1 VSOL 545/2015-B-117
KSOS 14 INS 23976/2012 1 VSOL 545/2015-B-117

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka UNIBON-spořitelní a úvěrní družstvo v likvidaci , se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00, IČ: 25053892, za účasti Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, se sídlem Olomouc, Tř. 17. listopadu 44, PSČ 771 11, o odvolání odděleného insolvenčního správce z funkce, o odvolání odvolaného odděleného insolvenčního správce Ing. Aleše Klaudy, se sídlem Děčín, Masarykovo nám. 191/18, PSČ 405 02, IČ: 67222544, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.3.2015, KSOS 14 INS 23976/2012-B-66,

tak to :

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně dle ust. § 31 odst. 4 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ), odvolal odděleného insolvenčního správce Ing. Aleše Klaudy, se sídlem Děčín, Masarykovo nám. 191/18, PSČ 405 02, z funkce (výrok I.), odděleným insolvenčním správcem ustanovil Ing. Jiřího Hanáka, se sídlem Ostrava-Vítkovice, Erbenova 29, PSČ 703 00, IČ: 15407128 (výrok II.), odvolanému oddělenému insolvenčnímu správci uložil informovat nového insolvenčního správce bez zbytečného odkladu o své dosavadní činnosti a předat mu všechny doklady související s výkonem jeho funkce (výrok III.), odvolanému insolvenčnímu správci uložil, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení podal zprávu o své činnosti, zejména o stavu majetku, který spravoval, aby vyúčtoval odměnu, hotové výdaje a náklady, které mu vznikly v souvislosti se správou a udržováním majetku (výrok IV.) a vyslovil, že usnesení je předběžně vykonatelné okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok V.).

Proti tomuto usnesení podal odvolaný oddělený insolvenční správce Ing. Aleš Klaudy včasné odvolání.

Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 1.10.2015 vzal odvolaný oddělený insolvenční správce své odvolání výslovně a v celém rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví.

V daném případě vzal odvolaný oddělený insolvenční správce své odvolání zpět dříve, než bylo o podaném odvolání rozhodnuto. Odvolací soud proto postupoval podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil.

Poučen í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, § 229 odst. 4 o.s.ř.)

V Olomouci dne 24.listopadu 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu