování jeho povinností, za neplnění úkolů zadaných mu insolvenčním zákonem a insolvenčním soudem a dále za ztěžování postupu insolvenčního řízení. Soud proto uložil insolvenčnímu správci pořádkovou pokutu ve výši přiměřené k okolnostem případu.

Proti tomuto usnesení podal insolvenční správce odvolání. Uvedl, že přípisem ze dne 21.5.2009 žádal soud o výmaz ze seznamu insolvenčních správců a současně sdělil, že již nemá dále zájem vykonávat funkci insolvenčního správce z důvodu značného vytížení ve své podnikatelské činnosti, telefonicky mu však bylo sděleno, že pokud by jmenován, musí toto oddlužení dokončit. Domníval se, že poté, co byl usnesením ze dne 21.7.2010 prohlášen na dlužníka konkurs, a s ohledem na jeho žádost o výmaz ze seznamu insolvenčních správců, neměl oprávnění tuto funkci vykonávat, když v usnesení o prohlášení konkursu nebylo v tomto směru sděleno ničeho. Poukázal na to, že poté, co dostal výzvu k podání zprávy, převzala jeho zastupování JUDr. Aloisie Jurkovičová, která zaslala soudu obsáhlou zprávu o dosavadní činnosti přípisem ze dne 23.3.2011. V tomto přípise bylo rovněž uvedeno, že dlužník má obdržet dar od své matky ve výši 250.000 Kč do konce roku 2011, což dlužník tvrdil na jednání konaném dne 4.7.2011, a tato skutečnost byla sdělena telefonicky asistentu soudce. Vzhledem k tomu v tomto období nebyly podávány písemné zprávy. Poukázal na to, že přípisem ze dne 29.3.2012 požádal soud o prodloužení lhůty pro podání konečné zprávy do 31.12.2012 a že od března 2011 byl soud o průběhu konkursního řízení průběžně informován. Navrhuje proto, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Ustanovení § 36 IZ výslovně formuluje obecné požadavky na činnost správce při výkonu funkce, zejména požadavek, aby insolvenční správce při výkonu funkce postupoval svědomitě a s odbornou péčí a vyvinul veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře, který koresponduje se zásadami insolvenčního řízení (§ 5 písm. a/ IZ), jakož i s jeho odpovědností za škodu nebo jinou újmu (§ 37 IZ). Porušením povinností stanovených v ustanovení § 36 IZ (řádného výkonu své funkce) se insolvenční správce vystavuje riziku uložení pořádkové pokuty dle ustanovení § 81 IZ a případně i následnému postupu insolvenčního soudu ve smyslu jeho zproštění z funkce dle ustanovení § 32 IZ. Z ustanovení § 81 odst. 2 IZ vyplývá možnost uložení pořádkové pokuty (procesní sankce) insolvenčnímu správci do částky 200.000 Kč, a to za nesplnění povinnosti uložené mu soudem nebo za nesplnění jiné jeho povinnosti, a odpovídá procesnímu postavení insolvenčního správce a jeho přísnější odpovědnosti, přičemž pořádková pokuta může být insolvenčnímu správci uložena i opakovaně, avšak úhrn takto uložených pokut nesmí převýšit částku 200.000 Kč.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením č.j. KSBR 46 INS 1228/2009-A-5 ze dne 28.4.2009 byl zjištěn úpadek dlužníka, povoleno jeho oddlužení a insolvenčním správcem byl ustanoven Dušan Jurkovič (usnesení ve vztahu k ustanovení insolvenčního správce nabylo právní moci dne 27.5.2009). Podáním ze dne 19.6.2009 (doručeným soudu dne 24.6.2009) podal insolvenční správce zprávu o své činnosti. Usnesením č.j. KSBR 46 INS 1228/2009-B-12 ze dne 29.7.2009 bylo schváleno oddlužení dlužníka. Toto usnesení nabylo právní moci dne 3.8.2009. Usnesením č.j. KSBR 46 INS 1228/2009-B-21 ze dne 8.2.2010 (doručeným insolvenčnímu správci dne 11.2.2010) soud vyzval insolvenčního správce, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení podal zprávu o své dosavadní činnosti a předložil přehled dosud uhrazených splátek dlužníka. Podáním ze dne 21.2.2010 (doručeným soudu dne 22.2.2010) insolvenční správce podal zprávu o své činnosti. Usnesením č.j. KSBR 46 INS 1228/2009-B-26 ze dne 9.4.2010 soud uložil insolvenčnímu správci, aby po zbývající část roku 2010 pravidelně vždy k 20. dni v měsíci podával soudu zprávu o své činnosti, zejména, aby předkládal přehled uhrazených splátek dlužníka, rozvrhnuté částky jednotlivým věřitelům dokládal kopiemi výpisy z účtu a předkládal veškerou korespondenci mezi ním a dlužníkem, toto usnesení bylo insolvenčnímu správci doručeno dne 15.4.2010. Podáním ze dne 21.4.2010 (doručeným soudu dne 28.4.2010) insolvenční správce podal zprávu o své činnosti, v rámci které navrhl zrušení schváleného oddlužení. Usnesením č.j. KSBR 46 INS 1228/2009-B-30 ze dne 21.7.2010 bylo zrušeno schválené oddlužení dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs, toto usnesení nabylo právní moci dne 10.8.2010. Usnesení č.j. KSBR 46 INS 1228/2009-B-31 ze dne 20.10.2010 (doručeným insolvenčnímu správci dne 25.10.2010) soud vyzval insolvenčního správce, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení podal zprávu o své dosavadní činnosti, zejména sdělil, které úkony provedl od července 2010, a jakým způsobem bude nadále v insolvenčním řízení postupovat. Usnesením č.j. KSBR 46 INS 1228/2009-B-32 ze dne 23.11.2010 (doručeným insolvenčnímu správci dne 29.11.2010) soud opakovaně uložil insolvenčnímu správci, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení podal zprávu o své dosavadní činnosti, zejména sdělil, které úkony provedl od července 2010, a jakým způsobem bude nadále v insolvenčním řízení postupovat. Usnesením č.j. KSBR 46 INS 1228/2009-B-33 ze dne 3.1.2011 soud opětovně uložil povinnost stanovenou mu usneseními ze dne 20.10.2010 a 23.11.2010, a to ve lhůtě 5 dnů ode doručení, toto usnesení bylo insolvenčnímu správci doručeno dne 6.1.2011. Podáním ze dne 23.3.2011 (doručeným soudu dne 25.3.2011) podal insolvenční správce zprávu o své dosavadní činnosti. Usnesením č.j. KSBR 46 INS 1228/2009-B-35 ze dne 28.7.2011 (doručeným insolvenčnímu správci dne 26.8.2011) soud uložil insolvenčnímu správci, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení podal zprávu o své dosavadní činnosti, zejména sdělil, které úkony provedl od března 2011, a jakým způsobem bude nadále v insolvenčním řízení postupovat. Podáním ze dne 31.8.2011 (doručeným soudu dne 1.9.2011) insolvenční správce podal zprávu o své dosavadní činnosti. Usnesením č.j. KSBR 46 INS 1228/2009-B-38 ze dne 21.12.2011 (doručeným insolvenčnímu správci dne 6.1.2012) soud uložil insolvenčnímu správci, aby ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení tohoto usnesení podal zprávu o své dosavadní činnosti, zejména sdělil, které úkony provedl od září 2011, a jakým způsobem bude nadále v insolvenčním řízení postupovat. Usnesením č.j. KSBR 46 INS 1228/2009-B-39 ze dne 15.3.2012 (doručeným insolvenčnímu správci dne 29.3.2012) soud vyzval insolvenčního správce opakovaně ke splnění povinnosti uložené mu usnesením ze dne 21.12.2011, a to ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení usnesení.

Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně v tom, že v přezkoumávané věci insolvenční správce neplnil řádně své povinnosti, když opakovaně nesplnil svoji povinnost předložit zprávu o stavu insolvenčního řízení, která mu byla uložena insolvenčním soudem, když navíc tato povinnost insolvenčního správce vyplývá přímo ze zákona (§ 36 odst. 2 IZ). Insolvenční správce na opakované výzvy insolvenčního soudu k předložení zprávy o jeho činnosti (doručené mu dne 25.10.2010, 29.11.2010 a 6.1.2010) reagoval až podáním zprávy dne 25.3.2011. Následně insolvenční správce sám nepodal žádnou zprávu o své činnosti a na výzvy insolvenčního soudu k předložení zprávy (doručené insolvenčnímu mu dne 26.8.2011, 6.1.2012 a 29.3.2012) nereagoval. Insolvenční správce neplnění svých povinnosti a pokynů soudu nijak nevysvětlil, neuvedl žádné objektivní okolnosti, které mu v tom případně bránily. Odvolací soud proto shodně se soudem prvního stupně uzavírá, že insolvenční správce tak porušil své povinnosti, a proto byl dán důvod pro uložení pořádkové pokuty podle ustanovení § 81 odst. 2 IZ (dle kterého insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně nesplní jiné své povinnosti, může insolvenční soud uložit pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000 Kč). Insolvenční zákon vyžaduje pravidelné informování soudu (a věřitelského orgánu) insolvenčním správcem. Bez dodatečných informací insolvenční soud nemůže řádně vykonávat dohledací činnost podle ustanovení § 11 IZ a může tak dojít k narušení řádného běhu insolvenčního řízení. Soud prvního stupně proto postupoval zcela správně, když insolvenčnímu správci podle ustanovení § 81 odst. 2 insolvenčního zákona uložil pořádkovou pokutu. Odvolací soud rovněž souhlasí s výší soudem stanovené pokuty. Je nutné přihlédnout k tomu, že prodlení správce se splněním pokynu soudu trvalo několik měsíců, že insolvenční správce nereagoval na opakované výzvy soudu ke splnění jeho zákonné povinnosti, a proto se pořádková pokuta ve výši 10.000 Kč jeví odvolacímu soudu jako zcela přiměřená.

Pokud insolvenční správce ve svém odvolání poukazoval na skutečnosti, že přípisem ze dne 29.3.2012 požádal o prodloužení lhůty pro podání konečné zprávy do 31.12.2012, z obsahu spisu vyplývá, že teprve až na základě jeho odvolání bylo do spisu založeno podání insolvenčního správce ze dne 29.3.2012, podané však u Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, tedy nikoliv u příslušného (insolvenčního) soudu.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil jako věcně správné.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 16. října 2012

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu