1 VSOL 540/2013-B-40
KSOS 33 (13) INS 6967/2009 1 VSOL 540/2013-B-40

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Karly Trávníčkové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Anny anonymizovano , anonymizovano , bytem Karviná-Nové Město, Mírová 1193/18, PSČ 735 06, o zrušení oddlužení, rozhodl o odvolání dlužnice ze dne 24.5.2013 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10.5.2013, č.j. KSOS 33 (13) INS 6967/2009-B-31

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10.5.2013, č.j. KSOS 33 (13) INS 6967/2009-B-31, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě s poukazem na ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon v platném znění-dále jen též IZ ) zrušil oddlužení dlužnice (výrok I.), na majetek dlužnice prohlásil konkurs (výrok II.) s odůvodněním, že o přeměně způsobu řešení úpadku z oddlužení na konkurs rozhodl po té, co zjistil, že dosavadní míra uspokojení věřitelů za 40 měsíců trvání splátkového kalendáře činí jen 9,2 %. Je tedy zřejmé, že podstatnou část splátkového kalendáře, tedy uspokojení věřitelů co do nejméně 30 % jejich pohledávek, nebude možno dosáhnout.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, v němž uvedla, že pokud pobírala plný invalidní důchod, podmínky oddlužení splňovala. Nyní má pouze částečný invalidní důchod, který jí neumožňuje splátkový kalendář a podmínky oddlužení plnit, má sotva na nájem, nemá žádný movitý ani nemovitý majetek. Přesto žádá o rozumné řešení této její situace.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ v platném znění platí, že pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou přezkoumal napadené usnesení, včetně řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 2 a odst. 5 o.s.ř.) a aniž by musel ve věci nařizovat odvolací jednání (§ 94 odst. 3 IZ) dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Ze spisu soudu prvního stupně vyplývá, že předmětné řízení bylo zahájeno 13.10.2009 insolvenčním návrhem dlužnice, který spojila s návrhem na povolení oddlužení. Dlužnice v něm uvedla, že je rozvedená, nemá žádnou vyživovací povinnost, označila své věřitele (nezajištěné), tvrdila celkovou výši svých závazků 682.528 Kč, doložila příjmy a to invalidní důchod 8.595 Kč, darovací smlouvu, dle níž jí měl být po dobu oddlužení poskytován dar ve výši 3.000 Kč. Je tedy možno konstatovat, že dle těchto údajů byl předpoklad, že dlužnice podmínky oddlužení splní, mohla uhradit cca 34 % pohledávek svých věřitelů za dobu 5 let. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.10.2009 (A-4) byl proto zjištěn úpadek dlužnice, povoleno oddlužení, insolvenční správkyní byla ustanovena JUDr. Jarmila Bajerová, současně soud učinil výzvy vůči třetím osobám (jak mu to ukládá zákon) a nařídil na 7.12.2009 schůzi věřitelů a přezkumné jednání. Před schůzí věřitelů správkyně předložila seznam přihlášených věřitelů, soupis majetkové podstaty, podala zprávu, z níž vyplývá, že dlužnice v tuto dobu se správkyní spolupracovala, její důchod činil 8.532 Kč. U přezkumného jednání dne 7.12.2009 byly zjištěny pohledávky všech přihlášených věřitelů, po té jeden věřitel vzal svou přihlášku v dalším řízení zpět, celkový objem pohledávek zařazených do oddlužení činil 772.127,81 Kč, z toho 30% činí 231.638 Kč, když nejméně tuto částku měla dlužnice uhradit za 5 let a dále odměnu a náklady insolvenční správkyně. Usnesením ze dne 23.12.2012 (B-12) soud prvního stupně schválil oddlužení dlužnice formou splátkového kalendáře, který začala dlužnice plnit od ledna 2010 (z invalidního důchodu a z daru). Dlužnice dle zpráv správkyně jednotlivé splátky na oddlužení plnila v roce 2010, ze svého důchodu rovněž i v roce 2011, nicméně její dárkyně přestala od roku 2011 (vyjma jedné splátky) dar plnit. V současné době má dlužnice částečný invalidní důchod 4.532 Kč, z něhož nemohou být sráženy žádné splátky (od roku 2012) a dlužnice za období od ledna 2010 dosud uhradila svým věřitelům (za cca 41 měsíců z 60) pouze cca 9,20 %. U nařízeného jednání před soudem prvního stupně dne 6.5.2013 dlužnice shora uvedená zjištění potvrdila, potvrdila, že nemá z čeho splácet, dle písemných podání v roce 2012 si hledá práci.

Podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit. Ze shora uvedených zjištění vyplývá, že dlužnice ze současných příjmů není schopna za zbývajících cca 19 měsíců 30% pohledávek svých věřitelů uhradit a tedy není schopna zákonným podmínkám oddlužení dostát.

Proto postupoval odvolací soud dle ust. § 219 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud (§ 237, § 239, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 18. července 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Vladimíra Kvapilová předsedkyně senátu